نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل، عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقد یکی از جدیدترین آثار نگاشته شده درباره سیاست خارجی ایران نوشته فرهاد رضایی است. سؤالات پژوهش حاضر عبارتند از: آیا نویسنده کتاب توانسته است به شیوه ای علمی موضوع مورد پژوهش را بررسی نماید؟ داده های استفاده شده تا چه حد واجد خصوصیت روایی و نتایج گرفته شده از پژوهش تا چه میزان از پایایی لازم برخوردار هستند؟ این اثر تا چه حد از کارامدی لازم برای رفع ابهامات و پرسش های موجود در ذهن مخاطبان ایرانی و خارجی برخوردار است؟ برای پاسخ به سوالات فوق ابتدا ایده اصلی نویسنده در فصول مختلف کتاب بیان و نقد شده است. سپس در دو بخش مجزا کتاب مورد نقد محتوایی و شکلی قرارگرفته؛ که هرکدام دربرگیرنده زیرعنوان نقاط قوت و ضعف کتاب است. در پایان نیز ارزیابی کلی نویسندگان از کتاب بیان شده است. روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی بوده و داده های لازم به شیوه کتاب‌خانه ای گرداوری گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran's Foreign Policy in Hassan Rouhani's Administration A Critical Review on the Book “Iran’s Foreign Policy after the Nuclear Agreement Politics of Normalizers and Traditionalists”

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi 1
  • Malek Avarideh 2

1 Associate Professor of International Relation, Faculty Member of Yasouj University, Yasouj, Iran

2 ** PhD Candidate in Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to critique one of the latest works on Iran's foreign policy by Farhad Rezaei. The questions of the research are: Has the author of the book could survey the subject in a scientific method? How much of the collected data has validity and the results of the book are reliable? To what extent has this work been able to answer the ambiguities and questions in the minds of Iranian and foreign audiences and be effective? To answer the above questions, first, the main idea of the different chapters of the book has been addressed and criticized. Then, in two separate sections, the book is criticized in terms of content and form. Each of these sections includes two sub-headings: the book's strengths and weaknesses. In the end, the authors stated their general evaluation of the book. The research methodology is descriptive-analytical and conducted by library-based data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Foreign Policy
  • Normalizers
  • Traditionalists
  • Nuclear Agreement
ازغندی، علیرضا (1387). روابط خارجی ایران: 1320-1357، تهران: قومس.
امام خمینی، روح الله (1367)، صحیفه امام، چاپ چهارم، جلد 21 و 7، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
باقری دولت‌آبادی، علی؛ شفیعی سیف‌آبادی، محسن (1394)، از هاشمی تا روحانی: بررسی سیاست خارجی ایران، چاپ سوم، تهران: تیسا.
حیدری، غلامرضا (1388). «پژوهش در کتاب داری و اطلاع‌رسانی»، ماهنامه کتاب ماه (کلیات)، شماره 9، صص 28-33.
خلجی، عباس (1383). «معرفی و ارزیابی کتاب روش‌شناسی علوم سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ویژه روش‌شناسی، س 7، ش 28، صص 84- 93.
شریعتی، علی (1399). «ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌گرایی و فرااثبات‌گرایی)»، پژوهش‌نامه متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 20، ش 5، صص 197-175.
قوام، عبدالعلی (1389). اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، چاپ شانزدهم، تهران: سمت.
قوام، عبدالعلی (1395). سیاست‌ شناسی: مبانی علم سیاست، چاپ هفتم، تهران: سمت.
مرکز مطالعات ایران در آنکارا (2017). درباره ما، بازیابی شده در تاریخ (1400/1/18) از: https://iramcenter.org/fa/abou-us/
موحد، ضیاء (1387). البته واضح و مبرهن است که... رساله‌ای در مقاله‌نویسی، تهران: نیلوفر.
موسی زاده، ابراهیم (1399). «نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هجدهم، ش 5، صص 339-323.
میردار، مرتضی (1387)، خاطرات حجه الاسلام ناطق نوری، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نوازنی، بهرام، حاکم قاسمی و شهرام فرسایی (1394). «ارزیابی محافل غربی از پیامدهای خاورمیانه‌ای برجام برای سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و نهم، ش 4، صص 26-7.
 
Bagheri Dolatabadi, Ali; Zarei, Rouhollah (2018), “The Future of Iran-China Relations: An Alliance or Pure Cooperation”, Comparative Politics, Vol.9, No.1, pp.60-73.
Cohen, Ronen A.;  Hagigat, Moshe-hay S;  Rezaei, Farhad (2015), Identities in Crisis in Iran: Politics, Culture, and Religion, U.S: Lexington Books.
Cordesman, Anthony (2021), “The Changing Security Dynamics of the MENA Region, CSIS, 23 March 2021, Available at: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210302_Cordesman_Military_Dynamics.pdf?aFbaUdiB0knUgNbAmZ_SEJOABTSDemZ7
Khatib, Dania Koleilat (2020), “The Methodology for a US Return to the Iran Nuclear Deal, Arab News, Available at:
https://www.arabnews.com/sites/default/files/the_methodology_for_a_us_return_1.pdf
Rezaei, Farhad (2017), Iran’s Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback, London: Palgrave Macmillan.
Rezaei, Farhad (2019), Iran’s Foreign Policy after the Nuclear Agreement Politics of Normalizers and Traditionalists, Ankara: Springer.
Seliktar, Ofira;  Rezaei, Farhad (2018), Iran, Israel, and the United States: The Politics of Counter-Proliferation Intelligence, U.S: Lexington Books.
Seliktar, Ofira; Rezaei, Farhad (2019), Iran, Revolution, and Proxy Wars (Middle East Today), London: Palgrave Macmillan
Sudetic, Brett; Cafiero, Giorgio (2021), “Iranian-Qatari Relations After Al-Ula”, Carnegie Endowment for International Peace, Feb.1, 2021, Availabe at:
https://carnegieendowment.org/sada/83771
Washingto’s Bolg, George Et.al (2016), ISIS id Us: The Shocking Truth Behind the Army of Terror, U.S.: Progressive Indipendant Media.