نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آینده‌پژوهی، عضو هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 استادیار آینده‌پژوهی، عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

10.30465/crtls.2022.39151.2442

چکیده

آینده­پژوهی راهبردی برای مواجهه با عدم قطعیت­ها، مدیریت و کنترل پیش‌دستانه در راستای تحقق آینده­ی مطلوب است. تلاش برای تجسم آینده و حذف سناریوهای نامطلوب، امروزه امری هوشمندانه قلمداد شده و اسناد، کتب و مقالات متعددی در این راستا به رشته تالیف درآمده­اند. کتاب تغییر برزگ، جهان در سال 2050 از جمله این آثار است که به بررسی و تصویرپردازی آینده بلندمدت جهان در چهار حوزه اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علم و فناوری می­پردازد. مقاله حاضر ضمن بررسی کتاب براساس معیارهای پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، کوشیده است اعتبار اثر حاضر را به لحاظ روشی و رویکردی بررسی نماید. براساس ارزیابی به عمل آمده، این اثر کیفیتی متوسط داشته و در جهت ارتقای کیفی لازم است بازبینی جدی در ترجمه اثر صورت گرفته و نیز با توجه به گذشت یک دهه از تاریخ انتشار کتاب اصلی، صحت ادعاهای آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Megachange: The World in 2050; a Contemplation and A Critique on the Book “Economist’s Futurism”

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mir Shahvelayati 1
  • Farhad Nazarizadeh 2

1 Assistant Professor of Futures Studies at Institute for Humanities & Cultural Stuies, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Futures Studies at Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Futures studies is a strategy and a proactive approach to manage, control, and deal with uncertainty to achieve a desirable future. Trying to visualize the future and eliminate undesirable scenarios are considered as smart approaches, so many documents, books and articles have been written in this regard. The book "Megachange, The World in 2050" is one of these works that examines and illustrates the long-term future of the world in four main areas: social, political, economic, and science and technology. The present article, while reviewing the book based on the criteria of the critical research textbook and humanities programs, has tried to examine the validity of the present work in terms of method and approach. According to the evaluation, this work has a moderate quality and in order to improve the quality, it is necessary to seriously review the translation of the book. Since it has been about a decade since the book was published, the practical accuracy of its claims should be checked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend
  • Extrapolation
  • futures studies
  • Uncertainty
  • criticism
  • Normative Futures Studies
  • Exploratory Futures Studies
بل، وندل. (1392). مبانی آینده­پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش(جلد اول). (مترجمان: تقوی، مصطفی و محقق، محسن). انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی. تهران
بهروزلک، غلامرضا و میرشاه­ولایتی، فرزانه. (1390). آینده جهان اسلام از منظر دو آینده­پژوه مسلمان: سردار و المانجرا. فصلنامه علمی-پژوهشی مشرق موعود. سال پنجم. شماره 19. 155-131
درودی، فریبرز.(1387). عوامل موثر در نقد و بررسی کتاب. فصلمنامه علمی پژوهشی کتاب. شماره 75. 173-184
عیوضی، محمد رحیم و پدرام، عبدالرحیم. (1394). نظام «نگرش-آینده­پژوهی» اسلامی. فصلنامه راهبرد اجتماعی-فرهنگی. سال چهارم. شماره 16. 96-77
ملکی، حسن. (1385). مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی. سخن سمت. شماره 17. 20-9
میتچیتچ، پیئرو. (1391). پنج عینک آینده­نگری: چگونه با کمک مدل Eltville آینده را بهتر پیش­بینی و درک نماییم؟. سازمان مدیریت صنعتی. تهران
 
Fergnani, Alessandro. (2019). Mapping futures studies scholarship from 1968 to present: A bibliometric review of thematic clusters, research trends, and research gaps. Futures. Vol. 105. 104-123
Martin. R. Ben. (2001) Technology Foresight in Rapidly Globalizing Economy, UNIDO Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States, Vienna
Popper, R. (2008). How are foresight methods selected? Foresight, Vol.10, No.6, 62–89.
The Economist  site, https://www.economist.com/, last visited: 2021/12/29