نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/crtls.2021.36026.2218

چکیده

مقوله تصمیم‌گیری و انتخاب پیوسته یکی از دغدغه های بشر بوده و می باشد. این موضوع با پیشرفت‌های جوامع ماهیتی پیچیده تر به خود گرفته است. در این راستا در اختیار داشتن دانش و روشی که بتواند تصمیم گیری را تسهیل نماید بسیار حایز اهمیت می باشد. موضوع فوق در حوزه اقتصاد و در زمینه انتخاب گزینه های بهینه سرمایه گذاری در قالب بحث ارزیابی اقتصادی طرح‌ها مورد بررسی قرار می گیرد که سابقه‌ای دیرینه در ادبیات اقتصادی دارد و متون متعددی نیز در این عرصه به چاپ رسیده است. در مقاله حاضر ارزیابی و نقد کتاب "ارزیابی اقتصادی طرحها" در دستور کار قرار دارد. در این راستا ضمن اشاره به ویژگیهای کلی کتاب تلاش شده محتوای هر یک از فصول به اجمال مورداشاره قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف کتاب تشریح گردد و پیشنهاداتی نیز جهت ارتقاء متن در ویرایشهای آتی ارایه شود. ارایه مجموعه ای قابل قبول از معیارهای ارزیابی طرح، توجه به ابعاد کاربردی مباحث در قالب ذکر مثالها و تمرین های متعدد و آموزش نحوه استفاده از نرم افزارهای تخصصی، را می توان از ویژگیهای برجسته کتاب دانست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Economic Evaluation of Projects”

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Mozayani

Associate Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The issue of decision-making and selection among different options has been continuously considering as one of the human concerns. Obviously, this issue has taken on a more complex nature with the development and evolution of societies. In this regard, having the methods and knowledge that can facilitate decision-making is very important. The above topic in the field of economics knowledge is expressed as “Economic Evaluation of Projects” which has a long history in economic literature and multiple texts in this field, have been published. In the present article, the evaluation and critique of the book "Economic Evaluation of Project" is on the agenda. In this regard, during the content of the article, while referring to the general features of the book, an attempt has been made to briefly mention the content of each chapter. In addition, according to the literature review, the strengths and weaknesses of the book were described separately and attempts were made to provide suggestions for improving the text in future editions. It seems that delivering a sufficient combination of evaluation criteria, an applied approach of the contents and delivering a manual for applying related soft wares, are among distinguished aspects of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Evaluation of Projects
  • Engineering Economics
  • Comfar and Islamic Contracts
ابوالحسنی، اصغر و  بهرامی نیا،  ابراهیم، (1393)،  ارزیابی طرح های اقتصادی، دانشگاه پیام نور.
احتشام زاده، فرهاد، (1387)، طرح تجاری موفق، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
احمدیان، داود، (1382)، ارزیابی طرحهای صنعتی (مطالعات فنی – اقتصادی – مالی)، سازمان مدیریت صنعتی.
اسکونژاد، محمدمهدی، (1378)، اقتصاد مهندسی، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اکبری، حسن، (1382)، اقتصاد مهندسی – ارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی جلد اول انتشارات توسعه قلم.
اورعی، کاظم، (1385)، اقتصاد مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اورعی، کاظم و اسدی، احمد، (1382)، اقتصاد مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر.
برومند، شهرزاد، (1384)، اقتصاد صنعتی (سازماندهی صنعتی)، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
توفیق، فیروز، (1391)، ارزیابی طرحها و تحلیل ریسک (اقتصاد مهندسی). نشر نی.
جعفری صمیمی، احمد، (1376)، مبانی اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه علوم و فنون مازندران.
دانش جعفری،  داود و حیدری، حسن و نصرتیان نسب،  محسن (مترجم)، (1394)، تئوری و مسائل اقتصاد مهندسی، نوشته ویلیام ای سودر- خوزه آ سپالویدا – بایرون اس گوتفرید، نشر نور علم.
زاهدی، محمد و معلمی مژگان، (1389)، ارزیابی طرحهای اقتصادی، انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
زاهدی، محمد و معلمی مژگان، ارزیابی طرحهای اقتصادی، انتشارات دانشگاه پیام نور، (چاپ اول) 1389.
سازمان برنامه و بودجه، (1377)، راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سلطانی، غلامرضا، (1369)،  اقتصاد مهندسی، دانشگاه شیراز، ‎۱۳۶۹.
سید علی زیتون نژاد موسویان (مترجم)، (1393)، مبانی اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی)، نوشته لیلند بلانک و آنتونی تارکوئین،نشر آوای نور.
سید مطهری، سیدمهدی، (1374)، ارزیابی طرح‌های تولیدی -فنی، اقتصادی ، مالی- (کاربردی)، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی .
سید حسینی، محمد و توسلی حضوری ، بیژن (مترجم)، (1377)، نظریه و مسائل اقتصاد مهندسی، نوشته: جوزه - آ- سپولودا، ویلیام - را - سودر، بایرون - اس - گاتفرید- تهران: صنایع ایران.
سیدحسینی، محمد، (1375)، اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
شیخ الاسلامی، رضا، (1388)، اصول طراحی و تحلیل اقتصادی برای مهندسین و کارشناسان، نشر علم کشاورزی ایران.
علینقیان، مهدی و رستمی‌قادی، میلاد و موبد،  فرشید، (1393)، اقتصاد مهندسی، نشر آتی‌نگر.
غیور، ژوبین و  کثیرزاده، مجتبی، (1388)، ا قتصاد مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف.
فتاحی، امیرافشین و دوکوهکی، پرشنگ و فرهنگ مقدم، بابک( مترجم)، (1392)، اقتصاد مهندسی: نظریه ها و کاربردها، نوشته تد جی. اشنباخ، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
مجیدیان، داود، (1395)، ارزیابی طرح های صنعتی: مطالعات فنی - اقتصادی – مالی، سازمان مدیریت صنعتی.
مزینی، امیرحسین (1394)، ارزیابی اقتصادی طرحها (اقتصاد مهندسی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
مزینی، امیرحسین (1396)، ارزیابی اقتصادی طرحها (موضوعات پیشرفته)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
مزینی، امیرحسین (1400)، ارزیابی اجتماعی – فرهنگی طرحهای اقتصادی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
مسعودی حیدرقلی، (1384)، اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)، انتشارات دانشگاه تهران.
میر مطهری،  سید احمد، (مترجم) (1388)،  ارزیابی طرح های اقتصادی، نوشته ورنر برنس، نشر نیک نگار.
نظرپور، محمدنقی و کسرائی، زینب، (1396)، ارزیابی اقتصادی طرح‌ها، انتشارات دانشگاه مفید.
نیاکان، علی، (1383)، راهنمای مطالعه بازار و بازاریابی در امکان سنجی طرح‌های صنعتی، نشر پژواک کیوان.
یوسفی، محمد قلی، (1382)، اقتصاد صنعتی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Blank, Leland T. and  Traquin. Anthony, (1983), Engineering Economy, MC GRAW-Hill Publication.
Eugene Lodewick G., (1930), Principles of Engineering Economics, Ronald Press.
Fish, John. C. L., (1923), Engineering economics, first principles, McGraw-Hill Book Co.
Goldman, Otto B., (1920), Financial Engineering: a Text for Consulting, Managing and designing Engineers and for Student, John Wiley & Sons Publication.