نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات اسپانیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

فعل از ارکان مهم دستوری است که دربارۀ ساختمان آن بین دستورنویسان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. ازاین‌رو، بررسی برای زدودن گرد ابهام از آن به یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های دستور زبان بدل شده است. در این مقاله، با بررسی تطبیقی ساختمان فعل در دو زبان فارسی و اسپانیایی، با نظر به افعالِ کتاب دل‌بستگی‌ها، اثر گاله آنو و ترجمۀ فارسی آن از نازنین نوذری، ابتدا علت اختلاف‌نظرها دربارۀ ساختمان فعل و سپس راه برون‌رفت از آن‌ها را بیان می‌کنیم و طبقه‌بندی تطبیقیِ مناسبی را، با ویژگی فعل در هر دو زبان (فعل ساده، فعل اشتقاقی، و فعل مرکب)، ارائه می‌دهیم. گفتنی است در تحقیق مشخص شد که علت اصلی اختلاف‌نظرها دربارۀ ساختمان فعل به چگونگی تقسیم‌بندی تکواژهای زبان از سوی صاحب‌نظران و جایگاه حرف اضافه در آن برمی‌گردد. پس از بررسی، حرف اضافه را در ذیل تکواژ قاموسی قرار داده‌ایم و حاصلِ ترکیب اسم/ صفت/ قید/ فعل/ حرف با فعل را «فعل مرکب» و حاصل ترکیب اسم/ صفت/ قید با وندهای اشتقاقیِ فعل‌ساز را «فعل اشتقاقی» دانستیم و ساخت فعل مرکب را نیز در پنج طبقه ارائه کردیم. این‌گونه علاوه‌بر ارائة تقسیم‌بندی تطبیقی از ساختمان فعل در دو زبان و رفع ابهامات دربارۀ فعل اشتقاقی و مرکب، مشخص شد علت بسامد افعال مرکب در زبان فارسی در مقایسه با زبان اسپانیایی چه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Structure of Persian and Spanish Verbs with Emphasis on the Book El Libro de Los Abrazos

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bayatfar 1
  • Najmeh Shobeiri 2
  • Abbasali Vafaei 3

1 PhD Student in Persian Language and Literature at Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Spanish language and literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Full Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The verb is one of the important pillars of grammar, the structure of which is disputed by grammarians. Hence, research to remove ambiguity has become one of the most important necessities of grammar. In this article, with a comparative study of verb structure in both Persian and Spanish, with regard to the verbs of the book El Libro de Los Abrazos and its Persian translation, first the cause of disagreement about verb structure, then the way out of them provide an appropriate comparative classification of verb properties in both languages. During the research, it was found that the main reason for the disagreement about the structure of the verb is related to the type of division of language morphemes by the experts and the position of the preposition in it. After reviewing, we put the preposition below the lexical morpheme and considered the result of noun / adjective / adverb / verb / preposition+ verb as "compound verb" and the result of noun / adjective / adverb + derivative verbs as "derivative verb". In addition to providing a comparative division of verb structure in two languages and removing ambiguities about derivative and compound verbs, it became clear what the reason for the frequency of compound verbs in Persian compared to Spanish was.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian
  • Spanish
  • Verb Structure
  • Morpheme
  • Translation
آهنگری، فرشته و نفیسه مرادی (1392)، «دستور زبان فارسی از نگاه مستشرقان»، ویژه‌نامۀ فرهنگستان، ش 9.
احمدی گیوی، حسن و حسن انوری (1385)، دستور زبان فارسی 1، تهران: فاطمی.
البرزی ورکی، پرویز (1377)، «نقدی بر ”مقالۀ فعل مرکب در زبان فارسی“ از دکتر محمد دبیرمقدم»، پژوهش‌های زبان خارجی، ش 5.
باطنی، محمدرضا (1368)، «فارسی زبانی عقیم»، آدینه، ش 33.
حیدری ملایری، محمد (1352)، «بحثی دربارة صرف فعل در زبان علمی فارسی»، کتاب امروز، ش 6.
شقاقی، ویدا (1395)، مبانی صرف، تهران: سمت.
صادقی، علی‌اشرف (1380)، مسائل تاریخی زبان فارسی، تهران: سخن.
طباطبایی، علاءالدین (1394)، واژه‌سازی و دستور، تهران: کتاب بهار.
غلام‌علی‌زاده، خسرو (1374)، ساخت زبان فارسی، تهران: احیا.
کریمی‌دوستان، غلامحسین و مهدیه اسحاقی (1398)، «سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی»، پژوهش‌های زبان‌شناسی، س ۱۱، ش 2.
مشکوۀالدینی، مهدی (1386)، دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی، تهران: سمت.
منصوری، یدالله (1382)، «بررسی ساختار فعل‌های جعلی در فارسی میانه و فارسی دری»، نامة فرهنگستان، ش 22.
نوذری، نازنین (1384)، کتاب دل‌بستگی‌ها، تهران: نوروز هنر.
وفایی، عباسعلی (1391)، دستور تطبیقی، تهران: سخن.
وفایی، عباسعلی (1395)، دستور زبان فارسی (1)، تهران: علمی.
وفایی، عباسعلی (1396)، «ساختمان فعل در زبان فارسی»، پژوهش‌های ادبی، ش 55.
 
Galeano, E. (2007), El Libro de Los Abrazos, Argentina: Catalogos.
Gómez Torrego, L. (2011), Gramática Didáctica Del Español, Décima Edición.
Pérez Aguijar, J. and V. Gutiérrez (2013), Reglas De Formación de Palabras Compuestas En Español Para La Automatización de Su Re Conocimiento, Isabel- Sánchez Burriel.
Sánchez Méndez, J. (2009), “La Formación de Palabras Por Composición Desde Un Punto de Vista Histórico, Revista De Filología Española, (RFE), LXXXXLX.
Sariego López, I. et al. (2017), El Diccionario en la Encrucijada: de la Sintaxis y la Cultura Al Desafío Digital, Escuela Universitaria de Turismo Altamira.
Tadea Díaz Hormigo, M. (2001), “Formación de Palabras y ELE: Una Propuesta Didáctica Para La Enseñanza de La Formación de Verbos Por Prefijación En Español A Discentes Italianos”, Revista Electrónica de Didáctica ELE, no. 22
Kazumi, K. (1993), “Caractrizacíon y Estructuras Del Verbo Compuesto”, Hispanica, no. 37,