نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت دولتی، عضو هیات علمی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

10.30465/crtls.2022.39771.2494

چکیده

در زمینه مدیریت استراتژیک، منابع متعددی تدوین شده که در کشور ایران یکی از محبوب‌ترین آن‌ها، کتاب "مدیریت استراتژیک" فرد آر.‌دیوید(Fred R. David) ‌ترجمه دکتر اعرابی و پارساییان است. هدف این پژوهش، بررسی و نقد این کتاب می‌باشد. پژوهش حاضر، دارای رویکرد انتقادی بوده و از ابزار کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شده است. بررسی انتقادی در تحقیق، شامل نویسنده، شکل ظاهری، ساختار و محتوای کتاب بود. براساس یافته‌ها، در جامعه دانشگاهی بین‌المللی، دیوید به‌عنوان یک متفکر در حوزه استراتژیک شناخته نمی‌شود. کتاب دیوید دارای ساختار منطقی خوبی است و از نظر یک کتاب علمی‌می‌توان وزن مناسبی برای آن قائل شد. ضمنا، فصل‌بندی کتاب براساس محتوای آن خوب است و نویسنده سعی کرده سرفصل‌های اصلی مدل خود را در فصل‌های مختلف کتاب بگنجاند. از نظر کیفیت محتوا نیز کتاب از دیدگاه خواننده (نه از دیدگاه یک فرد اجرایی)، مطلوب است. مزیت اصلی کتاب، رویکرد انتفاعی ابزارهای ارائه شده و ضعف اصلی کتاب را می‌توان در عدم‌بیان مبانی علمی‌و دیدگاه افراد صاحبنظر در زمینه مدیریت استراتژیک در فصول کتاب، و نیز اشکالات‌ترجمه متن اصلی و اشکال در ادبیات و نگارش فارسی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Strategic Management”

نویسندگان [English]

  • Shima Safar mohammadlou 1
  • Nahid Fathi 1
  • Alireza Koushki 2

1 PhD Student in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor and Faculty Member of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Within the field of strategic management, several sources have been compiled, one of the most popular of which is the book "Strategic Management" by F. R. David, translated by S. M. Aarabi and Ali Parsaeian. The purpose of this study is to review and critique this book. A worksheet utilizes to review textbooks and university books of the Iranian council for reviewing books and text on human sciences. A critical review of the research included the author, appearance, structure, and content of the book. According to the findings, in the international academic community, David is not recognized as thoughtful in the strategic field. David's book has a good logical structure, and from a scientific point of view, it has a legitimate gain. Also, the book chapters are well organized based on substance, and the author has attempted to incorporate the main topics of his model completely in different parts of the book. In terms of content quality, the book is desirable from the reader's point of view (not from the attitude of an executive). The main advantages of the book, for-profit approach of the presented tools, and the main weakness of the book can be considered in the lack of expression of scientific principles and views of experts in the field of strategic management in the book chapters. There are also problems with translating the original text and problems in Persian literature and writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic thinking
  • Strategic Management
  • Book Review
  • critical approach
  • A Competitive Advantage Approach
اسگندری، کریم، عرفای جمشیدی، شیدا، عرفای جمشیدی، شادی و رمضانی، مجتبی (1400). «نقد کتاب مدیریت استراتژیک هولدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی)»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال بیست ویکم، شماره 3، 53-69.
حلاجی، محسن (1396). «نقدی بر کتاب‌تربیت بدنی در مدارس»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال هفدهم، شماره 6، 115-133.
حیدری، علی و والی پور، علیرضا (1396). «پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‌های علمی  پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا  1393»،مجله مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره نهم، شماره 1، 83-102.
رنجبریان، رسول (1400). «نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک اثر گرت آر. جونز و چارلز دبلیو. ال. هیل»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال بیست و یکم، شماره 3، 129-147.
فرد آر،دیوید(1399). مدیریت استراتژیک،ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
Barney, J. B., & Mackey, A. (2016). “Text and metatext in the resource‐based view”. Human Resource Management Journal: 26(4), 369-378.
Dehayyat, J. A. & Anchor, J.R. (2009). “Strategy Implementation Problems in Jordanian Publicly Quoted Industrial Firms”. Proceeding of the British Academy of Management conference.