نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

 
از میان مؤلفه های ساختاری مقاله ­ها، چکیده و مقدمه مهمترین بخش مقاله است که خواننده بر اساس آن ها تصمیم به خواندن مقاله می­ گیرد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از پرسش‌نامه طراحی شده، چکیده ­ها و مقدمه­ های 71 مقاله مجله «ادب عربی» را در بازه زمانی 1388 تا 1398 به روش تحلیل محتوای ترکیبی و بر اساس رویکرد ساختاری ارزیابی مقاله­ بررسی کند. یافته ­های پژوهش بیانگر آن است که مقاله­ ها در شاخص­ های هدف، بیان مسأله و کلیدواژه با معیارهای ساختاری مقاله­های علمی- پژوهشی مطابقت دارند و از سال 88 تا 91 در مؤلفه­ های پیشینه، روش و سؤال پژوهش، ضعف ساختاری دارند. گرچه مقاله­ ها از سال 92 به بعد در این سه شاخص­، روند روبه رشدی داشته‌اند؛ اما از نظر بسامد و در مقایسه با سایر مؤلفه ­ها این رشد چندان قابل توجه نیست؛ زیرا کاستی­ ها همچنان  تا سال 98 در شاخص ­های یاد شده به دلیل پراکندگی ساختاری و نبود الگوی مشخص، مشهود است؛ آنچنان که نمی­ توان با قاطعیت به سالی اشاره کرد که مقاله ­ها به طور کامل به این مؤلفه ­ها پرداخته باشند. در پایان این پژوهش، الگوی مفهومی ساختار چکیده و مقدمه مقاله­ های علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی پیشنهاد داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural Evaluation of the Articles in "Arabic Literature" Journal Case Study of Abstracts and Articles from 1388 to 1398

نویسندگان [English]

  • Hosein Kiani 1
  • Shahla Jafari 2

1 Associate Professor in Arabic Language and Literature, Shiraz University, Iran

2 PhD Student in Arabic Language and Literature, Shiraz University, Iran

چکیده [English]

Abstract and introduction are the most important parts of the articles among structural components. So, this study aims to consider abstracts and introductions from 71 articles in "Arabic Literature" journal from 1388-1389 by planned questionnaire on the base of structural evaluation of lectures. The procedure is the analysis of the synthetic content. Research findings show that in aim, statement of the problem, and keywords correspond with structural standards of scientific-studious articles, and from 1388 to 1398, they have structural weakness in history, procedure and question. Although, lectures from 1392 and after that have increased in these three indexes remarkably, but in frequency and the other components, they have not increased considerably. Since there are defects until 1398 in these indexes because of structural dispersion and lack of a specific pattern. Therefore, it's not possible to mention in which year articles have considered these components. This research after evaluating these two components has offered a conceptual pattern of abstract structure and introduction of scientific-studious lectures in Arabic language and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Evaluation of Article
  • Introduction Writing
  • Abstract Writing
  • Tehran University
  • "Arabic Literature " Journal
اسدی، مریم؛ علی قادری سهی؛ اسدی، اکرم (1393)، «راهنمای نگارش مقاله علمی از چکیده تا نتیجه»،  تهران: نشر کتابدار.
بابازاده اقدم، عسگر؛ خانی کلقای، حسین (1392)، نقدی بر شیوه مقدمه نویسی مقالات رشته ادبیات فارسی( نمونه موردی مجله ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی)، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، سال 13، شماره 2، صص 28-15.
بلیکی، نورمن (1384)، طراحی پژوهش­های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
تولایی، روح الله (1393)، «جزوه روش تحقیق پیشرفته با تأکید بر فناوری و اطلاعات»، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
جلیل­پور، پیمان؛ عصاره، فریده (1396)، «معیارهای ارزیابی چکیده مقاله­ها و پایان­نامه­های فارسی»، نشریه علمی- تخصصی ادکا، شماره4، صص 93-80.
چادگانی پور، مصطفی (1373)، «نگارش علمی (فنون تهیه مقالات علمی و پایان­نامه­های تحصیلی)»، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی.
حافظ­نیا، محمدرضا (1391)، «مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، چاپ18، تهران: سمت.
حری، عباس (1378)، «أیین نگارش علمی»، تهران، هیأت امنای کتابخانه­های کشور.
حیاتی، زهیر؛ علیجانی، رحیم (1386)، نگارش مقاله: گزارش و سایر انتشارات علمی از انتخاب موضوع تا چاپ­سپاری، شیراز: نشر چاپار.
داوسون، کاترین(1390)، «روش­های کاربردی تحقیق»، ترجمه مجیدرضا دلاوری، تهران: هرمس.
راز، عبدالله؛ رضی، احمد (1393)، «بررسی و نقد مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با ادبیات در دهه 1380شمسی»، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره32، صص222-185.
رضی، احمد (1386)، «روش تحقیقات ادبی در ایران»، گوهر گویا، شماره 1، صص 142-130.
رضی، احمد (1393)، روش­ها و مهارت­های تحقیق در ادبیات و مرجع­شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات فاطمی.
زالی، نادر (1392)، «روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، زهره (1379)، «روش­های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه.
طاهری­نیا، علی باقر و مریم بخشی (1388)،«سنجش تولیدات علمی گروه زبان و ادبیات عربی در ایران»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 13، صص128-103.
عسکری، صادق(1389)، «نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره2، صص118-97.
عسکری، صادق (1390)، «نقدی بر مباحث فرعی و عنوان­های داخلی مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره18، صص 129-95.
عسکری، صادق (1392)، «انتخاب موضوع و تنظیم مباحث داخلی در پژوهش­های تطبیقی»، کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، سال3، شماره 9، صص161-137.
فتاحی، رحمت الله؛ پریرخ، مهری (1377)، رهنمودهایی برای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه­های علوم انسانی و اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال 8، شماره 28، صص 82-62.
فتاحی، رحمت الله (1398). «داوری مقاله های علمی – پژوهشی:رویکردها، معیارها و چالش­ها». برگرفته شده از پایگاه اطلاعاتی زیر در تاریخ 27/4/1398: http://libmsp.sbmu.ac.ir/uploads/2-drfattahidavari.pdf
فتوحی، محمود (1385)؛ «آیین نگارش مقاله­های علمی-پژوهشی»، تهران: سخن.
فرامرز قراملکی، احد (1381)، ضرورت پژوهش در مطالعات دینی، علوم قرآن و حدیث، حدیث و اندیشه، شماره 3و 4، صص 144-117.
کیانی، حسین؛ نظری، یوسف (1395)، «بررسی تحلیلی انتقادی مقاله­های سبک­شناسی (الأسلوبیة)، مطالعه موردی مقاله­های علمی پژوهشی سال­های 1389تا 1393»، پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 12، صص 201-177.
کیانی، حسین؛ جعفری، شهلا (1398)، ارزیابی مؤلفه­های ساختاری مقاله­های مجله «نقد ادب عربی»، پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 17، صص270-233.
کیانی، حسین؛ رئیسی، لیلا (1398)، ارزیابی ساختاری مجله «پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»، دو فصلنامه پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال 9، شماره21، صص 258-229.
گرجی، مصطفی؛ رضی، احمد (بی تا)، «روش تحقیق در زبان و ادبیات فارسی»، گیلان: انتشارات دانشگاه پیام نور.
مجله ادب عربی مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی(1388-1398)، دوره 1-11، تهران: دانشگاه تهران.
منصوریان، یزدان. (1388). «صد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوب». کتاب ماه اطلاعات ارتباطات و دانش­شناسی. صص 66-77.
موسی پور، نعمت الله؛ علوی حمیدرضا (1385)، «نگارش علمی، راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان نامه، رساله و گزارش پژوهش»، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.
میرزایی، فرامرز و همکاران (1387)، «تحلیلی گزارش­گونه از مقاله­های چاپ شده در مجله­انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. شماره10، صص 180-165.
میرزائی، خلیل (1390)، «شیوه علمی مقاله نویسی»، تهران: جامعه شناسان.
نامداری، ابراهیم(1397)، «ارزیابی و نقد مقالات حوزه ادبیات عصر میانه»، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 18، شماره4، 281-265.
نقشه جامع علمی کشور (1389)، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
نوروزی، یعقوب (1388)، «مقدمه­ای بر نمایه سازی و چکیده­نویسی، کلیات کتاب ماه، کتاب برگزیده دهمین دوره جایزه کتاب فصل اطلاعات، ارتباطات و دانش­شناسی، صص 31-28.
نکوئیان، علی اکبر (1390)، «چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟»، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، دوره 9. ش 2، صص 93-89.
یوسفی، حسین­علی (1389)، «پژوهش و نگارش روش تحقیق و مرجع شناسی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران:چاپار.
 
Aguirre & Bolton, K . w(2014) Qualitative interpretive meta-synthesis in social work research: uncharted territory. Journal of social Work 14(3), P.P (279- 294).
Bloch, C. Sorensen. M.p Graversen E.K Schneider, j.w , Schimidth, E.K, Aagaard, K & Mejlagaard N(2014) Developing a methodology to assess the impact of research grant funding: A Mixed methods approach, Evaluation and Program Planning, 43, P.P(105-117).
Fitzpatrick A.R (1983) The meaning of content validity. Applied psychological Measurement 7.P.P( 3-13).
Gastel, B., & Day, R. A. (2016). How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press.
Kimchi, J., Polivka, B., & Stevenson, J. S.( 1991) "Triangulation: Operationaldefinitions" .Nursing Research, vol.40, No.(6), pp.364-366.
LePine, J. A. & A. Wilcox-King (2010). "Editors‘ Comments: DevelopingNovel Theoretical Insight from Reviews of Existing Theory and Research". Academy of Management Review. 35(4). pp. )506-509(.
Smith, M. (2003). Research methods in accounting. London: SAGE publication.
Ridenour, C.S & Newman.I (2008)Mixed methods research: Exploring the interactive continuam, SIU press.