نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی، دانشگاه یاسوج، خوزستان، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، نقد و بررسی کتاب «مصرف و زندگی روزمره» نوشته مارک پاترسون، جامعه­شناس معاصر امریکایی است که به­عنوان یکی از متخصصان حوزه مصرف و جامعه شناسی شناخته می­شود. اثر مزبور یکی از متون جذاب و آکادمیک به شمار می­رود که با تحقیق درباره آثار مصرف­گرایی در زندگی بشر معاصر نگاشته شده است. به عقیده نویسنده اثر، راز بقای نظام سرمایه­داری امروزی ایجاد فاصله میان تولید و مصرف و حتی تبدیل انسان­ها به موجوداتی مصرف­کننده است که غالباً هویت و شخصیت آنان نیز در فرایند بازار و خرید تکوین می­یابد. نوشتار حاضر با طرح دیدگاه­های پاترسون به­عنوان یکی از زمینه­های شکل­گیری جامعه شناسی مصرف می­نگرد و بر این عقیده است که آراء پاترسون، بوردیو و حتی دوسرتو می­تواند قوام بخش رشته مستقلی با عنوان جامعه­شناسی مصرف در مراکز آکادمیک و محافل علمی باشند. مهم­ترین انتقادی که می­توان به آراء پاترسون وارد نمود طرح مسأله مقاومت در برابر نظم مصرف­گرای امروزی است که با از قضا در زمین مصرف­گرایی طراحی شده است. ناقد با واکاوی این طرح، رویکرد متفکران انتقادی و بهره­گیری از ظرفیت «هنر» و «هنر انتقادی» را رویکرد مطلوب­تری جهت کاستن از آثار نامطلوب مصرف­گرایی می­داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Age of Consumerism A Critical Review on the Book “Consumption and Everyday Life”

نویسندگان [English]

  • Farzad Azarkamand 1
  • Ali Mokhtari 2

1 PhD Student of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Faculty member of Political Science Department, Yasouj University

چکیده [English]

The main purpose of this article is to review the book "Consumption and Everyday Life" written by Mark Patterson, a contemporary American sociologist who is known as one of the experts in the field of consumption and sociology. This work is one of the fascinating and academic texts that has been written by researching the effects of consumerism in contemporary human life. According to the author of the work, the secret of the survival of today's capitalist system is to create a gap between production and consumption and even the transformation of human beings into consumer beings, whose identity and personality are often formed in the process of market and purchase. The present article uses Patterson's views as one of the fields of formation of sociology and believes that the views of Patterson, Bourdieu, and even Doserto can consolidate an independent field called sociology. Consumption in academic centers and scientific circles. The most important criticism that can be leveled at Patterson's views is the question of the resistance to today's consumerist order, which, ironically, was designed on the ground of consumerism. Criticizing this plan, the critic considers the approach of critical thinkers and using the capacity of "art" and "critical art" as a more desirable approach to reduce the undesirable effects of consumerism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Daily Life
  • Capitalism
  • Sociology of Consumption
  • Life Style
اباذری، ی. و چاوشیان، ح. (1381). از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
استیونسون، نیک (1392)، شهروندی­فرهنگی؛ مسائل جهان­شهری، ترجمۀ افشین­خاکباز، تهران: تیسا.
آدورنو. ت. هورکهایمر، م. (1389). دیالیکتیک­روشنگری؛ قطعات­فلسفی، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ­چهارم، تهران: گام­نو.
آدورنو، ت. (1379). اوقات­فراغت، ترجمۀ جمال آل­احمد، مجلۀ(نیم­سالانۀ) زیباشناخت، شماره 2،3، صص33-27.
بازرگانی، م. (1392). یکسان­سازی در تلویزیون امریکا و نظریه صنعت فرهنگ، کتابنامه علوم اجتماعی، شماره دوم، اسفند 1392، صص 53-42.
باومن، ز. (1385). اشارت­های پست مدرنیته، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
پاترسون، م. (1398). مصرف و زندگی روزمره، ترجمه جمال محمدی و نرگس ایمانی مرنی، تهران: نی.
تایپتون، ف. رابرت آ. (1375). تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا، ترجمه: کریم پیرحیاتی، تهران: علمی و فرهنگی.
فدرستون، م. (1383). زیبایی شناختی کردن زندگی روزمره، ترجمه مهسا کرم­پور، کتاب ارغنون، ش 19.
جلایی­پور، ح. ر، محمدی، ج. (1387). نظریه­های متأخر جامعه­شناسی، تهران: نی.
سیدمن، ا. (1388). کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نی.
شرف­الدین، ح. (1394). مصرف­گرایی در سبک زندگی مدرن و دینی، دوفصلنامه پژوهشنامه سبک زندگی، سال اول، شماره اول، صص 30-7.
فاضلی، م. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
عابدی، م.(1384). مصرف­گرایی و نو سرمایه­داری، مجله گزارش، شماره 168، آبان 84، صص 70-68.
کِلنِر، د. (1392). نظریه­انتقادی؛ از مکتب­فرانکفورت تا مکتب­پسامدرن، ترجمه محمدمهدی وحیدی، تهران: سروش. 
گیبینز، ج. و بوریمر. ج. (1384). سیاست پست مدرنیته، ترجمه: منصور انصاری، تهران: گام نو.
لایون، د. (1380). پسامدرنیته، ترجمه: محسن حکیمی، تهران: آشیان.
محمدی، م. خلیفه، ح. فرهادی، م. (1393). سبک زندگی زمینه­ساز و زندگی غربی، فصلنامه مشرق موعود، سال هشتم، شماره 31، 86- 57.
نش، کیت (1387). جامعه­شناسی سیاسی معاصر؛ جهانی­شدن، سیاست، قدرت، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
ویلسون، ر. (1389). تئودور آدورنو، ترجمه پویا ایمانی، چاپ­اول، تهران: مرکز.
هیوز، ا. (1378). هجرت اندیشه ­اجتماعی، ترجمه عزت­الله فولادوند، چاپ­اول، تهران: طرح­نو.
Adorno. T. and Horkheimer, M. (1993). The cultural industry: enlightenment as mass deception, new York: continuum.
Adorno. T. and Gillespia, S. (1993). Music, language, and Composition, Oxford University Press, pp 401-404.
Adorno, T. w (1991). Cultural industry reconsidered (from the Cultural Industry; Selected Essays on mass culture), London; Routledge, pp 1-8.
Bolanos, P. A. (2007). The critical Role af Art: Adorno between Utopia and Dystopia, KRITIKE VOLUME NUMBER ONE (JUNE 2007), PP 25-31.
Bourdieu. P. (1984). Distinction, Translated by Richard Nice, London, Routldge & Kegan Paul.
Manolis. G. (2001). Partial Employees and Consumers: A Postmodern, Meta-Theoretical Perspective for Services Marketing. Sage Publications.
Reimer. B. (1995). Youth and Modern Lifestyles, in Johan Fornas and Goran Bolin.
Salgueiro. T. B. (2007). Consumption and City Fragmentation, Portugal: University Of Lisbon.
Witkin. R. w .(2003). Adorno on popular culture, Routledge, taylor and francisgroup, London and new York, pp 1-200.