نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

به نظر می‌رسد که تاریخچة آواشناسی و سهم ایرانیان، تألیف سیّد مهدی سمائی تنها کتابی باشد که هدف اصلی آن معرفی سیر مطالعات آواشناسی و دستاوردهای دانشمندان ایرانی در این زمینه است. بر طبق فهرست مطالب کتاب، آواشناسی در یونان، روم، هند و سرزمین‌های اسلامی، در بازة زمانی ششم پیش از میلاد تا پانزدهم میلادی، مطالبی هستند که این کتاب به آنها می‌پردازد. در این مقاله سعی شده است که اثر مذکور مفصلاً معرفی و نقد و بررسی شود. پس از معرفی فصل‌ها و بخش‌های این کتاب، در تحلیل‌ و نقد صوری اثر به مواردی نظیر شیوة نگارش نویسنده، رسم‌الخط، شیوة ارجاع و اطلاعات کتاب‌شناختی، و آوانگاری پرداخته شده است. در تحلیل و نقد محتوایی مفصل این اثر، هر فصل به صورت جداگانه با توجه به موضوع و هدف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس تحلیل‌های صوری و محتوایی که در این مقاله ارائه شده است این اثر را در خوشبینانه‌ترین وضعیت، می‌توان عمدتاً ارجاعاتی به برخی منابع در زمینة تاریخ زبان‌شناسی، و گردآوری و تلخیص برخی منابع در زمینة آواشناسی در کشورهای اسلامی دانست. زیرا عموماً مطالب کتاب نقل‌قول‌هایی است از منابعی نسبتاً قدیمی و نیازمند شرح و توصیف در قالب اصطلاحات رایج امروزی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Iranians and History of Phonetics”

نویسنده [English]

  • Shahram Naghshbandi

Assistant Professor, Faculty Member at Linguistics Department, Semnan University, Iran

چکیده [English]

It seems that ‘Iranians and History of Phonetics’ written by Seyyed Mehdi Samaei is the only book whose primary purpose is to give a short history of Iranian scientists’ phonetic studies and to introduce their achievements. Phonetic studies from the sixth BC to the fifteenth century AD in Greek, Rome, India, and Islamic states are the topics covered in this book. In this article, an attempt has been made to introduce and review the mentioned work in detail. After introducing the chapters and sections of this book, the formal aspects have been discussed; issues such as the author's style, references, bibliographic information, and phonetic transcription. In the detailed content analysis and criticism of this work, each chapter has been discussed separately according to its subject and purpose. it is concluded that this work should be considered just as some references to the history of linguistics sources and a collection and summary of some old sources in the field of phonetic studies in Islamic states, which critically need to be described and elaborated in current linguistic terms.
Keywords: Phonetics, Phonology, Persian, Linguistics History, Samaei.
It seems that ‘Iranians and History of Phonetics’ written by Seyyed Mehdi Samaei is the only book whose primary purpose is to give a short history of Iranian scientists’ phonetic studies and to introduce their achievements. Phonetic studies from the sixth BC to the fifteenth century AD in Greek, Rome, India, and Islamic states are the topics covered in this book. In this article, an attempt has been made to introduce and review the mentioned work in detail. After introducing the chapters and sections of this book, the formal aspects have been discussed; issues such as the author's style, references, bibliographic information, and phonetic transcription. In the detailed content analysis and criticism of this work, each chapter has been discussed separately according to its subject and purpose. it is concluded that this work should be considered just as some references to the history of linguistics sources and a collection and summary of some old sources in the field of phonetic studies in Islamic states, which critically need to be described and elaborated in current linguistic terms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonetics
  • Phonology
  • Persian
  • Linguistics History
  • Samaei
ابوالقاسمی، محسن (1380). تاریخ زبان فارسی. تهران: انتشارات سمت.
انیس، ابراهیم (1384). آواشناسی زبان عربی. ترجمة ابوالفضل علامی و صفر سفیدرو. انتشارات اسوه.
برنال، جان (1380). علم در تاریخ. ترجمة حسین اسدپور پیرانفر و کامران فانی، ج اول و دوم. موسسة انتشارات امیرکبیر.
روبینز، آر. اچ. (1370). تاریخ مختصر زبان‌شناسی. ترجمة علی‌محمد حق‌شناس. تهران: نشر مرکز.
سمائی، سیّد مهدی (1388). تاریخچة آواشناسی و سهم ایرانیان. تهران: نشر مرکز.
سورن، پیتر آ. ام. (1387). تاریخ زبان‌شناسی (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب). ترجمة علی‌محمد حق‌شناس. تهران: انتشارات سمت.
مجتبائی، فتح‌الله (1383). نحو هندی و نحو عربی. نشر کارنامه.
 
Bohas, Georges, Jean-Patrick Guillaume, and Djamel Kouloughli (1990). The Arabic Linguistic Tradition. Georgetown University Press.
Carter, M. G. (2004). Sibawayhi. Oxford University Press. Oxford Center for Islamic Studies.
Catford, J. C. (2001).A Practical Introduction to Phonetics (Oxford Textbooks in Linguistics) 2nd edition. Oxford University Press.
Kenstowicz, Michael. (1994) Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell Publishers.
McCarthy, John (1991). “Guttural Phonology”. In «Perspective on Arabic Linguistics III: Papers from the Third Annual Symposium on Arabic Linguistics». Edited by Bernard Comrie and Mushira Eid. John Benjamins B.V.
Versteegh, Kees (1997). Landmarks in Linguistic Thought III: The Arabic Linguistic Tradition. Taylor & Francis.
Watson, Janet C. E. (2002). The Phonology and Morphology of Arabic. Oxford University Press.