نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه علوم اجتماعی، رییس مرکز مطالعات فضای مجازی، تهران، ایران

چکیده

فضای مجازی علی­رغم نوپدید بودنش، تحولاتی جدی در جامعه­ ایرانی پدید آورده و همین مساله باعث توجه جدی­تر اندیشمندان مسلمان به ماهیت آن گردیده است. تامل فلسفی در باب فضای مجازی یکی از رویکردهایی است که اخیرا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و به نوعی مکمل و حتی مبنای تامل علمی در باب فضای مجازی است تا بتوان بر اساس آن تبیین و پیش­بینی و تجویز کرد. از این رو سیاستگذاری فضای مجازی در ایران شدیدا نیازمند توجهات فلسفی و متعاقبا تمییز و تبیین رویکرد فلسفی مختار است. همانطور که در مطالعه فضای مجازی با ابعادی چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایبرنتیک، هوش مصنوعی، رایانش و ... مواجه هستیم به همین ترتیب در تامل فلسفی در باب فضای مجازی هم ناگزیر باید به ابعاد مذکور پرداخته شود. کاری که در کتاب "فلسفه فضای مجازی" مورد توجه بوده و در این مقاله به نقد و ارزیابی کتاب مذکور در جهت انجام این مهم پرداخته­ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Philosophy of Cyberspace”

نویسنده [English]

  • Aziz Najafpour Aghabigloo

PhD in Philosophy of Social Sciences, Head of Cyberspace Studies Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

Cyberspace, despite its emergence, has brought about serious changes in Iranian society, and this has led Muslim thinkers to pay more serious attention to its nature. Philosophical reflection on cyberspace is one of the approaches that has recently been considered by thinkers and is a kind of complement and even the basis of scientific reflection on cyberspace in order to be able to explain, predict and prescribe based on which. Therefore, cyberspace policy-making in Iran desperately needs philosophical attention and consequently the distinction and explanation of the autonomous philosophical approach. As in the study of cyberspace, we are faced with dimensions such as information and communication technology, cybernetics, artificial intelligence, computing, etc. In the same way, in philosophical reflection on cyberspace, these dimensions must be addressed. The work that has been considered in the book "Philosophy of Cyberspace" and in this article, we have reviewed and evaluated the book in order to do this important thing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy
  • Cyberspace
  • Technology
  • Artificial Intelligence
  • Information
  • Computing
  • Dual Space
اعتماد، شاپور(1393). فلسفه تکنولوژی، تهران: نشر مرکز
خامنه­ای، سیدمحمد(1396). فلسفه در مواجهه با فضای مجازی: چکیده مقالات بیست و یکمین همایش بزرگداشت حکیم صدر المتالهین شیرازی(ملاصدرا)، چاپ اول، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا
خندان، محمد(1388). فلسفه اطلاعات، چاپ اول، تهران: نشر چاپار
عاملی، سعیدرضا(1396). فلسفه فضای مجازی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر
کوهن، تامس(1396). ساختار انقلابهای علمی، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ اول، انتشارات سمت: تهران
نجف­پورآقابیگلو، عزیز، گیتی­پسند، فاطمه(1392). «بررسی و نقد شرح ِدکتر عبدالحسین خسروپناه از رویکرد استاد مطهری به علم و دین»، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال سیزدهم، شمارة دوم، صص 157- 169
 
Feenberg, Andrew, (1999). Questioning Technology. New York: Routledge
(1995). Alternative Modernity: The Technical Turn in Philosophy and Social Theory. Los Angeles:University of California Press