نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.30465/crtls.2021.35271.2156

چکیده

هدف مقاله بررسی و نقد یکی از مهم­ترین کتاب­های ماکس شلر باعنوان «کین­توزی» است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. شلر در کتاب مزبور به معرفی کین­توزی و همچنین نگاه نیچه به این مسئله پرداخته، در حالی­که او خود تحت­تأثیر این فیلسوف نامدار آلمانی مفهوم کین­توزی را مطرح و آن­را بسط و گسترش داده است. شلر براین باور است دنیای مدرن و مدرنیته موجب ساخت عاطفی و احساسی خاصی می­شود که او این ساخت احساسی و عاطفی را کین‌توزی (رسانتیمان) می‌نامد. به­زعم وی، این احساس هنگامی ظاهر می­شود که کنشگر اجتماعی مایل به تغییر دادن وضع اجتماعی هست، اما قادر به انجام آن نیست. نتایج بدست آمده از بررسی این کتاب نشان می‎دهد که علیرغم داشتن برخی نکات مثبت از قبیل داشتن بخش یادداشت­ها، نمایه موضوعی و نمایه اسامی در انتهای کتاب که اطلاعات بیشتری به خواننده درباره محتوای کتاب و همچنین فهم بهتر مطالب ارائه می­دهد، متأسفانه دارای نواقص شکلی و محتوایی فراوانی است. برخی از این اشکالات عبارتند از: نیاوردن پاورقی اصطلاحات آلمانی و انگلیسی، اسامی خاص، نداشتن فهرست واژگان در پایان کتاب، وجود اشکالات ویرایشی و نگارشی، ضعف در معادل‌گزینی‌های دقیق و عدم یکدستی در انتخاب معادل‌ها در فرآیند ترجمه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Ressentiment”

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoobi Choobari 1
  • Hamideh Mohammadzadeh 2

1 Assistant Professor of Sociology, University of Guilan, Rasht, Iran

2 PhD Student in Cultural Sociology, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to review and critique one of the most important books of Max Scheller called Ressentiment. This research has been done by the descriptive-analytical method. In this book, Scheller introduces ressentiment as well as Nietzsche's view of the issue, which he, under the influence of this famous German philosopher, introduced and expanded the ressentiment concept. According to Max Scheller, the modern world and modernity, wherever it expands, creates a kind of emotional structure where he calls this emotional construction ressentiment. According to him, this feeling appears when the social actor wants to change a social situation, but is not able to do so. The results of the critique and review of this book show that this book, despite some strengths such as notes section, index of subjects, and index of persons at the end of the book provides more information to the reader about the content of the book, it has many defects in the field of form and content, unfortunately. Some of these include lack of footnotes of German and English terms, proper nouns, the lack of a glossary at the end of the book, the existence of typographical errors, use of inaccurate equivalents, and inconsistent use of equivalents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ressentiment
  • Christian Ethics
  • Devaluation
  • Give
  • Love
آشتیانی، منوچهر (1383 ب). جامعه­شناسی شناخت، تهران، نشر قطره.
آشتیانی، منوچهر (1383). جامعه­شناسی شناخت ماکس شلر، تهران: نشر قطره.
بودن، ریمون (1383). مطالعاتی در آثار جامعه­شناسان کلاسیک، ترجمۀ باقر پرهام، جلد دوم، تهران: مرکز.
دیویس، زکری، استاینباک، آنتونی (1393). ماکس شلر، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، تهران: ققنوس
شلر، ماکس (1392). کین­توزی، ترجمۀ صالح نجفی و جواد گنجی، چاپ دوم، تهران: ثالت.
طهماسبی، ستار، کرباسی­زاده، علی (1393). «زایش و مرگ تراژدی در اندیشۀ نیچه»، متافیزیک، سال ششم، شماره 17، 93-110.
علی­زاده، عبدالرضا (1376). «نگاهی به جامعه­شناسی معرفت ماکس شلر»، روش­شناسی علوم انسانی، شماره 12و11، 30-53.
علی­زاده، عبدالرضا، اژدری­زاده، حسین، کافی، مجید (1385). جامعه­شناسی معرفت؛ جستاری در تبیین رابطه ساخت و کنش­های اجتماعی و معرفت بشری، چاپ دوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کنوبلاخ، هوبرت (1391). مبانی جامعه­شناسی معرفت، ترجمۀ کرامت­الله راسخ، چاپ دوم، تهران: نی.
نیچه، فریدریش (1396). «تبارشناسی اخلاق»، ترجمۀ داریوش آشوری، چاپ شانزدهم، تهران: آگه.
 
Scheler, Max, (2007). Ressentiment, Translated by Lewis Coser and William Holdheim, Marquette University Press.