نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، عضو هیأت علمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پس از تشکیل گروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی (۱۳۸۸ه.ش.)، برنامه درسی دوره کارشناسی رشته اقتصاد در آن گروه تهیه و در سال ۱۳۹۶ه.ش. به تصویب نهایی رسید و برای اجراء از سال ۱۳۹۷ ه.ش. به دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. برای اتقان در اجرای برنامه، مجموعه­ای از دروس برای تدوین کتب درسی مربوطه به اساتید مبرز سفارش داده شد. کتاب «بانکداری اسلامی» از اولین آثار منتشر شده براین مبنا است که اکنون به عنوان یک متن درسی مورد استفاده قرار می گیرد و داوری آن می­تواند به ارتقاء سیر آثار درسی در حال تدوین و آثار آتی، بر مبنای برنامه جدید دوره کارشناسی، کمک کند. این مقاله­ نقد، بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی تدوین شده که ضمن مرور تحلیلی محتوای اثر، سعی در ارزیابی شکلی و محتوایی آن کرده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد نگارش اثر در مجموع روان و رسا بوده و قواعد ویرایش و نگارش در آن رعایت شده است. بر اساسِ مبانی منطقی و نظر­خواهی تجربی از دانشجویان و با توجه به این که اثر مبتنی بر مطالعات متعدد و وثیق قبلی نویسندگان بوده، موفق به انتقال فهم مشروع، منطقی و امکان­پذیر از بانکداری اسلامی به مخاطب نوعی شده است. مهم­ترین ضعف­های قابل ذکر اثر، طرح بانکداری اسلامی برای یک اقتصاد بسته، رویکرد خرد و ایستا و عدم استفاده از الگوی کمّی در آن است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Islamic Banking”

نویسنده [English]

  • Mohammad Vaez Barzani

Associated Professor of Economics, A Faculty Member in University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

After establishing Economic Division, through the Iranian Council of Change of Humanities (ICCH), MA educational plan for economics was applied in 2017. Consequently, it was introduced into relevant Iranian universities for executing from 2018. For improving the plan, a few of texts were ordered to outstanding professors to be prepared. The book "Islamic Banking" written by Nazarpour, M.N. et al. is among the first books published and used as a textbook, and reviewing this work can help to upgrade future quality for others. This essay examined the function of documents in qualitative, analytically descriptive methods within formal as well as content analysis. The results show that the book is edited proportionately and its formal survey is satisfied. The content analysis reveals that the mentioned book is successful to transfer a legal, logical, and a basic understanding about "Islamic Banking" toward any typical reader; however, the main weaknesses of the text are the limitations of closed economy as well as micro – static approach used in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Banking
  • Content Method
  • Iranian Council of Change of Humanities (ICCH)
  • Text
  • Text Critique
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸.
نظرپورم.ت.، موسویان س.ع. وخزائی ا.(۱۳۹۶)، بانکداری اسلامی، تهران­: سمت.
موسویان س.ع.ومیثمی ح.(۱۳۹۷)، بانکداری اسلامی مبانی نظری- تجارب عملی، تهران:­ انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
توتونچیان ا.(۱۳۷۹)، پول و بانکداری اسلامی ومقایسه آن با نظام سرمایه داری. تهران: توانگران.
واعظ برزانی م. و ابراهیمی ب.(۱۳۹۵)، تحلیل نظری تأثیرارزش های غیر واقعی بر ایجاد بحران مالی جهانی، قم : انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
واحدی منفرد ف.، واعظ برزانی م. وطغیانی م. (۱۳۹۹،زمستان).­ تبیین معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی، دوره۷(شماره۴)، صص۱۹۴-۱۶۷.
 
Keynes J.M. (1964). General Theory of Employment, Interest, And Money. HBG Book.
Iqbal, Munawar (2001),"Islamic and conventional banking in the nineties: a comparative study", Islamic economic studies, Vol.8, N. 2.