نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی، تمدن و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران ـ ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی، تمدن و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران ، ایران

چکیده

ونسا مارتین ازجمله پژوهشگران انگلیسی­زبان تاریخ ایران معاصر است که در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم تلاش کرده است مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی مرتبط با آن‌را از منظر بیرونی بررسی کند. براین اساس، هدف مقاله حاضر مطالعه تحلیلی ـ انتقادی کتاب در ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوایی است. تمرکز ونسا مارتین در این کتاب بر شناسایی جریان‌های سیاسی و تحولات اقتصادی ـ اجتماعی محلی خارج از تهران است، که تاثیر مستقیم بر چگونگی رخ‌داد انقلاب مشروطه و نتایج آن داشته ­است. بررسی کتاب نشان می‌دهد نویسنده، مشروطه­خواهی محلی را به‌عنوان مسأله­ای مرتبط با هویت ملی تعریف می‌کند. یافته­ها نشان می­دهد از نظر ونسا مارتین، بافت سنتی جامعه ایران و طبقه روحانیون، مشروطه را امری تاریخی و دینی قلمداد می‌کنند؛ اما روشنفکران آن‌را به‌عنوان امری اسطوره­ای و مدرن می‌پندارند. نوآوری ونسامارتین در اشاره به نقش نیروهای محلی در انقلاب مشروطه مخصوصا در آذربایجان، بوشهر، فارس و اصفهان قابل تأمل است؛ اما کاستی­هایی در نوع دسته­بندی جریان­های سیاسی، تعریف هرکدام از چیستی و چگونگی رخ­داد مشروطه به چشم می‌خورد که مناسب است، نویسنده و ناشر در چاپ‌های بعدی تلاش کنند آنها را برطرف نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of Vanessa Martin in the Book "Iran Between Islamic Nationalism and Secularism: The Constitutional Revolution of 1960"

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Hoseini 1
  • Mustafa Rezaee 2
  • Amir Etemadibozorg 3

1 Assistant Professor of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 PhD student in Political Science, Institute of Political Thought, Revolution and Islamic Civilization, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

3 PhD student in Political Science, Institute of Political Thought, Revolution and Islamic Civilization, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Vanessa Martin is an English-speaking scholar of contemporary Iranian history who attempts to examine the Constitutional Revolution from an external perspective and its socio-political developments in her book . Therefore, the purpose of this article is to study the book analytically-critically in terms of form, method, theory and content. Vanessa Martin's focus in this book is to identify political currents and socio-economic and local developments outside of Tehran that have had a direct impact on the Constitutional Revolution and its aftermath. A review of the book shows that the author has tried to define local constitutionalism in relation to national identity. The findings show that from the author's point of view, in terms of the traditional context of Iranian society and the clergy, the constitutional revolution is considered a historical and religious issue, but intellectuals consider it a mythical and modern issue. Vanessa Martin's innovation in this book is to identify the role of local forces, especially in the regions of Azerbaijan, Bushehr, Fars and Isfahan in the Constitutional Revolution, but in the type of classification of political currents and their definition of the constitutional revolution, there are problems that need to be corrected in later versions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Vanessa Martin
  • Nationalism
  • Islam
  • Secularism
اسکات، لوپز (1391). ساختار اجتماعی، ترجمه سهیل صفاری، تهران: آشیان.
بیگدلو، رضا (1380). باستان­گرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران: مرکز.
حائری یزدی، عبدالهادی (1364). تشیع و مشروطیت، تهران: امیرکبیر.
حسینی­زاده، محمد علی (1386). اسلام سیاسی در ایران، قم: دانشگاه مفید.
راوندی، مرتضی (1383). سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا، تهران: نگاه.
رجایی، فرهنگ (1372). اندیشه سیاسی در شرق باستان، تهران: قومس.
سلماس­زاده محمد (1395). «الگوی ژاپنی پیشرفت در آثار تاریخی پیشامشروطه­ی ایران»، دوفصل­نامه تاریخ­نامه ایران بعد از اسلام،‌ دوره 6، شماره 12.
سیدمن، استیون (1392). کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران:  نشر نی.
سمیعی گیلانی، احمد (1395). نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
کاتوزیان، محمدعلی همایون (1395). ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر، تهران: نشر نی.
الگار، حامد (1359). نقش روحانیت پیش­رو در جنبش مشروطیت، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس.
مارتین، ونسا (1396). ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
محیط مافی، هاشم (1363). مقدّمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشی و جواد جان فدا، تهران: فردوسی.
 
Furlong, Paul and Marsh,David (2002) .A Skin not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science, in: Theory and Methods in Political Science, Palgrave Macmillan.
Rorty, Richard, )1991(, Contingency, Irony, and Solidarity ,Cambridge:Cambridge University Press.