نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران-ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات اسپانیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

فعل یکی از ارکان مهم دستوری است که دربارۀ ساختمان آن بین دستورنویسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. از این رو،  بررسی جهت زدودن گرد ابهام از آن به یکی از مهمترین ضرورت‌های دستور زبان بدل شده است. در این مقاله با بررسی تطبیقی ساختمان فعل در دو زبان فارسی و اسپانیایی،  با نظر به افعالِ  کتاب "دلبستگیها" اثر گاله آنو و ترجمۀ فارسی  آن از نازنین نوذری،  ابتدا علت اختلاف نظرها دربارۀ ساختمان فعل، سپس راه برون رفت از آنها  را بیان میکنیم و یک طبقه بندی تطبیقیِ مناسب با خصوصیت فعل در هر دو زبان (فعل ساده، فعل اشتقاقی، فعل مرکب)  ارائه میدهیم. گفتنی است  طی تحقیق مشخص شد که علت اصلی اختلاف نظرها دربارۀ ساختمان فعل،  به نوع تقسیم بندی تکواژهای زبان از سوی صاحب نظران و جایگاه حرف اضافه در آن  برمیگردد. پس از بررسی، حرف اضافه را در ذیل تکواژ قاموسی قرار داده و حاصلِ اسم/ صفت/ قید/ فعل/ حرف+ فعل را "فعل مرکب" و  حاصل  اسم/ صفت/ قید+ وندهای اشتقاقیِ فعلساز را "فعل اشتقاقی" دانستیم و ساخت فعل مرکب را نیز در پنج طبقه ارائه کردیم و اینگونه  علاوه بر ارائه تقسیم بندی  تطبیقی از ساختمان  فعل در دو زبان و رفع ابهامات دربارۀ فعل اشتقاقی و مرکب، مشخص شد علت بسامد افعال مرکب در زبان فارسی نسبت به زبان اسپانیایی چه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Structure of Persian and Spanish Verbs with Emphasis on the Book “El libro de los abrazos”

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bayatfar 1
  • Najmeh Shobeiri 2
  • Abbasali Vafaei 3

1 PhD Student in Persian Language and Literature at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Spanish language and literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Full Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The verb is one of the important pillars of grammar, the structure of which is disputed by grammarians. Hence, research to remove ambiguity has become one of the most important necessities of grammar. In this article, with a comparative study of verb structure in both Persian and Spanish, with regard to the verbs of the book "El libro de los abrazos" and its Persian translation, first the cause of disagreement about verb structure, then the way out of them provide an appropriate comparative classification of verb properties in both languages. During the research, it was found that the main reason for the disagreement about the structure of the verb is related to the type of division of language morphemes by the experts and the position of the preposition in it. After reviewing, we put the preposition below the lexical morpheme and considered the result of noun / adjective / adverb / verb / preposition+ verb as "compound verb" and the result of noun / adjective / adverb + derivative verbs as "derivative verb". In addition to providing a comparative division of verb structure in two languages and removing ambiguities about derivative and compound verbs, it became clear what the reason for the frequency of compound verbs in Persian compared to Spanish was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian
  • Spanish
  • Verb Structure
  • Morpheme
  • Translation
احمدی گیوی، حسن،  و حسن انوری (1385) دستور زبان فارسی1، تهران: فاطمی
آهنگری، فرشته و نفیسه مرادی (1392) «دستور زبان فارسی از نگاه مستشرقان»، ویژه نامه فرهنگستان، شماره9،  168-181
باطنی، محمدرضا (1368) « فارسی زبانی عقیم» ، آدینه ، شمارۀ 33، 66-71
شقاقی، ویدا (1395) مبانی صرف،  چ نهم. تهران: سمت
صادقی، علی اشرف (1380) مسائل تاریخی زبان فارسی،  تهران: سخن
حیدری ملایری، محمد (1352) «بحثی درباره صرف فعل در زبان علمی فارسی» ، کتاب امروز، شماره6، 45-48
طباطبایی، علاءالدین (1394) واژه سازی  و دستور ،گردآورنده احمد خندان. تهران: کتاب بهار
غلامعلی زاده، خسرو (1374) ساخت زبان فارسی،  تهران: احیا
کریمی دوستان، غلامحسین و مهدیه اسحاقی،  «سبک سازی نظام مند فعل در زبان فارسی» ، پژوهش های زبان شناسی، سال یازدهم، ش 2، پاییز و زمستان 1398، پیاپی 21، صص 186-157
مشکوة الدینی، مهدی (1386) دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی،  تهران: سمت
منصوری، یدالله (1382) «بررسی ساختار فعلهای جعلی در فارسی میانه و فارسی دری»،  نامه فرهنگستان، شمارۀ 22،
نوذری، نازنین (1384) کتاب دلبستگی­ها، تهران: نوروز هنر
وفایی، عباسعلی (1396)  ساختمان فعل در زبان فارسی، پژوهشهای ادبی، شماره55، 131-146
وفایی، عباسعلی (1395)  دستور زبان فارسی(1)،   تهران: نشر علمی.
وفایی، عباسعلی (1391) دستور تطبیقی. تهران: سخن.
Galeano, Edvardo; El libro de los abrazos; 2 ª ed; Argentina, Catalogos, 2007.
 
Gómez Torrego, Leonardo (2011). Gramática didáctica del español. Décima edición
Pérez Aguijar, José y Virginia Gutiérrez (2013). Reglas de formación de palabras compuestas en español para la automatización de su re conocimiento, Isabel- Sánchez Burriel.
Sánchez Méndez, Juan (2009). La formación de palabras por composición desde un punto de vista histórico. Revista de filología española. (RFE), LXXXXLX. Páge: 103-128.
Tadea Díaz Hormigo, María (2001). Formación de palabras y ELE: una propuesta didáctica para la enseñanza de la formación de verbos por prefijación en español a discentes italianos, Revista Electrónica de Didáctica ELE. N. 22,2011, 46 págs.
Sariego López, Ignacio, Gutiérrez Cuadrado, Juan y Cecilio Garriga Escribano (). El diccionario en la encrucijada: de la sintaxis y la cultura al desafío digital. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. ISBN: 978-84-617-4512-8
Kazumi, KOJKE. Caractrizacíon y estructuras del verbo compuesto. Hispanica, N 37, 1993.