نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران-ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات اسپانیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

فعل یکی از ارکان مهم دستوری است که دربارۀ ساختمان آن بین دستورنویسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. از این رو،  بررسی جهت زدودن گرد ابهام از آن به یکی از مهمترین ضرورت‌های دستور زبان بدل شده است. در این مقاله با بررسی تطبیقی ساختمان فعل در دو زبان فارسی و اسپانیایی،  با نظر به افعالِ  کتاب "دلبستگیها" اثر گاله آنو و ترجمۀ فارسی  آن از نازنین نوذری،  ابتدا علت اختلاف نظرها دربارۀ ساختمان فعل، سپس راه برون رفت از آنها  را بیان میکنیم و یک طبقه بندی تطبیقیِ مناسب با خصوصیت فعل در هر دو زبان (فعل ساده، فعل اشتقاقی، فعل مرکب)  ارائه میدهیم. گفتنی است  طی تحقیق مشخص شد که علت اصلی اختلاف نظرها دربارۀ ساختمان فعل،  به نوع تقسیم بندی تکواژهای زبان از سوی صاحب نظران و جایگاه حرف اضافه در آن  برمیگردد. پس از بررسی، حرف اضافه را در ذیل تکواژ قاموسی قرار داده و حاصلِ اسم/ صفت/ قید/ فعل/ حرف+ فعل را "فعل مرکب" و  حاصل  اسم/ صفت/ قید+ وندهای اشتقاقیِ فعلساز را "فعل اشتقاقی" دانستیم و ساخت فعل مرکب را نیز در پنج طبقه ارائه کردیم و اینگونه  علاوه بر ارائه تقسیم بندی  تطبیقی از ساختمان  فعل در دو زبان و رفع ابهامات دربارۀ فعل اشتقاقی و مرکب، مشخص شد علت بسامد افعال مرکب در زبان فارسی نسبت به زبان اسپانیایی چه بوده است.
کلیدواژه‌ها: 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Structure of Persian and Spanish Verbs with Emphasis on the Book of El libro de los abrazos

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bayatfar 1
  • Najmeh Shobeiri 2
  • Abbasali Vafaei 3

1 phD student in persian language and literature at Allameh Tabataba'i University- Tehran, Iran

2 Associate Professor of Spanish language and literature at Allameh Tabataba'i University- Tehran, Iran

3 Full Professor of Persian Language and Literature at Allameh Tabataba'i University- Tehran, Iran

چکیده [English]

The verb is one of the important pillars of grammar, the structure of which is disputed by grammarians.
Hence, research to remove ambiguity from it has become one o the most important necessities of grammar.
In this article, with a comparative study of verb structure in both Persian and Spanish, with regard to the verbs of the book "El libro de los abrazos" and its Persian translation, first the cause of disagreement about verb structure, then the way out of them and provide an appropriate comparative classification of verb properties in both languages.
During the research, it was found that the main reason for the disagreement about the structure of the verb is related to the type of division of language morphemes by the experts and the position of the preposition in it. After reviewing, we put the preposition below the lexical morpheme and considered the result of noun / adjective / adverb / verb / preposition+ verb as "compound verb" and the result of noun / adjective / adverb + derivative verbs as "derivative verb".   and in addition to providing a comparative division of verb structure in two  languages and removing ambiguities about derivative and compound verbs, it became clear what was the  reason for the frequency of compound verbs in Persian compared to Spanish. .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian
  • Spanish
  • verb structure
  • morpheme
  • Translation