نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم اجتماعی، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30465/crtls.2022.32639.1955

چکیده

کارل مانهایم جامعه­شناس مجاری-آلمانی و از چهره­های اصلی جامعه­شناسی معرفت است که کوشیده در فصل کوتاهی و بر پایه روش­های قیاسی و شهودی با ادبیاتی نسبتاً انتزاعی پاسخی برای نابسامانی­های سیاسی حاصل از گسترش دموکراسی در آلمان دهه سی قرن بیستم و مقارن با قدرت­گیری حزب ناسیونال سوسیالیسم بیابد. او دموکراسی را تنها پدیده­ای سیاسی در نظر نمی­گیرد، بلکه مقدمه آن را گسترش فرهنگ دموکراتیک دانسته و هم‌چنین نوعی به­هم­ریختگی اجتماعی ناشی از جابجایی طبقات و ارزش­های مدنی جایگزین ارزش­های سنتی اشرافیت بورژوازی را پیامد آن دانسته است. مانهایم در این اثر کوشیده است تا فرآیند دگرگونی را به زبانی جامعه­شناختی اما انتزاعی شرح و تفصیل دهد. به طور کلی می­توان گفت مانهایم با تمرکز بر بحث فرهنگ کوشیده است نشان دهد که چه عواملی مانع تحقق دموکراسی در جوامع در حال گذار هستند و در نهایت راهکارهایی را در این زمینه ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Reflection on Carl Mannheim’s Theory of Cultural Democracy in “The Democratization of Culture”

نویسنده [English]

  • Abdolreza Navah

Associate Professor of Social Sciences, Faculty Member of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Karl Mannheim is a Hungarian-German sociologist and one of the leading figures in the sociology of knowledge during thirty decades of the twentieth century thirty centuries and at the same time with the rise of the National Socialist Party. He sees democracy not only as a political phenomenon but also as a prelude to the spread of democratic culture, as well as a consequence of a kind of social turmoil resulting from the displacement of classes and civic values replacing the traditional values of the bourgeois aristocracy. In this work, Mannheim tries to describe the process of transformation in sociological but abstract language. In general, it can be said that Mannheim, by focusing on the discussion of culture, has tried to show what factors hinder the realization of democracy in societies in transition and finally has offered solutions in this regard. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Sociology of Knowledge
  • Bourgeois Aristocracy
  • Political science
  • Democratic Culture