نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی؛ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشیار مطالعات تطبیقی عرفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کتاب «تاریخ و نظریه در انسان‌شناسی»[i] نوشتة الن برنارد (Alan Barnard) پژوهشگر و نویسندة برجستة مطالعات انسان‌شناختی به ویژه انسان­شناسی آفریقای جنوبی از جمله آثار ارزشمند در حیطة انسان‌شناسی است. وی در کتاب حاضر به بررسی ماهیت نظری انسان‌شناسی در طول تاریخ و در بین آراء اندیشمندان و متفکران برجسته­ی این علم و مقایسة میان آن­ها  و همچنین ریشه­یابی نظریه­ها و مکاتب فکری ارائه شده در حوزة انسان­شناسی می‌پردازد. هدف این کتاب بررسی نظرات پیشگامان مطالعات انسان­شناسی، تکامل­گرایی در همة ابعاد آن، نظریة اشاعه‌گران در باب مناطق فرهنگی، کارکردگرایی و کارکردگرایی ساختاری، نظریه­های عمل­محور، دیدگاه­های پردازشی و مارکسیستی، جوانب مختلف نسبی­گرایی، ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی، دیدگاه‌های پست مدرنیسم و تفاسیر اخیر است. گرچه این اثر را باید مروری به نظریه‌های انسان‌شناختی و مشکلات مرتبط با آنها دانست اما از آن جایی که فاقد جزئیات مربوط به نظریه‌پردازان، رویکرد­ها و اندیشه­هاست، همین ایجاز و اختصار عبارات و مطالب کتاب از وضوح مفهومی آن کاسته و توضیح و تکمیل بیشتری را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “History and Theory in Anthropology” by Alan Barnard

نویسندگان [English]

  • Zeynab Shariatnia 1
  • Hadi Vakili 2

1 PhD Student in Islamic Mysticism, Institute for Imam Khomeini and Islamic Revolution (IKIR), Tehran, Iran

2 Associate Professor in Comparative Mysticism, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran

چکیده [English]

The book “History and Theory in Anthropology” by Alan Barnard, a leading researcher and author of anthropological studies, especially anthropology in South Africa is among valuable works in the field of anthropology. In this book, he examines the theoretical nature of anthropology throughout history and the views of prominent scholars and thinkers of this science and their comparisons, as well as the rooting of theories and schools of thought presented in the field of anthropology. The purpose of this book is to examine the pioneering views of anthropological studies, evolution in all its dimensions, the theory of disseminators in cultural areas, functionalism and structural functionalism, pragmatic theories, processing, and Marxist views, various aspects of relativism, structuralism and post-structuralism, postmodernist views and recent interpretations. Although this work should be regarded as an overview of anthropological theories and related problems since it lacks the details of theorists, approaches, and ideas, its very briefness of the terms and contents, its conceptual clarity and explanation have been diminished and it requires revisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Ethnology
  • Evolutionism
  • Propagators
  • Functionalism
  • Structuralism
  • Relativism
فکوهی، ناصر (1383)، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران، نشر نی.
 
Ahmed, A. S. (1986), Toward Islamic Anthropology Definition, Dogma and Directions, USA: New Era Publications.
Barnard, A. (2000), History and Theory in Anthropology, UK: Cambridge University Press.
Barrett, S. (1996), Anthropology: A Student's Guide to Theory and Method, Toronto: University of Toronto Press.
Haviland, W. A., Prins, H. E., Walrath, D. and McBride, B. (2011), Anthropology: The Human Challenge (13th edition), Australia: Wadsworth Cengage Learning.
Langness, L. L. (1974), The Study of Culture (Revised Edition), California: Chandler & Sharp Publishers, Inc.
McGee, R. J. and Warms, R. L. (2012), Anthropological Theory an Introductory History (5th edition), USA: McGraw-Hill.