نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی ترجمۀ محمد باهر از کتاب «النقد الأدبی أصوله و مناهجه» اثر سیدقطب، از منظر انتقال اطلاعات می­پردازد. مسأله این است: در ترجمۀ کتاب مذکور، مهم­ترین چالش­های انتقال اطلاعات چیست؟ و عملکرد مترجم از منظر انتقال اطلاعات در چه محورهایی و چرا دچار آسیب شده است؟ روش مطالعه توصیفی–تحلیلی است؛ ابتدا کتاب عربی با ترجمۀ فارسی تطبیق داده شده و بررسی شده که ترجمه در چه مواردی دچار آسیب شده است. سپس تلاش شده آسیب­ها در چارچوبی منظم دسته­بندی شوند. ذیل هر دسته، آسیب­ها تحلیل شده و دلایلشان توصیف شده است. نظریۀ منتخب برای مطالعه نظریۀ «نوع­­شناسی متن» از کاترینا رایس است. نخست داده­های این نظریه به­عنوان مبانیِ مطالعه تبیین می­شوند؛ سپس کتاب عربی از منظر ژانرِ متن تحلیل می­شود و نهایتا نمونه­های آسیب­ها تحلیل می­شوند. این تحلیل نشان می­دهد ترجمۀ مذکور از منظر انتقال اطلاعات در پنج محور دچار آسیب شده: اصطلاح، واژه، ترکیب واژه­ها، جمله و روابط میان جمله­ها. نهایتا استنتاج می­شود که چالش عمدۀ ترجمۀ کتاب مذکور، یکی نوسان داشتنِ زبان میان نقش اطلاعاتی و بیانی است، و دیگری استشهاد از متن­های متنوعی که در کتاب نقل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the translation of the book Literary Criticism: Principles and Methods from the Perspective of Information Transfer

نویسنده [English]

  • Hesam Hajmomen Sichani

Assistant Professor of Arabic Language and Literature Allameh Tabataba'i University - Tehran

چکیده [English]

 This study examines the translation of Mohammad Baher from the book "Literary Criticism of Principles and Methods" by Seyyed Qutb, from the perspective of information transfer. The question is, what are the most important challenges of information transfer in translating the book? And in what areas is the translator's performance in terms of information transfer and why is it damaged? The study method is descriptive-analytical; the Arabic book has been adapted to the Persian translation and the cases in which the translation has been damaged in the transmission of information have been extracted. The order of these injuries is then identified and the injuries are categorized. Under each category, injuries are analyzed and their occurrence and causes are. The theory behind the study is Katrina Rice's "text typology" theory.This analysis shows that the translation is damaged in terms of information transfer in five areas: term, word, word combination, sentence and inter-sentence relations. Finally, it will be concluded that the main challenge of translating the book is the fluctuation of language between the role of information and expression, and the other is the testimony of the various texts quoted in the book. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Criticism
  • Literary Criticism
  • Katrina Rice Theory
  • Text typology
  • Informational text