نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش علوم سیاسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز، ایران

2 دانش آموخته دکتری علومم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب «شهروندی، دموکراسی و عدالت سبز» نوشته دیوید ای لوری و دیگران است. کتاب شامل مقالاتی درباره معضلات محیط زیست، سلامت بشر و محیط زیست، سبد مصرف خانوار و آلودگی محیط زیست، عدالت سبز است. ایده اصلی مجموعه مقالات کتاب این است: توسعه پایدار بدون شهروندی، دمکراسی و عدالت سبز ممکن نیست. مفروض این مقالات این است که با تغییر حقوق و قوانین و با توصیه های اخلاقی می توان شهروندی سبز تاسیس نمود. به نظر می رسد رویکرد انسان‌مدار و حقوق‌محور در بهترین حالت به یک شهروندی سبز نحیف منجر می شود. در مقابل این مقاله نشان می دهد رویکرد جامعه‌گرایی مدنی برای ساخت شهروندی سبز قابلیت بیشتری دارد. بر اساس این رویکرد تعهد اخلاقی و کنش گری مسئولانه در قبال محیط زیست بیش از هر چیز مستلزم تعلق به یک جامعه جدید (جامعه مدنی طبیعی شمول‌گرا) است که در آن روابط شهروندان نه مبتنی بر قرارداد اجتماعی بلکه مبتنی بر دوستی مدنی است. اما در عمل موانع جدی بر سر راه شکل‌گیری شهروندی سبز وجود دارد: از جمله رقابت بر سر توسعه و رشد اقتصادی؛ متصلب شدن هویت‌ ملی؛ تبدیل کنش منفعت‌طلبانه و خودخواهاهنه به قالب رفتاری انسان.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Republicanism approach to Environmental citizenship: A Critique of Green Citizenship, Democracy and green Justice

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tavana 1
  • mahmoud alipour 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Iran

2 Graduated from Tarbiat Modares University with a PhD in Political Science

چکیده [English]

The main purpose of this article is to review the book "Citizenship, Democracy and Green Justice" written by David E. Lowry and others. The book contains articles about environmental problems, human health and the environment, household consumption basket and environmental pollution, green justice. The main idea of ​​the collection of articles in the book is: sustainable development is not possible without citizenship, democracy and green justice. The assumption of these articles is that green citizenship can be established based on ethical recommendations and changing laws and regulations. It seems that the humanistic and legalistic approach leads to a thin green citizenship.  On the other hand, this article shows that the approach of civil society (republicanism) has more potential for building green citizenship. According to this approach, moral commitment and responsible action towards the environment requires, above all, belonging to a new society (inclusive natural civil society) in which the relations of citizens are not based on social contracts but on civil friendship.But in practice there are serious obstacles to the formation of environmental citizenship: including competition for economic development and growth; Hardening of national identity; Reducing human action to utilitarian action, especially against nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Citizenship
  • Environmentalism
  • natural civil society
  • Republicanism
  • Civic Friendship
  • Civic Ethics
ارسطو (1381الف) اخلاق نیکوماخوس  (جلد 1 و 2)، ترجمه ابوالقاسم پورحسنی، چاپ دومف تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ارسطو (1381ب) سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهننگی.
دابسون، اندرو (1388الف) اندیشه اجتماعی و سیاسی سبز، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: جامعه شناسان.
دابسون، اندرو (1388ب) «نظریه سیاسی و محیط زیست: خاکستری‌ها و سبزها» در نظریه سیاسی در گذار، ترجمه حسن آب‌نیکی، تهران: کویر، صص 341-362.
فالکس، کیث (1381) شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
لوری، دیوید و همکاران (1386) شهروندی سبز: دمکراسی و عدالت سبز، ترجمه محمود روغنی، تهران: اختران.
هی‌وود، اندرو (1387) درآمدی بر ایده‌ئولوژی‌های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ چهارم، تهران: وزارت خارجه.
 
Amin, Ash, Angus Cameron, and Roy Hudson(2002),Placing the Social Economy, London: Routledge.
Benhabib, Seyla (2002): The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Bosniak, Linda (2008) The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership, Princeton: Princeton University Press.
Christoff, peter (1996), Ecological Citizens and Ecologicaly Guided Democracy, in Democracy And Green Political Thought Sustainability, rights and citizenship, Edited byBrian Doherty and Marius de Geus, London and New York:Routledge.
Curry, Patrick, (2000), ‘Redefining community: towards an ecological, republicanism’, Biodiversity and Conservation, Vol 9: 1059-1071.
Dobson, Andrew)2000(,Green Political Thought. Third Edition. London.
Dobson, Andrew)2003(Citizenship and the Environment. Oxford: Oxford
Fahlquist, Jessica Nihle´n (2008), Moral Responsibility for Environmental,Problems—Individual or Institutional?, published with open access at Springerlink.com.
 
Gaventa,john(2002),Introduction:ExploringCitizenship,Participation and Accountabilit, IDS Bulletin Vol 33 No 2.
Halstead, Mark, Pike, Mark (2006), Citizenship and Moral Education Values in Action, Routledge.
Heater, Derek (1999), What is Citizenship? (Cambridge: Polity Press).
Kymlicka, W. (1990) Contemporary Political Philosophy, Oxford: Clarendon Press.
Kymlicka, Will (1995): Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, (Oxford: Oxford University Press).
Lister, Ruth (1997): Citizenship: Feminist Perspectives. Houndmills, Basingstoke: Macmillan Press.
Miller, David (2000): Citizenship and National Identity. Cambridge: Polity Press.
Mills, Mike(1996), Green Democracy: The Search For an Ethical Solution, in Democracy And Green Political Thought Sustainability, rights and citizenship, Edited byBrian Doherty and Marius de Geus, London and New York:Routledge. Politics 14(2), 273-289.Routledge.
Smith,  Graham(2005), Green citizenship and the social economy. Environmental
University Press.
Wagner, Rikke (2010), Rethinking the concept of citizenship – the challenge of migration, Paper prepared for Political Studies Association’s Annual Postgraduate Conference 6-7, University of Oxford.
Schlosberg, David (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford: Oxford University Press.