نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،قم، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

اندیشه نقد و نقد اندیشه به یونان باستان و بوطیقای ارسطو می­رسد، نقد بر آن است تا ذوق عامه را تهذیب و فکر نویسنده را تربیت کند؛ در این میان نقد کتاب­های تألیف­شده می­تواند به تقویت کیفی محتوا و زیبایی شکلی اثر منجر شود. این پژوهش، تحلیل و نقد شکلی و محتوایی کتاب «تحلیل همانند­ناپذیری (اعجاز) قرآن در آموزه­های قرآن و سنت» را با روش تحلیلی­ـ­توصیفی دنبال می­کند. بر پایه یافته­ های پژوهش، این کتاب دارای نقاط قوتی از جمله حروف­نگاری زیبا و فونت خوب، حاشیه­نگاری و پاورقی­های بسیار است که گاه در شرح و توضیح واژه­ها و اصطلاحات مبهم خودنمایی می­کند. غنای اطلاعاتی و ارزش آموزشی کتاب و قوت بعد پژوهشی آن و همچنین کیفیت منابع مورد استفاده و میزان امانتداری در ارجاعات کتاب نیز از دیگر نقاط قوت اثر به شمار می­رود. با این همه انتخاب طرح جلد نامناسب، رعایت نکردن معیارهای اصولی طراحی جلد، تکرار مطالب، بی­توجهی به اطلاعات و سابقه پیشینی مخاطبان، فقدان تناسب میان عنوان و محتوا، فقر نوآوری در محتوا و غفلت از وجوه مختلف اعجاز قرآن و دیدگاههای صاحب­نظران این عرصه و به طور کلی فقدان نگاه تخصصی به اعجاز قرآن، از مهم­ترین نقاط ضعف آن به شمار می­رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "Analysis of the Immaculate Conception of the Qur'an in the Teachings of the Qur'an and Sunnah"

نویسندگان [English]

  • Askar Babazadeh Aghdam 1
  • Hossein Taktabar Firoozjayi 2
  • Mohammad Mahdi Roshan chasli 3

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and Education, Iran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Qom University, Iran

3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Thought reviews and critiques of thought go back to ancient Greece and Aristotle's Poetry. Criticism aims to refine the public taste and educate the author's thought; in the meantime, critique of the books can also improve the quality of content and beauty. This study investigates the book "Analysis of the Immaculate Conception of the Qur'an in the Teachings of the Qur'an and Sunnah" based on the analytical-descriptive method. The weaknesses include lack of compelling title, typographical errors in the form of inaccuracies in the citation, ambiguity, repetition, generalization, lack of reference to the necessity of research, and lack of footing. The reason for this is that some content is basic and there is no innovation in the content category. At the same time, it has the following strengths: beautiful calligraphy with good handwriting, annotations, and many footnotes that sometimes show up in vague descriptions of words and expressions, and beautiful layouts. Besides, the design on the cover could be much more beautiful than it is, for example, a picture of the miracle of the creation of the heavens or a picture of the staff of Moses, which turns into a dragon. Regarding the content, it also has strong points such as: coherence and logical order of the contents and its sequence and specialized view on the subject of miracles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Book Review
  • Miracle
  • Incomparability of Quran
  • Aspects of Miracle
ابن­فارس زکریا، أبوحسین أحمد. (1366 ق). ترتیب مقاییس اللغه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون.
اسلامی، سیدحسن. (1391)،اخلاق و آیین نقد کتاب، تهران: خانه کتاب.
بختیاری، حسن. (1391)، «الگوی طرح تألیف کتاب»، فصلنامه مدیریت آموزش انتظامی، شماره20، صص41ـ67
حری، عباس. (1381)، آیین نگارش علمی، تهران: نهاد کتابخانه­های عمومی کشور.
خاکی، غلامرضا. (1390)، روش تحقیق با رویکرد پایان­نامه­نویسی، چاپ نهم، تهران: نشر بازتاب.
رضی، احمد. (1388)، «شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، شماره21، صص21ـ30.
زارع برمی، مرتضی. (1400)، «نگاه انتقادی به ساختار و محتوای کتاب ادب المقاومه»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، شماره 2، صص97ـ121
سرفصل ابلاغی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری. (1392). کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث.
طیب حسینی، سید محمود. (1396). درآمدی بر دانش مفردات، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ششم، ویراست دوم.
علی­اکبرزاده، مهدی. (1370). «روان­شناسی رنگ­ها»، مجله تربیت، شماره اول، سال هفتم.
غلامعلی­پور زرندی، هما. (1399). «طراحی جلد کتاب­های حسین پناهی با استفاده از تصویرسازی با رویکرد جذب مخاطب»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم تخصصی، شماره6، بهار، صص27ـ48
فتوحی، محمود. (1387). آیین نگارش مقاله علمی ـ پژوهشی، ج9، تهران: نشر سخن.
قاسمی، حمید، سارا کشتگر و لیلا ایزدپرست. (1394)، روش­شناسی نقد و بررسی کتاب، تهران: نشر جامعه­شناسان.
معروفی، یحیی و محمدرضا یوسف­زاده. (1394)، تحلیل محتوا در علوم انسانی، همدان: سپهر دانش.
ملکی، حسن. (1384)، «شیوه طراحی و تألیف کتب درسی»، سخن سمت، شماره15، ص9ـ24.
منصوریان، یزدان. (1392)، «صد ویژگی کتاب­های درسی دانشگاهی اثربخش و کارآمد»، دوفصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره29، ص1ـ17
نجارزادگان، فتح­الله. (1397). تحلیل همانندناپذیری (اعجاز) قرآن در آموزه­های قرآن و سنت، تهران: سمت.
نیلی احمدآبادی، محمدرضا و علی دانا. (1396)، «جستاری بر ابعاد و مؤلفه­های ارزیابی نقادانه کتب درسی دانشگاهی»، شماره7، ص219ـ233.
 
Hawzanews.com/877597.
Najarzadegan.ir.