نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، پسا دکتری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشجوی دکترای دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقاله حاضر به نقد کتاب اقتصاد کلان جونز که توسط جهانگرد و کرامت فر ترجمه شده است، می پردازد. در این راستا کوشش شده است که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، کتاب از نظر محتوا و ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل محتوای اثر بیانگر مفید بودن آن جهت تدریس در دانشگاه است. معرفی مدل DSGE  به صورت روان و ساده برای دانشجویان مقطع کارشناسی که به همراه یک نمونه کاربردی تشریح شده است، مهم ترین دستاورد کتاب محسوب می شود. همچنین مفاهیم اقتصاد کلان به سادگی و با توجه به حقایق آشکار شده ارائه گردیده است. عدم توجه به حل مثال های عددی و همچنین بیان مکاتب مختلف اقتصادی و نقش کتاب در این خصوص، از کاستی های متن اصلی به شمار می آید. انتشار کتاب به زبان فارسی به دلیل تحلیل های رویکرد کینزی های جدید، امری ارزشمند است. لیکن، ترجمه کتاب دارای نقائص بسیاری است که در برخی موارد، خوانش و فهم آن را با مشکل مواجه می کند. ضمن این که بخش هایی از نسخه اصلی که برای فهم مطالب ضروری است، ترجمه نشده است. لذا، پیشنهاد می گردد که متن ترجمه شده مجددا مورد ویراستاری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Macroeconomics”

نویسندگان [English]

  • Farhad Tarahomi 1
  • Mohsen Bahmani 2

1 Assistant Professor in Economics, Postdoctoral Researcher at Alzahra University

2 M.A. in Economics. Ph.D. Student in Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

The present article reviews Jones “Macroeconomics”, translated by Jahangard and Keramatfar. In this regard, an attempt has been made to examine the book in terms of content and translation using an analytical-descriptive method. Content analysis of the work indicates its usefulness for teaching at the university. Introducing the DSGE model in a fluent and simple way for undergraduate students, which is described with a practical example, is the most important achievement of the book. Also, the concepts of macroeconomics are presented simply and according to the revealed facts. Lack of attention to solving numerical examples as well as expressing different economic schools and the role of books in this regard are among the shortcomings of the main text. Publishing a book in Persian is valuable because of the analysis of the new Keynesian approach. However, translating a book has many drawbacks that in some cases make it difficult to read and understand. In addition, parts of the original version that are necessary to understand the content have not been translated. Therefore, it is suggested that the translated text be re-edited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomics
  • Formal Evaluation
  • Content Evaluation
  • Book Review
  • The New Keynesian School
برانسون، ویلیام(1386). تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی. چاپ دهم.
جونز، چارلز(1394). اقتصاد کلان، ترجمه اسفندیار جهانگرد و مهدی کرامت فر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ اول.
رومر، دیوید(1396). اقتصاد کلان پیشرفته، ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، تهران: نورعلم. چاپ اول.
سالواتوره، دومینیک(1376). اقتصاد مدیریت، اقتباس و تالیف غلامحسین خورشیدی و منوچهر سلطانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ اول.
منکیو، گریگوری(1394). اقتصاد کلان، ترجمة حمیدرضا ارباب، تهران: نشرنی. چاپ دوم.
میرجلیلی، سیدحسین(1392). بررسی دو متن درسی در اقتصادکلان، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره دوم، سال سیزدهم، صص 134-109.
واعظ برزانی، محمد و وحید مقدم(1388). طرح تحقیقاتی ارزیابی تلفیقی کتب اقتصاد کلان ایران،
واعظ برزانی، محمد(1387). نقد و بررسی کتاب سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان، فصلنامه فرهنگ، شماره دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
واعظ برزانی، محمد(1392). بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره اول، سال سیزدهم، صص 146-135.
 
 
Acemoglu, Daron, Laibson, David & List, John (2017). Economics, Global Edition, Pearson Education Limited, Third edition.
 
Blanchard. Oliver (2011). Macroeconomics, Prentice-Hall, Fifth edition.
Hamilton, James (2015). Review of Macroeconomics by Charles Jones, https://econbrowser.com/archives/2015/02/review-of-macroeconomics-by-charles-jones
 
Jones, Charles (2013). Macroeconomics, W. W. Norton & Company; Third edition.
Mankiw, Gregory (2006). "The Macroeconomist as Scientist and Engineer", Harvard Institute of Economic Research, Discussion Paper No. 2121.
Mishkin, Frederic (2012). Macroeconomics Policy and Practice, Addison-Wesley.
Romer, David (2000). “Keynesian Macroeconomics without the LM Curve”, Journal of Economic Perspectives, Vol.14, No.2.
Snowdon, Brian & Vane Howard (2005). Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar Pub.
Williamson, Stephen (2011). Macroeconomics, The Pearson Series in Economics.