نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای انسان‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

به تعبیر بسیاری از نظریه پردازان "جماعت های تصوری" یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های انتهای قرن بیستم است. بر اساس آنچه که از بحث اندرسون در این کتاب بر می­آید، ملّیت‌گرایی نوعی آگاهی کاذب متاثر از سرمایه­داری نیست، بلکه حقیقتی است که خود به واسطه­ی یکی از جنبه های مهم ولی فراموش شده­ی سرمایه داری به وجود آمده است. سرمایه داری چاپی در بستر تاریخی خود یکی از گونه های بنگاه های اقتصادی است که نه تنها بر شکل و انتشار فرهنگ تاثیر گذاشت، بلکه خود بخشی از تولید سرمایه داری نیز بود. دست آورد اندرسون در این اثر آن بود که نشان داد چگونه صنعت چاپ به تولید واحدهای ملّی کمک کرد.اما نگاهی نقادانه به "جماعت­های تصوری"، نشان می­دهد که تحلیل اندرسون کم‌تر تحلیلی عملیاتی و کاربردی است. او این مسئله را توضیح نمی دهد که ملّت چگونه از سایر انواع جامعه (که خودش آنها را برمی­سازد) متمایز می شود. به علاوه آنکه تحلیل او از سه وجه پذیرای انتقاداتی بسیار جدی است: درک او از ملّت به مثابه امری فراطبقاتی، غیراجتماعی و همه­جایی، غیابِ اقلیت ها، گروه های حاشیه ای و فرودستان در تحلیل او، و نیز بی توجهی به مسئله­ی جنسیت و نقش بازتولیدی زنان در شکل­گیری یک ملّت، باعث می شود تا فضایی که او از شرایط شهروندی و ملّت می­سازد، بر سبک زندگی مردانِ طبقه متوسط اروپایی مبتنی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Living under a Unified Concept of “Nation” A critical review on Imagined Communities by Benedict Anderson

نویسنده [English]

  • shiva Alinaghian

PhD in Cultural Anthropology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Many Scholars believe that “Imagined Communities” is one of a most influential Books in Late 20th. Based on the Anderson’s Point of view, Nationalism is not a false capitalist consciousness, instead it is produced by one of a fundamental aspects of capitalism. “Print Capitalism” in its historical context, is a type of economic corporation which is not only affected on the formation and distribution of culture, but it also was a part of capitalist production as well. His contribution was to show how print industry helped development of national units. A critical review can declare Anderson’s analysis is less practical and useful. It could not explain how a nation is distinguished from other types of community which he has constructed in the book. In addition, his analysis faces three serious problems: his understanding of nation is something classless, asocial and universal; minorities, marginal and subaltern groups are absent in his analysis, and finally he is unconsidered to sexuality structures and women’s reproductive role in generating a nation. These obstacles base his construction of citizenship and nation upon white, middle class, educated European men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benedict Anderson
  • Imagined Communities
  • Nationalism
  • Print Capital
  • Nation
علی­نقیان، شیوا، مریم رفعت جاه و ابوعلی ودادهیر (1397)، تأملی بر تحول پارادایمی مسئلة «مادری» در اندیشة فمینیستی، زن در توسعه و سیاست، دورة 16 ،شمارة 4 ،زمستان:551ـ579.
 
Anderson, Benedict (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London.
Breuilly, John (1985) Nationalism and the State, Manchester University Press.
Breuilly, John (2016) Benedict Anderson’s imagined communities: a symposium. Nations and Nationalism. ASEN/John Wiley & Sons Ltd.
Calhoun, Craig. 1997. Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Calhoun, Craig (2017) Nation and Imagination: How Benedict Anderson Revolutionized Political Theory, ABC Religion & Ethics.
Chatterjee, Partha (1996) ‘Whose imagined community?’ in G. Balakrishnan (ed.), Mapping the Nation. London: Verso: 214–225.
Chatterjee, Partha (1999) Anderson’s Utopia In: Grounds of Comparison: Around the Work of Benedict Anderson, Diacritics, Vol. 29, No. 4, pp. 128-134.
Eriksen, Thomas (2016) Ben Anderson: the anthropologist, In: John Breuilly, Benedict Anderson’s imagined communities: a symposium. Nations and Nationalism. ASEN/John Wiley & Sons Ltd.
Gellner, Ernest (1983) Nations and nationalism, Oxford: Blackwell.
Heer, Jeet (2015) Benedict Anderson, Man without a Country, The New Republic Magazine, December 13th: https://newrepublic.com/article/125706/benedict-anderson-man-without-country
Hobsbawm, Eric (1990) Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality, Cambridge University Press.
Kashani-Sabet, Firoozeh (2011) Conceiving Citizens: Women and the Politics of Motherhood in Iran, Oxford University Press, New York.
Kedourie, Elie (1993) Nationalism, Oxford: Blackwell.
Kellas, James. G (1991) Politics of Nationalism and Ethnicity, London: Macmillan.
Mazower, Mark (2016) Trump, Le Pen and the enduring appeal of nationalism, Financial Times, April 29th:
Mitchell, Don (2000) Cultural geography: a Critical Introduction, Oxford: Blackwell.
Mosse, George )1985( Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe, Madison, WI: University of Wisconsin Press.