نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

آشنایی با روش‌شناسیِ پژوهش از الزامات انجام هر طرح پژوهشی است. آنچه در اکثر آثار تألیفی یا ترجمه مشاهده می‌شود، تمرکزِ صرف بر آموزشِ یک یا چند روش پژوهش است. کتاب راهنمای روش‌های آمیخته در پژوهش‌های علوم رفتاری و اجتماعی، رویکرد متفاوتی دارد و با پیگیری اهداف سه‌گانه تبیین گرایش‌های فلسفی، صورتبندی روش‌شناسی و روش و در نهایت کاربرد پژوهش‌های آمیخته، به رشته تحریر درآمده است. تمایز در هدف، که کتاب را در قیاس با دیگر آثار این حوزه برجسته می‌سازد، دلیل انتخاب آن برای نقد و بررسی بود. ترجمه فارسی کتاب، اثر تشکری و تدلی بر اساس معیارهای ارزیابی شورای نقد و بررسی متون و و کتب علوم انسانی در دو ساحت نقد ساختاری و نقد محتوایی، بررسی شد. نقاط قوت اصلی کتاب، تمرکز بر چهار رکن پارادایم‌های پژوهش یعنی هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی، ارزش‌شناسی و موکداً روش‌شناسی پژوهش‌های آمیخته، تعدد و تنوع دیدگاه‌ها، بهره گیری از پیشگامان حوزه روش‌های پژوهش در نگارش فصول و نیز استفاده از منابع دست‌اول و معتبر، ارائه مثال و مطالعات موردی بود. در عین حال، اثر نقاط قابل بهبودی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به همپوشانی زیاد در محتوای برخی فصول، نامگذاری و نحوه چینش فصول و ترجمه تحت‌اللفظی برخی جملات اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Methodology as a Model of Method Analysis: A Review and Critique on the Book “Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Sciences Research”

نویسنده [English]

  • Elham Ebrahimi

Faculty Member, Management Faculty, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Familiarity with research methodology is a requirement for any research project. What is seen in most works of writing or translating is a mere focus on teaching one or more research methods. The “Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Sciences Research” has a different approach and has been written by pursuing the three goals of explaining philosophical tendencies, methodological formulation, and method, and finally the application of mixed research. This distinction, which makes the book stand out from other works in the field, was the reason it was chosen for critique. The Persian translation of the book, by Tashakkori and Teddlie was investigated based on the evaluation criteria of the Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences in two areas of structural and content criticism. The main strengths of the book are, focusing on the four bases of research paradigms i.e., ontology, epistemology, axiology, and strictly methodology of mixed research, multiplicity, and diversity of views and using the pioneers in the field of research methods in writing chapters and also providing primary valid sources, examples and case studies. At the same time, the effect has points for improvement, the most important of which are the overlap in the content of some chapters, the naming and arrangement of chapters, and the literal translation of some sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Method
  • Mixed Research
  • Structural Critique
  • Content Critique
بازرگان، عباس (1399). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار.
تشکری، عباس و تدلی، چارلز (1397). راهنمای روش‌های آمیخته در پژوهش‌های علوم رفتاری و اجتماعی، ترجمه مرتضی اکبری، زهرا فزونی، ضرغام عبدالهی‌پور، سارا جعفری و نیلوفر مسروری، تهران: نشر دانشگاه تهران.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و  آذر، عادل (1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: نشر صفار اشراقی.
درودی، فریبرز (1387). «عوامل موثر بر نقد و بررسی کتاب»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، د 19، ش 3، صص 184-173.
درودی، فریبرز (1393). «درآمدی بر انواع نقد و کارکردهای آن»، فصلنامه نقد کتاب، د1، ش 3-4، صص221-234.
صادقی‌فسایی، سهیلا و ناصری‌راد، محسن. (1391). «عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و روش». مطالعات اجتماعی ایران، د 5، ش 2، صص 78-98.
علی‌پور، صدیقه (1389). «تحلیل ساختاری نقد»، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، د 19، ش 4، صص 39-66.
همدانی، مصطفی (1393). «نقد کتاب فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی»، پژوش و نگارش کتب دانشگاهی، د 18، ش 32، صص 151-127.
Flick, U. (2018). Doing grounded theory, NY: Sage publications.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 191–215). CA: Sage Publications.
Killam, L. (2013). Research terminology simplified: Paradigms, axiology, ontology, epistemology and methodology. Sudbury, On: Killam.
King, K. E. (1994). Method and methodology in feminist research: What is the difference?. Journal of advanced nursing20(1), 19-22.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative health research13(7), 905-923
Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Sage handbook of mixed methods in social and behavioral research. CA: Sage publications.
Tashakkori, A., Johnson, R. B., & Teddlie, C. (2020). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. CA: Sage publications.
Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches, CA: Sage publications.