نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهش‌گر ارشد، پژوهشگاه موزه نئاندرتال آلمان

10.30465/crtls.2021.33481.2031

چکیده

کتاب دست­افزارهای سنگی در فرگشت انسان از سری کتاب­های جان شِی برای آفریدن روشی نوین در تحلیل دست­افزارهای­سنگی است. این بار، وی با رویکردی تازه، نه از دید یک باستان­شناس صِرف، بلکه از دید یک دیرین­انسان­شناس، در تلاش برای پاسخ­دادن به پرسش­های مربوط به فرگشت رفتار انسان، به کمک روش­های باستان­شناسانه است. اگرچه دست­افزارهای­سنگی برای درک فرگشت انسان، امکان بالقوه بالایی دارند، اما برخی رویکردها و چارچوب­های باستان­شناسی سنتی در تحلیل آن­ها، مانع از درک این فرگشت می‌شوند. وی در جای­جای کتاب بر نظر خود تأکید می­نماید که باستان­شناسان باید رویکرد سنتی خود را تغییر داده و در مطالعه فرگشت انسان و رفتار او بر اساس دست­افزارهای­سنگی، روش­های نوینی بیابند. این روش­های نوین می­تواند دیرین­انسان‌شناسان، متخصصان علم ژنتیک­دیرینه و باستان­شناسان را گرد یک آورده و منجر به کسب نتایج بهتری در درک رفتار انسان شود. این هدف نویسنده و تلاش ارزشمند وی قابل تقدیر است. اما آیا وی به چنین رویکرد نوینی در کتاب خود دست یافته است؟ تا چه میزان رویکرد نویسنده در این کتاب به دستیابی به این هدف نزدیک شده است؟ مروری بر این کتاب نشان می­دهد که هنوز راه درازی در پیش است تا بتوانیم رفتار و چرخه فرگشت انسانی را از راه مطالعه دست­افزار­سنگی درک نماییم. کتاب با پرسش­های فراوان و بدون پاسخ به پایان می­رسد و خوانندگان را با این پرسش بر جای می­گذارد که آیا نویسنده توانسته از رویکرد باستان­شناسانه سنتی، که خود در سراسر کتاب منتقد آن بوده و تلاش برای یافتن جایگزینی برای آن داشته، رها شود؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Stone Tools in Human Evolution, Behavioral Differences among Technological Primates” by John Shea

نویسنده [English]

  • Elham Ghasidian

Research Associate, Neanderthal Museum, Germany

چکیده [English]

In his book ‘Stone Tools in Human Evolution, Behavioural Differences among Technological Primates’, John Shea focuses on a new framework for analyzing stone tools to answer questions related to the evolution of human behavior. Although stone tools have great potential for understanding human evolution, the traditional archaeological approaches in analysis, biased our understanding on human evolution through them. Shea emphasizes that archaeologists must change their traditional approach and find new ways to study human evolution and behavior based on stone tools. This novel method will bring together palaeoanthropologists, palaeogeneticists and archaeologists and lead to a better understanding of the human behavior and evolution. The present paper tries to evaluate this new approach and see how close it is to achieve this goal. Reviewing the book shows that there is still a long way to go to understand human behavior and evolution through the study of stone tools. The book ends with many open questions, leaving readers wondering whether the author was able to tackle the traditional archaeological approach which Shea himself has been critical of throughout the book.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone Tools
  • Plistosen
  • Holosen
  • Human Body
  • Human Evolution
  • Palaeoanthropologists
Brézillon, M. 1983. La dénomination des objets de Pierre taillée, matériaux pour un vocabulaire de préhistoriens de langue française : CNRS Paris.
Clark, J.G.D. 1977. World Prehistory, 3rd edition: Cambridge University Press, Cambridge.
de Sonneville-Bordes, D., and Perrot, J., 1956. Lexique typologique du Paléolithique supérieur. Outillage lithique. V) Outillage à bord abattu. VI) Pièces tronquées. VII) Lames retouchées. VIII) Pièces variées. IX) Outillages lamellaires, pointe azilienne. «Bull, de la SociétéPréhistorique Française», 53: 547-559.
Elisabetta, V., Haslam, M., Spagnoletti, N. and Fragaszy, D. 2013. Use of stone hammer tools and anvils by bearded capuchin monkeys over time and space: construction of an archeological record of tool use. «Journal of Archaeological Science», 40(8): 3222-3232.
Foley, R. and Mirazon Lahr, M. 1997. Mode 3 technologies and the evolution of modern humans. «Cambridge Archaeological Journal», 7(1): 3-36.
Foley, R. and Mirazon Lahr, M. 2003. On stony ground: lithic technology, human evolution, and the emergence of culture. «Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews: Issues, News, and Reviews», 12(3): 109-122.
Garrod, D.A. and Bate, D.M. 1942. Excavations at the cave of Shukbah, Palestine, 1928. In Proceedings of the Prehistoric Society (Vol. 8, pp. 1-20). Cambridge University Press.
Garrod, D.A. 1955. The Mugharet el-Emireh in Lower Galilee: type-station of the Emiran industry. «The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland», 85(1/2): 141-162.
Harmand, S., Lewis, J.E., Feibel, C.S., Lepre, C.J., Prat, S., Lenoble, A., Roche, R. 2015. 3.3-Million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya. «Nature», 521: 310–315.
Haslam, M., Hernandez-Aguilar, R.A., Proffitt, T., Arroyo, A., Falótico, T., Fragaszy, D., Gumert, M., Harris, J.W., Huffman, M.A., Kalan, A.K. and Malaivijitnond, S. 2017. Primate archaeology evolves. «Nature Ecology & Evolution», 1(10): 1431-1437.
Haslam, M., Hernandez-Aguilar, A., Ling, V., Carvalho, S., De La Torre, I., DeStefano, A., Du, A., Hardy, B., Harris, J., Marchant, L. and Matsuzawa, T., McGrew, W., Mercader, J., Mora, R., Petraglia, M., Roche, H., Visalberghi, E., and Warren, R. 2009. Primate archaeology. «Nature», 460(7253): 339-344.
Krause, J. and Trappe, T. 2019. Die Reise unserer Gene: eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Ullstein Buchverlage.
Luncz, L.V., Svensson, M.S., Haslam, M., Malaivijitnond, S., Proffitt, T. and Gumert, M. 2017. Technological response of wild macaques (Macaca fascicularis) to anthropogenic change. «International Journal of Primatology», 38(5): 872-880.
Luncz, L. V., Wittig, R. M. and Boesch, C. 2015. Primate archaeology reveals cultural transmission in wild chimpanzees (Pan troglodytes verus). «Philosophical Transactions of the Royal Society B», 370, 201403348.
Proffit, T., Luncz, L.V., Falotico, T., Ottoni, E.B., de la Torre, I. and Haslam, M. 2016. Wild monkeys flake stone tools. «Nature», 539: 85-88.
Rosen, S.A. 1997. Lithics after the Stone Age: a handbook of stone tools from the Levant. Rowman Altamira.
Scardia, G., Neves, W.A., Tattersall, I. and Blumrich, L., 2020. What kind of hominin first left Africa? «Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews», 30(2): 122-127.
Shea, J.J. 2017. Stone tools in human evolution, behavioral differences among technological primates: Cambridge University Press.
Shea, J.J., 2013. Stone tools in the Paleolithic and Neolithic Near East: a guide: Cambridge University Press.
Vanhaeren, M. and d'Errico, F., 2006. Aurignacian ethno-linguistic geography of Europe revealed by personal ornaments. «Journal of archaeological science», 33(8): 1105-1128.
Review of the book: Stone tools in human evolution, behavioral differences among technological primates by John Shea
Elham Ghasidian Research associate, Neanderthal Museum, Germany