نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار درصدد است تا با تمرکز بر یکی از آثار مارگارت مید (Margaret Mead)، انسان‌شناسِ برجستۀ آمریکایی، به اهمیت مغفول ­ماندۀ این آثار در انسان­شناسی معاصر ایرانی بپردازد. طی این نقد و ارزیابی این اثر، بازگشت به اصول و اساس انسان ­شناسی آثار کلاسیک که در ایران کمتر به عنوان منبع درسی معرفی می­شوند، اشاره خواهد شد. در این راستا به جایگاه آثار کلاسیک در انسان­شناسی دانشگاهی ایران پرداخته می­شود. انسان‌شناسی، در آثار مارگارت مید، مبتنی بر انسان­دوستی، حضور، فهم، نظریه­مندی و نظریه‌سازی و همچنین آینده­نگری بر مبنای گذشته، است. مبانی فهم این نوع از انسان ­شناسی؛ تخیل، نوشتن، انسان­دوستی، حرکت و دیدن است، بدون پرداختن به آثار کلاسیک در آموزش انسان­ شناسی، آموزش ­های رایج دانشگاهی ایرانی کمتر به این مبانی اولیه در انسان‌شناسی توجه می­کند. انسان­ شناسی دانشگاهی ایران؛ برنامه­ های درسی آن، کمیت و کیفیت مشارکت دانشجویان در طراحی و تدوین برنامۀ درسی، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است. مرور آثار کلاسیک، استخراج اصول پنهان و آشکار در این متون و تدوین برنامه­ های درسی مبتنی بر آن اصول با توجه به نیازهای این علم برگرفته از نظرات دانشجویان و دانش آموختگان، در غنای آن مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Advises for Iranian Anthropology with Emphasis on the Critical Review on the Book “People and Lands”

نویسنده [English]

  • Parvin Ghasemi

PhD of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper seeks to address aspects of contemporary Iranian anthropology by focusing on one of the works of Margaret Mead, a prominent American anthropologist. One of these aspects goes back to the introduction of a less-known work by Margaret Mead in Iran. In this regard, the position of classical works in Iranian academic anthropology is discussed. Anthropology, in the work of Margaret Mead, is based on philanthropy, presence, understanding, theorizing, as well as futurism in the past. The principles of understanding this type of anthropology is imagination, writing, philanthropy, movement, and seeing. Without addressing the classics in anthropology education, current Iranian academic education pays less attention to these basic works in anthropology. Iranian university anthropology, its curricula, the quantity and quality of student participation in curriculum design and development, need to be reviewed and revised. Reviewing classical works, extracting hidden and obvious principles in these texts and compiling curricula based on those principles according to the needs of this science taken from the opinions of students and graduates, will be effective in improving this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical Anthropology
  • Curriculum
  • Iranian Anthropology
  • Anthropology as Science
  • Art
هیلند اریکسون، توماس؛ سیورت نیلسن، فین (1387). تاریخ انسان‌شناسی (از آغاز تا امروز)، ترجمه علی بلوکباشی، چاپ اول. تهران: گل آذین،
مید، مارگارت(1388) آدمیان و سرزمین­ها، ترجمۀ علی اصغر بهرامی، چاپ دوم (انتشار ویراست اول در سال 1382 انجام شده است) تهران: شر نی،
مید، مارگارت (1365) بلوغ در ساموآ، ترجمۀ مهین میلانی، چاپ اول. تهران: نشر ویس .
مید، مارگارت (1385) فرهنگ و تعهد: پژوهش دربارۀ شکاف نسل­ها، ترجمۀ عبدالعلی دستغیب، شیراز، انتشارات نوید.
مالینفسکی، برانیسلاو (1389) سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی(ابتدایی­ها)، ترجمۀ اصغر عسگری خانقاه، چاپ اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،
مالینفسکی، برانیسلاو (1387) غریزۀ جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی ، ترجمۀ محسن ثلاثی، چاپ اول. نشر ثالث.
ماکیاولی، نیکولاس (1311) شهریار، ترجمۀ محمود محمود. مورخۀ 10/8/1399دسترسی در سایت
 https://files.tarikhema.org/pdf/adab/Sahreyar.pdf
بارت، استنلی، ر (1388) نظریه و روش برای دانشجویان، ترجمۀ شاهده سعیدی، چاپ اول. تهران: نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.
فکوهی، ناصر(1381) تاریخ اندیشه و نظریه­های انسان­شناسی، نشر نی، چاپ اول.
فاضلی، نعمت الله(1390) مردم نگاری سفر، چاپ اول. تهران: انتشارات آراسته،
قاسمی، پروین (1396) «سنگ و شیشه»، فصلنامۀ نقد کتاب علوم اجتماعی ، سال چهارم، شماره 15-16. صص49-96
 
Braizaz, Marion (2019) Femininity and Fashion: How Women Experience Gender Role Through their Dressing Practices, Vol. 8, No 1, p. 59-76
Malinowski, Bronislaw (1989) A Diary in the Strict Sense of the Term, 1eds, Stanford University Press.
Mead, Margaret (1930) Growing Up In New Guinea , New York, Blue Ribon.
Mead, Margaret (1935) Sex and Temperament in Three Primitive Societies , New York, Morrow.
Mead, Margaret (1949) Male and Female New York, Morrow
Mead, Margaret (1964) Continuities in Cultural Evolution , New Haven: Yale University Press.