نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته‌های ‌‌‌مرتبط تدریس می‌شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری شده است. در این روش سعی می‌شود ضمن معرفی اثر، جنبه‌های ‌‌‌اصلی قوت آن بررسی، آن‌گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی آن ارائه شود.
جمع‌بندی داوری نشان می‌دهد که اثر روی هم‌رفته از حیث صوری مناسب، اما از حیث محتوایی فاقد مسائل مهمی، همچون رعایت ترتیب و تنظیم و انسجام جزئی و کلی، در طرح موضوعات است و تأکید غیر روش‌مندی بر بعضی دیدگاه‌ها دارد. این در حالی است که اثر در مقایسه با مجموعة منتخبی از کتب اقتصاد کلان که به طور متعارف برای تدریس درس اصول علم اقتصاد (2) مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جامعیت بیش‌تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Book Macroeconomics

نویسنده [English]

  • Mohammad i Vaez Barzan

چکیده [English]

The present paper aims to review one of the well-known and recognized books in the field of macroeconomics, which is an academic textbook for the undergraduates majoring in economics or other related fields. The method used in the review is analytical-descriptive, which involves introducing the book, highlighting its strengths, and discussing its major–and some minor–issues.
The results indicate that the book is appropriate in terms of form. However, in terms of content, it displays a lack of order, (overall and partial) incoherence in discussions, and unsystematic emphasis on some viewpoints. Nevertheless, this work is more comprehensive in comparison to a set of selected books that are usually taught in the course “Principles of Economics (2)”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Macroeconomics
  • Formal Review
  • Content Review
  • Book Review
منابع
اخوی، احمد (1374). اقتصاد کلان، پایه‌‌‌ای و کاربردی، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
برانسون، ویلیام (1376). تئوری و سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی.
تفضلی، فریدون (1375). اقتصاد کلان: نظریه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی، تهران: نشر نی.
دورن‌بوش، رودیگر و استنلی فیشر (1375). اقتصاد کلان، ترجمة محمدحسین تیزهوش تابان، ‌تهران: سروش.
روزبهان، محمود (‌1381). تئوری اقتصاد کلان (1)، تهران: تابان.
طبیبیان، محمد (1386). اقتصاد کلان، تهران: بازتاب.
منکیو، گریگوری (1383). اقتصاد کلان، ترجمة حمیدرضا برادران و شرکاء و علی پارسائیان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مقدم، وحید (1388). «پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران»، رسالة دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
واعظ برزانی، محمد و وحید مقدم (1388). طرح تحقیقاتی ارزیابی تلفیقی کتب اقتصاد کلان ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انتشارنیافته).
واعظ برزانی، محمد و وحید مقدم (1387). «ارزیابی تلفیقی آثار و کتب درسی اقتصاد کلان»، نامة علوم انسانی، ش 19، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
واعظ برزانی، محمد (1387). «نقد و بررسی کتاب سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های ‌‌‌اقتصاد کلان»، فصل‌نامة فرهنگ، ش 2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.