نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

شوهاز مجموعه‌ای از یادداشت‌های عبدالسلام بزرگ‌زاده فعال فرهنگی استان سیستان و بلوچستان است. این کتاب با هدف معرفی هنرها و آداب مردمان این منطقه و بررسی محدودیت‌های پیرامون توسعۀ این استان نگارش شده است. پراکندگی جمعیتی‌ بلوچ‌ به عنوان قومی اصیل در ایران بیشتر در بخش جنوبی استان است. مردمان این مناطق در زمینه‌هایی اعم از پوشش، موسیقی، جشن‌ها، زبان، آداب و رسوم شاخصه‌های فرهنگی منحصر به فردی دارند. تاکنون در زمینۀ ثبت مباحث مرتبط با فرهنگ و هنر بلوچستان ضعیف عمل شده است. کتاب شوهاز یکی از کتاب‌هایی است که سعی در معرفی و ثبت فرهنگ و هنر این منطقه داشته است. هدف از پژوهش حاضر، ضمن معرفی اجمالیِ این کتاب، نقد صوری و واکاوی محتوای آن به روش توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج نشان می‌دهد کتابِ حاضر در ارائه اطلاعاتی راجع به هنر و ادبیات بلوچی موفق بوده است. عدم انسجام منطقی بین یادداشت‌ها، جامعۀ هدف نامشخص، عدم رعایت اصول نگارشی، استفاده از مطالب دیگران بدون ارجاع‌دهی و ایرادات محتوایی از نقاط ضعف کتاب محسوب می‌شوند. در عین حال، دغدغه‌های فرهنگی نویسنده و تلاش او در معرفی بلوچستان قابل‌تقدیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Shohaz"

نویسندگان [English]

  • Zahra Hosseinabadi 1
  • Zahra Hosseinabadi 2

1 MA Student of Research in Art, Art and Architecture Faculty, University of Sistan & Baluchestan

2 Associate Professor, Research in Art Department, Art and Architecture Faculty, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

 “Shohaz” is a collection of essays by Abdul Salam Bozorgzadeh, a cultural activist in Sistan and Baluchestan province of Iran. This book has been written with the aim of introducing the arts and customs of the people of this region and examining the limitations surrounding the development of this province. The distribution of the Baluch population, as a native ethnic group in Iran, is more in the southern part of the province. The people of these regions have unique cultural characteristics in areas such as clothing, music, celebrations, language, and customs. So far, little has been done to record issues related to Balochistan culture and art. “Shohaz” book is one of the books that has tried to introduce and record the culture and art of this region. The purpose of the present study, while briefly introducing this book, is to formally critique and analyze its content in a descriptive-analytical manner. The results show that the present book has been successful in providing information about Baluchi art and literature. Lack of logical coherence between essays, unclear target audience, grammatical and spelling mistakes, use of other people's content without citation and weak content are some of the drawbacks of the book. Nevertheless, the author's cultural concerns and efforts to introduce Balochistan are acknowledgeable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shohaz
  • Balochistan
  • Culture
  • Balochi Language
  • Indigenous Traditions
بامری، رمضان (۲۰۱۵)، تاریخ زبان و ادبیات بلوچی، کراچی: مکتبه ندوی.
بزرگزاده، عبدالسلام (۱۳۹۲)، «جشن‌های مذهبی و محلی در بلوچستان»، فرهنگ مردم ایران، س۹، ش۳۴.
بزرگزاده، عبدالسلام (۱۳۹5)، شوهاز، تهیه و تنظیم محمدگل کهرازه، گرگان: انتشارات نوروزی
بیهقی، حسینعلی (۱۳۶۴)، «هنر و فرهنگ بلوچ»، نشریه هنر، س۵، ش۱۰
تقدس‌نژاد، زهرا (۱۳۸۶)، سیستان و بلوچستان، رشد آموزش هنر، س۵، ش۱۲.
جهاندیده، عبدالغفور (۱۳۸۸)، بررسی و تحلیل شعر بلوچی و سنجش آن با شعر فارسی، پایان‌نامه دکتری، تهران: گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی.
جهاندیده، عبدالغفور (۱۳۹۰)، «تاثیرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادبیات فارسی و ارتباط واژگانی آن‌ها»، فصلنامه ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین، س ۱، ش ۱.
جهاندیده، عبدالغفور (۱۳۹۶)، منظومۀ مکران (سروده مولوی محمدعبدالله روانبد پیشنی)، تهران: انتشارات شیخ شرفی.
جهاندیده، عبدالغفور (۱۳۹۸)، فرهنگ بلوچی ـ فارسی، تهران: انتشارات معین.
دشتیاری، صبا (۱۹۹۰)، گُلکارءُ چکنکار، کراچی: بهارگاه پبلی کیشنر.
سربازی، اشرف (۱۳۷۸)، «موسیقی بلوچ برخاسته از عمق تاریخ»، نشریه مقام موسیقایی، س۲، ش۵.
سلطانی، سیما (۱۳۸۳)، «اشتراکات فرهنگی تاریخی بلوچ‌ها با سایر ایرانیان»، فصلنامه مطالعات ملی، س۵، ش۱.
سلیم‌زاده، علیرضا (۱۳۹۶)، «شناسایی ماهیت نژادی مردم بلوچ از سوی غربیان با اتکا بر مسائل فرهنگی، رویکردها و نقد»، مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، س۱۱، ش۲۱.
سیدسجادی، سیدمنصور (۱۳۷۴)، باستان‌شناسی و تاریخ بلوچستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
محمودزهی، موسی (۱۳۷۹)، «درآمدی بر زبان بلوچی»، ندای اسلام، س۱، ش۲.
محمودزهی، موسی (۱۳۹۱)، آیین‌ها، باورها و فرهنگ مردم بلوچستان، تهران: آبنوس.
محمودزهی، موسی (۱۳۹۷)، «طنز در ادبیات معاصر بلوچی (مطالعه موردی مجموعه طنز «چشین شوم ء شانزده»، اثر عابد آسکانی)»، فصلنامه اورمزد، س۱، ش۲.
ملک‌زاده، الهام (۱۳۹۹)، «فرهنگ نوروز در میان قوم ایرانی بلوچ: میراث ناملموس به مثابه پل اتصال اقوام ایرانی»، فصلنامۀ مطالعات مردم شناختی، س۲، ش۱.
روانبد، محمد عبدالله (۲۰۱۰)، دیوان بلوچی مولانا عبدالله روانبد، به تصحیح عبدالرئوف ملازئی سربازی، امارات: الغریر.
ناتل خانلری، پرویز (۱۳۴۷)، زیان‌شناسی و زبان فارسی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
همت، محمود (۱۳۷۰)، تاریخ بلوچستان، تهران: انتشارات گلی.
 
Ahmed, Shoaib (2021), "The Literary Impacts of T. S. Eliot on Balochi Literature", Annual Research Journal‌‌‌ of‌  Balochi Academy, Vol. 10, No. 1.
Ali, Akbar (2020), "Persian Poetry of The Baloch Poets", Annual Research Journal of Balochi Academy, Vol. 9, no. 1.
Baloch, Farooq Gh (2010), "Swastika: In the Light of Facts", Balochistan Review, Balochistan Study Centre, University of Balochistan, Vol. XXVIII, No.2.
Buzdar, Wahid Bukhsh and Shafiq-ur-Rehman Buzdar (2012), "A Trend Maker In Modern Balochi Poetry", Annual Research Journal of Balochi Academy, Vol. 1, No. 1.   
Dashti, Jan Muhammad (2007), "An Introduction of Baloch Culture", In A Baloch Perspective, Quetta: Aasap Publications.
Frishkopf, Michael (2006), "Music of Makran: Traditional Fusion from Coastal Balochistan", Asian Music, Vol. 37, No. 2 : <DOI:10.1353/amu.2007.0002>
Mahmoudzahi, Mousa, Agnes Korn and Carina Jahani (2019), "Synchronically unexpected /n/ in the Balochi dialect of Iranshahr", Orientalia Suecana, Uppsala Universitet, Vol. 62-68 :
Spooner, Brian (1988), Baluchistan: Geography, History, and Ethnography, Encyclopædia Iranica, Vol. 3, Issue. 6:<https://repository.upenn.edu/anthro_papers/127 >
Syed, Javed Haider (2007),  "The Baloch Resistance Literature Against the British Raj", Pakistan Journal of History & Culture, Vol.XXVIII, No.1