نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

 فلسفه‌ی یونان باستان کتابی است نگاشته شده برای دانشجویان فلسفه در آمریکا در دوره‌ی کارشناسی. تلاش نویسنده در این کتاب نسبتاً مختصر آن است که نشان دهد فلسفه‌ی یونان باستان عبارت از تاریخ آرای پراکنده و متشتت فیلسوفان گوناگون نیست و می‌توان خط یا خط‌های فکری انسجام‌بخشی را پیدا کرد که در کل این دوران امتداد پیدا می‌کند. بر اساس این خط‌های فکری می‌توان روایتی یکپارچه از کل فلسفه‌ی این دوره را به دست داد. نویسنده به طور خاص این خط فکری را در تلاش فیلسوفان این دوران برای رسیدن به شناخت حقیقی و زندگی خوب و سعادتمند دنبال می‌کند که از سقراط می‌گذرد و در افلاطون و ارسطو ادامه پیدا می‌کند. مقاله‌ی کنونی پس از معرفی اثر و گزارشی مختصر از محتوای استدلالی آن، در نهایت به نقد و بررسی این کتاب بر اساس اهداف و رویکردهای مؤلفش می‌پردازد و جایگاه آن را در درس‌های مربوط به فلسفه‌ی یونان باستان روشن می‌سازد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Ancient Greek Philosophy: From the Presocratic to the Hellenistic Philosophers"

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mahboobi Arani,

Assistant Professor in Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

"Ancient Greek Philosophy: from the Presocratic to the Hellenistic Philosophers" is a book written for undergraduate philosophy students in the United States. The author's attempt in this relatively concise book is to show that ancient Greek philosophy is not a history of disparate opinions from various philosophers, but rather a coherent line or lines of thought that extend throughout the period. Based on these lines of view, a unified narrative of this period's philosophy can be presented. The author, in particular, follows a line of thought in Greek philosophers' quest for actual knowledge and good and prosperous life that begins with Socrates and continues through Plato, Aristotle, and the late ancient philosophers. After introducing the work and providing a general report on its argumentative content, the current article reviews it primarily in light of the author's approach and goals. It clarifies its place in an undergraduate course on ancient Greek philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Greece
  • Intellectual Knowledge
  • Empirical Knowledge
  • Love of Wisdom
  • Good and Happy Life
Aikin, Scott F. (2012), "Review: Greek Philosophy", in The Classical Review, New Series, Vol. 62, No. 2 (Octobor 2012), pp. 394-396.
Barnes, Jonathan (1982), The Presocratic Philosophers, Routledge.       
Blackson Thomas A. (2011), Ancient Greek Philosophy: from the Presocratics to the Hellenistic Philosophers, Wiley-Blackwell, 2011.
Diels, H. and Kranz, W. (1952), Die Fragmente der Vorsokratiker, 6th edn. Berlin: Weidmann.
Frede, Michael and Striker, Gisela  (2002 ed.), Rationality in Greek Thought, Oxford University press 2002.
Guthri, W. K. C. e (1981), History of Greek Philosophy, Cambridge,1962–1981.
Long, A. A. and Sedley, D. N. (1987) The Hellenistic Philosophers, Vol. 1: Translations of the Principal Sources, with Philosophical Commentary. Vol. II: Greek and Latin texts, With Notes and Biblography. Cambridege University Press.
Moore, Christopher (2011), "Review", in https://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011.10.22/