نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشکدۀ اندیشۀ سیاسی، تمدن و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشکدۀ اندیشۀ سیاسی، تمدن و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران،

چکیده

ونسا مارتین از جملۀ پژوهش‌گران انگلیسی‌زبان تاریخ ایران معاصر است که در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم تلاش کرده است مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی مرتبط با آن ‌را از منظر بیرونی بررسی کند. بر این اساس، هدف مقالۀ حاضر مطالعۀ تحلیلی ـ انتقادی کتاب در ابعاد شکلی، روشی، نظری، و محتوایی است. تمرکز ونسا مارتین در این کتاب بر شناسایی جریان‌های سیاسی و تحولات اقتصادی ـ اجتماعی محلی خارج از تهران است که تأثیر مستقیم در چگونگی رخداد انقلاب مشروطه و نتایج آن داشته است. بررسی کتاب نشان می‌دهد نویسنده مشروطه‌خواهی محلی را به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با هویت ملی تعریف می‌کند. یافته‌ها نشان می‌‌دهد، از نظر ونسا مارتین، بافت سنتی جامعۀ ایران و طبقۀ روحانیون مشروطه را امری تاریخی و دینی قلمداد می‌کنند، اما روشن‌فکران آن‌ را به‌عنوان امری اسطوره‌ای و مدرن می‌‌پندارند. نوآوری ونسا مارتین در اشاره به نقش نیروهای محلی در انقلاب مشروطه، به‌ویژه در آذربایجان، بوشهر، فارس، و اصفهان، قابل‌تأمل است، اما کاستی‌هایی در نوع دسته‌بندی جریان‌های سیاسی و تعریف هرکدام از چیستی و چگونگی رخداد مشروطه به‌چشم می‌خورد که مناسب است نویسنده و ناشر در چاپ‌های بعدی تلاش کنند که آن‌ها را برطرف کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of Vanessa Martin in the Book Iran between Islamic Nationalism and Secularism: The Constitutional Revolution of 1960

نویسندگان [English]

  • Seyyed Reza Hoseini 1
  • Mostafa Rezaee 2
  • Amir Etemadi Bozorg 3

1 Assistant Professor of Political Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 PhD student in Political Science, Institute of Political Thought, Revolution and Islamic Civilization, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

3 PhD student in Political Science, Institute of Political Thought, Revolution and Islamic Civilization, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Vanessa Martin is an English-speaking scholar of contemporary Iranian history who attempts to examine the Constitutional Revolution from an external perspective and its socio-political developments in her book. Therefore, the purpose of this article is to study the book analytically-critically in terms of form, method, theory and content. Vanessa Martin's focus in this book is to identify political currents and socio-economic and local developments outside of Tehran that have had a direct impact on the Constitutional Revolution and its aftermath. A review of the book shows that the author has tried to define local constitutionalism in relation to national identity. The findings show that from the author's point of view, in terms of the traditional context of Iranian society and the clergy, the constitutional revolution is considered a historical and religious issue, but intellectuals consider it a mythical and modern issue. Vanessa Martin's innovation in this book is to identify the role of local forces, especially in the regions of Azerbaijan, Bushehr, Fars and Isfahan in the Constitutional Revolution, but in the type of classification of political currents and their definition of the constitutional revolution, there are problems that need to be corrected in later versions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Vanessa Martin
  • Nationalism
  • Islam
  • Secularism
اسکات، لوپز (1391)، ساختار اجتماعی، ترجمۀ سهیل صفاری، تهران: آشیان.
الگار، حامد (1359)، نقش روحانیت پیش‌رو در جنبش مشروطیت، ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهران: توس.
بیگدلو، رضا (1380)، باستان‌گرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران: مرکز.
حائری یزدی، عبدالهادی (1364)، تشیع و مشروطیت، تهران: امیرکبیر.
حسینی‌زاده، محمدعلی (1386)، اسلام سیاسی در ایران، قم: دانشگاه مفید.
راوندی، مرتضی (1383)، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا، تهران: نگاه.
رجایی، فرهنگ (1372)، اندیشۀ سیاسی در شرق باستان، تهران: قومس.
سلماس‌زاده، محمد (1395)، «الگوی ژاپنی پیشرفت در آثار تاریخی پیشامشروطۀ ایران»، دوفصل‌‌‌نامۀ تاریخ‌نامۀ ایران بعد از اسلام،‌ دورۀ 6، ش 12.
سمیعی گیلانی، احمد (1395)، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
سیدمن، استیون (1392)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
کاتوزیان، محمدعلی (همایون) (1395)، ایران جامعۀ کوتاه‌مدت و سه مقالۀ دیگر، تهران: نی.
مارتین، ونسا (1396)، ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.
محیط‎مافی، هاشم (1363)، مقدمات مشروطیت، به‌کوشش مجید تفرشی و جواد جان‌فدا، تهران: فردوسی.
 
Furlong, P. and D. Marsh (2002), “A Skin not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science”, in: Theory and Methods in Political Science, Palgrave Macmillan.
Rorty, Richard )1991(, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge:Cambridge University Press.