نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
تحلیل سیاست خارجی به عنوان یکی از زیررشته‌های مهم دانش روابط بین الملل، در دهه‌های اخیر قرن بیست و یکم تبدیل به یک بحث زنده و جاری در محافل علمی روابط بین الملل شده است و مصداق آن آثار نسبتا مهمی است که در این حوزه تولید شده است. تحلیل سیاست خارجی بررسی اداره و اجرای روابط میان کنشگران مختلف به ویژه دولت‌ها در نظام بین الملل است که شامل موضوعات بسیار گسترده‌ای می شود. بنابراین با توجه به اهمیت تحلیل سیاست خارجی و ادبیات تولید شده در این حوزه، در این مقاله با هدف ارائه پیشنهاداتی در جهت غنای ادبیات مربوطه، به بررسی ابعاد مختلف محتوایی و فرانظری یکی از این آثار با عنوان «رفتارشناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی» خواهیم پرداخت. با بررسی های چهارگانه نقد شکلی و محتوایی این اثر، یافته های پژوهش نشان داد که در کنار مزایا و نواقص شکلی، به لحاظ محتوایی علی رغم آنکه این اثر توانسته است هستی شناسی سیاست خارجی را به تفصیل مورد بررسی قرار دهد، اما به لحاظ نظری به بررسی نظریه های این حوزه و همچنین نتایج و پیامدهای تصمیمات سیاست خارجی نیز نپرداخته است. این پژوهش به لحاظ روشی از روش نقد (بررسی شکلی و محتوایی با تکیه بر تحلیل متن)، استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Social Forces Behavior in Foreign Policy”

نویسنده [English]

  • Elham Rasooli saniabadi

Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Foreign policy analysis, as one of the important subfields of international relations knowledge, has become a living and current discussion in the scientific circles of international relations in the last decades of the 21st century and relatively important literature has been produced in this field. Foreign policy analysis is the study of the management and implementation of relations between various actors, especially states, in the international system, which covers a wide range of topics. Among these issues, it is very important to study the decision-making process and the role of internal and external possibilities and constraints in this process. In this article, we will review one of the published books in this field entitled " Social Forces Behavior in Foreign Policy". This review is organized into four sections: expressing the advantages of form and content and expressing the shortcomings of form and content. This research is critical analytical research with a text analysis approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Level of Analysis
  • International Relations
  • Theory
  • State
ذوالفقاری، وحید (1399) رفتار شناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی. تهران انتشارات نگاه معاصر.
چرناف، فرد (1388) نظریه و زبرنظریه در روابط بین الملل، مترجم: علی رضا طیب. تهران: نشر نی
عطایی، فرهاد و الهام رسولی ثانی آبادی (1389)، «بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 3، صص 209- 226.
گوستاوسون، جاکوب (1393) «چگونه باید تغییر سیاست خارجی را مطالعه کرد؟» در علی‌رضا خسروی و مهدی میرمحمدی، مقدمه ای بر تحلیل سیاست خارجی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، صص 220-242.
مشیرزاده، حمیرا (1391)، «نظریه سازه انگاری متعارف و پژوهش در روابط بین الملل و استلزامات پژوهشی»، پژوهش سیاست نظری، ش 12، پاییز و زمستان، صص 1- 20.
میرمحمدی، مهدی و علی رضا خسروی (1396) مقدمه‌ای بر تحلیل سیاست خارجی، تهران: مطالعات راهبردی.
 
Goldman, K. (1988) Change and Stability in the International System. New York: Harvester.
Herman, C. (1990) Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy, International Studies, Vol 34, pp 3-21.
Holsti, K. (1970) National Role Conceptions in the Study Foreign Policy, International Studies, Vol 14, pp 233-309.
Hudson, Valerie M. (2005) Foreign Policy Analysis: Actor- Specific Theory and the Ground of International Relations. Foreign Policy Analysis, 1 (1), 1-30.
Hudson. Valerie M. (2012). The History and Evolution of Foreign Policy Analysis. In S. Smith, A. Hadfield, & Dunne, (Eds), Foreign Policy: Theories, Actors and Cases. P. 13-34. Oxford: Oxford University Press.
Hudson, V and Ch vore. (1995) Foreign Policy Analysis Yesterday, Today and Tomorrow, Mershon International Studies Review, Vol 39, No 2, pp 209-238.
Jervis, Robert. (1976) Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
Kubalkova, Vendulka. (2001) Foreign Policy in a Constructed International Politics in a constructed world, Armonk: M.E Sharpe.
Mitzen, Jennifer. (2006) Ontological Security on World Politics.  European Journal of International Relations, 12 (3), 341-370.
Reus-Smit, Christian. (2005) Constructivism,  in Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit and Jacqui True, Theories of International Relations.. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Rosati, J. (1994) Cycles in Foreign Policy Restructuring,  in J Rosati and D Hagan, Foreign Policy Restructuring, How Governments Respond to Global Change, Columbia: University of South Carolina Press.
Waltz, K. (1979) Theory of International Politics, London: Addison-Wesley.
Wendt, A (1999) Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge university Press.