نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

از بایسته‌های تدوین یا تداوم چاپ کتاب‌های آموزشی، ارزشیابی آن‌هاست. با به‌کارگیری انگاره ارزشیابی کتاب‌های انگلیسی با اهداف ویژه، 12 تن از اساتید دانشگاهیمنتخب به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس به ارزیابی مقایسه‌ای دو کتاب زبان تخصصی رشته پرستاری از انتشارات "سمت" و "آکسفورد"، پرداختند. تحلیل کیفی یافته‌ها نشان داد کتاب سمت دیگر چندان مناسب دانشجویان امروز نیست. نتایج تحلیل کمی نیز نشان داد میانگین امتیازات داده ‌شده به کتاب سمت کمتر از امتیازات کتاب آکسفورد بود. این کتاب، باوجود فقدان جذابیت دیداری و فایل‌های صوتی-ویدیویی، با محوریت خوانش و متون قدیمی، بی‌توجهی به آواشناسی و دستور زبان، بدون تنوع در روش تدریس و سنجش، و با دوری از تئوری‌های آموزش زبان برای نوزدهمین بار به چاپ رسیده است. گرچه، در کتاب آکسفورد اشکالات مشاهده‌شده در کتاب سمت دیده نمی‌شود، لیکن، این کتاب نیز بی‌اشکال نبوده و به‌طور کامل متناسب با اهداف و نیازهای دانشجویان ایرانی نیست و بیشتر بر موقعیت‌های شغلی در یادگیری زبان تأکید دارد. یافته‌ها می‌توانند به نویسندگان و برنامه ریزان درسی رشته پرستاری یاری رسانند تا با بهره‌گیری از نقاط قوت کتاب‌های موجود به گردآوری، نگارش، و ویرایش کتب بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Two Widely Used ESP Books for Nursing Students Published by Oxford University Press and SAMT (Oxford English for Careers: Nursing 1 vs. English for the Students of Nursing)

نویسندگان [English]

  • Simin Sattarpour 1
  • Assef Khalili 1
  • Maryam Zeinolabedini 2

1 Basic Sciences Department, Faculty of Allied Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Basic Sciences Department, Faculty of Allied Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Book evaluation is considered a prerequisite to developing or republicating educational books. Therefore, utilizing an evaluation checklist, 12 university professors, selected through purposive and convenience sampling, evaluated two ESP books in nursing, published by Oxford University Press and SAMT. The findings of the qualitative analysis revealed that the book published by SAMT, no longer seems suitable for today's students. Quantitative analysis indicated that Mean score given to SAMT’s book was significantly lower than Oxford’s. Despite the lack of visual appeal and audio-video files, little variety in the teaching and testing methods, with the old reading-oriented approach, without paying attention to phonetics and grammatical issues, and being far from the language teaching theories, this book has recently been republished for the nineteenth time. Although the problems underlined in SAMT’s book are not observed in the Oxford’s, this book is not error-free, either. It does not fully meet the needs of Iranian students since its major focus is on language use in the careerrelated contexts with an equal attention to all skills. This comparison can help the authors and syllabus designers in the field of nursing to prepare, compile, and edit books, using the strengths of the existing books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English for Academic Purposes
  • English for Specific Purposes
  • Nursing Students
  • Textbook
  • Textbook Evaluation
خلیلی، آصف، ستارپور، سیمین، و مریم زین‌العابدینی (در دست چاپ)، "ارزشیابی کتاب "زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی" از نسل نوین کتاب‌های انتشارات سمت ازنظر اساتید زبان انگلیسی و پزشکی"، فصلنامه توسعه آموزش جندی‌شاپور اهواز.
رحیمی نیا، حوریه، رحیمی نیا، الهه و غلامرضا شریفی راد (1395)، "بررسی مراحل و سبک‌های یادگیری بر اساس تئوری کلب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم"، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، س 9، ش 24.
کیهانی، علیرضا، برکت، فخرالسادات، اکبری، زهرا، و رضا ترابی گودرزی (1380)، انگلیسی برای دانشجویان رشته پرستاری، تهران: سمت.
محمودی، محمد هادی (1397)، "نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی"، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 18، ش 8.
محمودی، محمد هادی و محمد احمدی صفا (1393)، "ارزش‌یابی الگو-محور کتاب‌های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP)"، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 14، ش 3.
Anthony, L. (2018). Introducing English for specific purposes, New York: Routledge.
Bosher, S. (2008). English for nursing academic skills. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.
Bosher, S. (2013). English for academic purposes. In B. Paltridge & S. Starfield (Eds.), The Handbook of English for Specific Purposes (1st ed.) (pp. 263-282). Boston: Wiley-Blackwell.
Canpolat, M., Kuzu, S., Yildirim, B. & Canpolat, S. (2015).  Active listening strategies of academically successful university students, Eurasian Journal of Educational Research, 60, 163-180.
Carrell, P.L. & Eisterhold, J.C. (2000). Schema theory and ESL reading pedagogy.In P. Carrell, J. Devine & David Eskey (eds.), Interactive approaches to second language reading, Cambridge: Cambridge University Press.
Charles, M. (2013). English for academic purposes. In B. Paltridge & S. Starfield (Eds.), The Handbook of English for Specific Purposes (1st ed.) (pp. 137-155). Boston: Wiley-Blackwell.
Cohen, B.J. (2008), Medical terminology: An illustrated guide, Philadelphia: Wolters Kluwer.
Creswell, J.W. & Clark, P. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage. 
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), The handbook of qualitative research (2nd Ed.) (pp. 1-28). London: Sage.
Ebadi, S. & Naderifarjad, Z. (2015). Evaluation of EAP Textbooks: A Comparison between SAMT English for Medical Students and Oxford English for Career. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(3), 133-149.
Ellis, R. (2015). Understanding second language acquisition (2nd Ed.). USA: Oxford University Press.
Flowerdew, L. (2013). Needs analysis and curriculum development in ESP. In B. Paltridge & S. Starfield (Eds.), The Handbook of English for Specific Purposes (1st ed.) (pp. 325-346). Boston: Wiley-Blackwell.
Gholami, J. & Zeinolabedini, M. (2017). Peer-to-peer prescriptions in medical sciences: Iranian field Specialists’ attitudes toward convenience editing. English for Specific Purposes, 45, 86-97.
Grice, T. (2009).Oxford English for Careers: Nursing 1. Oxford: Oxford University Press.
Hinkel, E. (2006). Current perspectives on teaching the four skills. TESOL Quarterly, 40(1), 109-131.
Howatt, A.P.R. & Widdowson, H.G. (2004). A history of English language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). The Textbook as Agent of Change. ELT Journal, 48, 315-328.
Kolb A.Y. & Kolb D.A. (2005). Learning style inventory, version 3.1 Technical specifications, Boston, MA: Hay Group, Hay Resource direct.
Livnat, Z. (2012). Dialogue, science, and academic writing. Philadelphia, PA: John Benjamins.
Rahimy, R. (2008). ESP, an evaluation of available textbooks: Medical terminology. Available at: http://www.esp-world.info/Articles_17/PDF/Ramin_Rahimy.pdf (Accessed: 4April 2021).
Rajabi, Y. & Farahian, M. (2020). Investigating Instructors' Expectations of ESP for B.A. Students of Nursing. Jundishapur Education Development Journal, 11(4), 764-773.
Richards. J.C. & Rodgers, T.S. (2014). Approaches and methods in language teaching (3rd ed.). Cambridge و UK: Cambridge University Press.
Saraceni, C. (2013). Adapting courses: A personal view. In B. Tomlinson (Ed.), Developing materials for language teaching (2nd ed.) (pp. 49-62). London: Bloomsbury.
Sattarpour, S. & Khalili, A. (2019). Exploring the present and target academic English language needs of Iranian undergraduate students: A case at Tabriz University of medical sciences. Research and Development in Medical Education, 8(2), 113-123.
Schmitt, N. (2007). Vocabulary in language teaching. Cambridge University Press.
Shahidipour, V. & Tahririan, M.H. (2017). Evaluation of newly developed EAP textbooks for the students of medicine published by SAMT. Journal of Modern Research in English Language Studies, 4(4), 47-65.Sheldon, L. E. (1988). Evaluating ELT Textbooks and Materials. ELT Journal, 42, 237-246.
Tomlinson, B. (2013). Materials evaluation. In B. Tomlinson (Ed.), Developing materials for language teaching (2nd ed) (pp. 21-48). London: Bloomsbury
Tomlinson, B. & Masuhara, H. (2017). The complete guide to the theory and practice of materials development for language learning. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
Van de Wege, M. (2018).Teaching strategies for independent vocabulary development teaching vocabulary. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, 1–7.
Williams, R.C. (2017). Exploring vacation and etiquette themes in social studies, primary source inquiry for middle and high School. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.