نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم شناختی، زبان‏شناسی شناختی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کتاب زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‏ای مفید و کاربردی اثر زولتان کووچش همچون متنی درسی در زبان‏شناسی شناختی به دلیل بیان روشن مطالب، جامعیت موضوعی و توجه خاص به ابعاد کاربردی نظریه‏های زبان‏شناسی شناختی از جایگاه ویژه‏ای در این رشته برخوردار شده است. با این همه، ترجمۀ فارسی این کتاب بر اثر وجود مشکلات گوناگون و پرشماری در آن نه تنها مزیت‏های آشکار این کتاب را چنان که باید حفظ نکرده، بلکه گاه به دلیل بروز پاره‏ای از اشتباهات خطیر در آن، نارسا و حتی گمراه‏کننده بوده است. عمدۀ مشکلات این ترجمۀ فارسی عبارتند از لغزش‏های صوری (شامل غلط‏های املایی و ضبط نادرست اسامی خاص) و اشتباهات محتوایی (شامل برگردان نادرست واژه‏های تخصصی و غیرتخصصی، اشتباهات آشکار در برگردان فارسی جملات و برگردان‏های مبهم و گاه نامفهوم). نقد حاضر، پس از معرفی اجمالی اصل اثر و ذکر ویژگی‏های بارز آن، یکایک مشکلات ترجمۀ فارسی آن را، با ذکر نمونه‏هایی چند از هریک، برشمرده است تا افزون بر ذکر برخی از مهم‏ترین کاستی‏‏ های این ترجمه و اصلاح آن‏ها، پیشنهادی مبنی بر بازنگری کلی و فراگیر در این ترجمۀ فارسی ارائه کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “Language, Mind and Culture: A Practical Introduction”

نویسندگان [English]

  • Saleh Tabatabai 1
  • Arsalan Golfam 2

1 PhD Student of Cognitive Science, Cognitive Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Linguistics, Linguistics Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Because of its clear presentation of topics, comprehensive scope and its illustrative application of theories, “Language, Mind and Culture: A Practical Introduction” by Zoltán Kövecses has secured its place as a textbook of Cognitive Linguistics. That is why the book has been translated into Persian. However, its erroneous Persian translation has not managed to preserve the original book’s merits and has sometimes misinformed or even misled the reader. Most of the problems with the Persian translation constitute formal defects, including conspicuous misspellings and wrong equivalents for proper nouns, and content mistakes, including wrong renderings of general and technical terms and incorrect translations that produced vague or even unintelligible sentences. After giving a broad outline of the original and its contents, the present review has enumerated the various types of the defects in its Persian translation with numerous examples in order to illustrate and correct some of its critical flaws and also to put forward a proposal for the total revision of the translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Linguistics
  • Zoltán Kövecses
  • Language
  • Mind
  • Culture
افراشی، آزیتا (1397)، استعاره و شناخت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کوچش، زُلتان، (1395). زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‏ای مفید و کاربردی، ترجمۀ جهانشاه  میرزابیگی، تهران: نشر آگاه.
لیکاف، جرج و جانسون، مارک (1399)، استعاره‏هایی که باور داریم، ترجمۀ راحله گندم‏کار، چاپ دوم، تهران: نشر علمی.
Aziz-Zadeh, Lisa, Wilson, Stephen M., Rizzolatti, Giacomo, & Iacoboni, Marco (2006), “Congruent embodied representations for visually presented actions and linguistic phrases describing actions,” Current Biology, vol. 16,  no. 18, pp. 1818–1823.
 Barcelona, Antonio (2005), “Metonymy,” in: Encyclopedia of Linguistics, Philipp Stranzy (ed.), vol. 2, pp. 680-682, New York: Taylor & Francis Group.
Boot, Inge. & Pecher, Diane D. (2010). “Similarity is closeness: Metaphorical mapping in a conceptual task,” The Quarterly Journal of Experimental Psychology, vol. 63, no. 5, pp. 942–954.  
Cambridge Advanced Learner's Dictionary (2008), third edition, Cambridge: Cambridge University Press.
Casasanto, Daniel, & Gijssels, Tom (2015), “
Cohen, Henri & Lefebvre, Claire (eds.), (2005), Handbook of Categorization in Cognitive Science, New York: Elsevier.
Goatly, Andrew Peter (2010), “Metaphor,” in: The Linguistic Encyclopedia, Kirsten Malmkjær (ed.), pp. 363-366, New York: Routledge.
Hyland, Ken (1998), Hedging in Scientific Research Articles, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Kövecses, Zoltan (2006), Language, Mind and Culture: A Practical Introduction, Oxford: Oxford University Press.
Lakoff, George (1973), “Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts,” Journal of Philosophical Logic, vol. 2, pp. 458-508.   
Mahanta, Deepshikha (2005), “Figurative Speech,” in: Encyclopedia of Linguistics, Philipp Stranzy (ed.), vol.1, pp. 335-337, New York: Taylor & Francis Group.
Radden, Günter & Kovecses, Zoltan (1999), “Towards a Theory of Metonymy,” in: Metonymy in Language and Thought, Klaus-Uwe Panther & Günter Radden (eds.), pp. 17-60, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.