نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، تحلیل و نقد کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» می‌باشد. این کتاب، واقعیت مدیریت آموزشی را در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی در آینه کتب درسی عمومی این حوزه بازنمایی می‌کند و به واسطه انتخاب ابزاری متفاوت برای مرور سیر تاریخی مدیریت آموزشی، کتابی ارزشمند به شمار می‌آید. بنابراین، ضمن تحلیل ویژگی‌های ساختاری، محتوایی و روش‌شناختی این اثر تاریخی، قوت­ها و کاستی­های آن شناسایی و استخراج شد. از مهم‌ترین نکات قابل تأمل در این کتاب می‌توان به اعتبار طبقه‌بندی دوره‌های تاریخی مدیریت آموزشی در مقایسه با طبقه‌بندی‌های مشابه، کاربرد واژه‌های چندمعنایی در نام‌گذاری دوره‌های تاریخی، ابهام در تمیز کتب درسی عمومی و تخصصی مدیریت آموزشی و عدم تجانس درونی محتوای هر دوره اشاره نمود. همچنین، درنتیجه مقابله متن، کیفیت ترجمه فارسی کتاب از حیث جایگزینی معادل‌های تخصصی فارسی و صحیح، سلاست و روانی متن و نیز قواعد نگارشی و ویرایشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “The History of Educational Administration Viewed Through Its Textbooks”

نویسنده [English]

  • Rezvan Hosseingholizadeh

Assistant Professor, Department of Educational Administration and Human Resources Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this article is to analyze and critique the content of a historical work entitled "The History of Educational Administration Viewed Through Its Textbooks". This book represents the reality of educational administration in a relatively long period of time in the mirror of public textbooks in this field and is a unique and valuable book by choosing a different tool for reviewing the historical course of educational administration. Therefore, while analyzing the structural, content and methodological features of this historical monument, its strengths and shortcomings were identified and extracted. The most important points in this book are the classification of historical courses in educational administration compared to similar classifications, the use of polysemous words in writing historical courses, ambiguity in distinguishing general and specialized textbooks of educational administration and internal inconsistency of the content of each course. Also, as a result of coping with the text, the quality of the Persian translation of the book was evaluated in terms of replacing the specialized Persian and correct equivalents, text, and psychological text, as well as the rules of writing and editing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Administration
  • School Administration
  • History
  • Textbooks
  • Principals
احمدی، محمد؛ پورنامداریان، تقی (1396). درآمدی بر مهم‌ترین معانی اصطلاح رتوریک. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، شماره اول. 52-27.
حسینی، سید محمدحسین (1399). نقدی بر کتاب «برنامه درسی در دوره متوسطه. پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (زیرچاپ).
کوهن، توماس (1369). ساختار انقلاب‌های علمی. ترجمه احمد آرام، انتشارات سروش
 
Eacott, S. (2017). Beyond Leadership a Relational Approach to organizational Theory in Education. Springer. Journal of Educational Administration and Foundations, vol 26.
Glass, T. E., Carver, F. D., Mason, R., Eaton, W., & Parker, J. C. (2004). The history of educational administration viewed through its textbooks. Scarecrow Education.
Gunter, H. M. (2016). An intellectual history of school leadership practice and research. Bloomsbury Publishing.
Hare, D. (1996). Theory development in educational administration. UMI Microform 9624189
Maxcy, S. J. (2005). Theory development in educational administration. Retrieved from www.nou.edu.ng/uploads/NOUN_OCL/pdf/EDUs/BED%20316.pdf
Orucu, D. (2006). An Analysis of the Present State of Educational Administration Scholarship in Turkey from the Perceptions of the Scholars in Ankara. (Doctoral dissertation, Middle East Technical University, 2006).
Papa, R. (2009). The discipline of education administration: Crediting the past. Educational leadership and administration, 2, 153.
Samier, E. (2006). Educational administration as a historical discipline: An apologia pro vita historia. Journal of educational administration and history, 38(2), 125-139.