نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی،دانشگاه امام صادق(ع)،تهران ایران

10.30465/crtls.2022.36854.2276

چکیده

فلسفه علوم اجتماعی، به عنوان دانشی درجه دوم، عبارت است از تاملات فلسفی درباره ماهیت و دامنه علوم اجتماعی و ماهیت تبیین و عینیت. همچنین، بحث «روش شناسی» علوم اجتماعی و ماهیت ارتباط این علوم با طبیعی از جمله مسائل پایدار در فلسفه علوم اجتماعی است. پژوهش حاضر به بررسی و نقد مهمترین ایده هایی می پردازد که در کتاب «فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی» نوشته مایکل رووت،مطرح شده است. رووت در این کتاب رویکردی کمالگرایانه به علوم اجتماعی دارد و آموزه بیطرفی در عرصه های مختلف پژوهش اجتماعی که نتیجه سلطه رویکرد لیبرال بر علوم اجتماعی است،را تبیین و سپس رد میی کند. تاکید بر ضرورت کمالگرایانه بودن پژوهش اجتماعی و توجه به عرصه های مختلف علوم اجتماعی از نقاط قوت کتاب است. از سوی دیگر، عدم ارائه تبیینی از معنای فلسفه علوم اجتماعی، بی توجهی به تحولات صورت گرفته درزمینه ایجاد رویکرد کمالگرایانه در لیبرالیسم معاصر و تاکید بر مناسب بودن ایده بیطرفی برای دولت، از جمله نقائص اصلی کتاب است. همچنین ضرروت دارد مساله عینیت و نسبیت بویژه برای کتابی که از رویکرد کمال‌گرا به علوم اجتماعی دفاع می کند، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "Philosophy of Social Sciences"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shojaeian 1
  • Mohammad Reza Taheri 2

1 Associate Professor, Faculty of Political Sciences, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran

2 Faculty of Political Sciences, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book "Philosophy of Social Sciences" by Michael Root mainly supports a perfectionist approach to the social sciences. In the sense that he believes that social scientists should try to present a conception of the good that is common among research actors. Feminist approaches to the social sciences are examples of this approach. The book also explains the doctrine of neutrality in various areas of social research, which Root believes is the result of the dominance of a liberal approach, and is then rejected. Emphasis on perfectionism in social research and attention to various areas of social sciences is one of the highlights of the book. Failure to provide an explanation of the meaning of the philosophy of social sciences, disregard for developments in contemporary liberalism, in particular, the development of a perfectionist approach to the theory of liberalism and the emphasis on the appropriateness of the idea of neutrality for the state are among the main shortcomings of the book. The existence of a state with valuable moral neutrality challenges the results of perfectionist social research. The issue of objectivity and relativity also needed to be considered, especially for a book that defends the perfectionist approach to the social sciences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research method
  • methodology
  • philosophy of social sciences
  • Liberalism
  • Neutrality
راین، آلن(1388) فلسفه علوم اجتماعی. ترجمه عبدالکریم سروش. تهران: صزاط.
رووت، مایکل(1388). فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمانها و سیاست های پژوهش اجتماعی. ترجمه محمد شجاعیان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کیکس، جان(1392). علیه لیبرالیسم. ترجمه محمد رضا طاهری. تهران: علمی و فرهنگی.
مندوس، سوزان(1395) بیطرفی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی. ترجمه فاطمه سادات حسینی. قم: موسسه فرهنگی طه.
 
Root, Michael.(1996). Philosophy of Social Science: The Methods, Ideals and Politics of Social Inquiry. Blacwell: oxford uk and Cambridge usa.
Martin, Michael and Mcintyre,lee (1996). Reading in the Philosophy of Social Science.Cambridge, Massachusetts: the MIT Press.
Plant, Raymond(1994). Modern Political Thought, Oxford:Basil Blakwell.
Rawls, John(2005). Political Liberalism(Expanded Edition), New York: Comlumbia University Press, First Edition, 1993.