نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای فلسفه معاصر دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این مقاله از دو منظر به بررسی و ارزیابی انتقادی کتاب فلسفه آلمانی نوشته تِری پینکارد با ترجمه ندا قطوریی می­پردازد. منظر اول ناظر به محتوای کتاب است بدون توجه به متن ترجمه فارسی و منظر دوم ناظر به ترجمه فارسی کتاب و شیوه ترجمه مترجم از جهت محاسن و معایب. بطور کلی این کتاب با طرح تناقض عقل کانتی در ساحت نظری و کشیده شده آن به ساحت عملی و تلاش فیلسوفان پساکانتی و پساهگلی برای یافتن راه­حل عملی برای این تناقض نویسنده را وادار ساخته در مقدمه هر 4 بخش کتاب، مباحث مطرح درمورد زمینه و زمانه تاریخی و اجتماعی را در قالب انقلاب اجتماعی جامعه آلمان در قرن 18 و 19 را مطرح نماید. علی رغم تلاش مترجم در ترجمه روشن و خوب آن به زبان فارسی بازهم ایراداتی متوجه مترجم است که عدم آوردن مقدمه برای این کتاب از جمله آنهاست که در متن مفصل به آنها اشاره کرده­ایم. به هر روی این کتاب می­تواند برای دانشجوی فلسفه در مقاطع تحصیلات تکمیلی مفید واقع شود. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل محتوای این کتاب به ارزیابی ترجمه فارسی و پیشنهاداتی برای بهتر شدن ترجمه پرداخته­ایم. این کتاب می­تواند به عنوان یک منبع مهم مطالعه فلسفه آلمان به ویژه تفکر ایده­آلیستی برای علاقه­ مندان به فلسفه آلمان بسیار روشنگر و سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “German Philosophy”

نویسندگان [English]

  • Muhammad Asghari 1
  • Neda Mohajel 2

1 Associate Professor, Department of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD Student in Contemporary Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This article critically examines and evaluates the book “German Philosophy” by Terry Pinkard, translated by Neda Qatouri. The first perspective looks at the content of the book regardless of the Persian translation text and the second perspective looks at the Persian translation of the book and the translator's translation method in terms of advantages and disadvantages. In general, this book has forced the author to find a practical solution to this contradiction by presenting the paradox of Kantian reason in the theoretical field and its extension to the practical field, and the efforts of post-Kantian and post-Hegelian philosophers to find a practical solution to this paradox. To present the historical and social time in the form of the social revolution of German society in the 18th and 19th centuries. Despite the translator's efforts in translating it clearly and well into Persian, there are still some objections to the translator, such as not including an introduction to this book, which we have mentioned in the detailed text; however, this book can be useful for a philosophy student in graduate school. In this article, while reviewing and analyzing the content of this book, we have evaluated the Persian translation and suggestions for improving the translation. This book can be very enlightening and useful as an important source for the study of German philosophy, especially idealistic thinking for those interested in German philosophy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • German Philosophy
  • Kant Philosophy
  • Hegel
  • Revolution
  • Kantian Contradiction
  • Idealism and Pinkard
اردبیلی، محمدمهدی (1395) «بازخوانی انتقادی عناصر مفهومی اندیشه کیرکگور بر مبنای ضدیتش با نظام هگلی» مجله پژوهش­های فلسفی دانشگاه تبریز، سال 10 شماره 19، پاییز و زمستان 1395 صص 43-23
-------------(1394) داستان یک قرن ایدئالیسم آلمانی: نقدی بر محتوا و ترجمه کتاب فلسفه آلمانی(1760 الی 1860): میراث ایدئالیسم، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال دوم، شماره 7 و 8 پاییز و زمستان 1394 صص 162-155
اصغری، محمد (1395)«جایگاه مفهوم Bildung (فرهنگ) در فلسفه هگل»، همایش بین المللی اسلام و ارزشهای متعالی دانشگاه خوارزمی اردیبهشت 1395
باقرزاده مشکی باف، محسن  و حبیبی، محس (1398) «افشای کلیت نهفته در تکینگی: تحلیل بخش یقین حسی از کتاب پدیدارشناسی روح هگل» در مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، دوره 13 ، شماره 29 ، صص 87-57
مذهبی، جعفر (1398) «نقش فیلسوف در پدیدارشناسی هگل با نظر به آرای ویتگنشتاین» در مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، دوره 13 شماره 29 صص 428-411
پینکارد، تری (1394) فلسفه آلمانی: میراث ایدئالیسم، ترجمه ندا قطرویی، تهران: ققنوس
خراسانی (شرف)، شرف الدین(1376)، از برونو تا کانت، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
کانت، ایمانوئل (1385) نقد عقل عملی، ترجمه  دکتر انشاءالله رحمتی ، تهران ، انتشارات نورالثقلین
هگل، فریدریش ویلهلم (1378) عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران: نشرقطره
 
Pinkard, Terry (2001) Hegel: A Biography, (Cambridge University Press)
------------------(1994) Hegel’s Phenomenology: the Sociality of Reason (Cambridge University Press)
Rorty ,Richard(1982) Consequences of Pragmatism: Essays, (University of Minnesota Press,)
-------------------- (2007) Philosophy as Cultural Politics: Volume 4: Philosophical Papers (Cambridge University Press).
Stern, R. (2002) Routledge Philosophy Guidebook to Hegel and the Phenomenology of Spirit. (London and New York, Routledge)
Italo Testa, Luigi Ruggiu, and Lucio Cortella (edi) (2007)“I that is we, we that is I,” perspectives on contemporary Hegel :social ontology, recognition, naturalism, and the critique of Kantian constructivism , (Boston: Brill publisher)