نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، بیرجند، ایران

چکیده

کتاب مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته تالیف دکترغلامرضا ملک زاده عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد است. این کتاب که چاپ دوم و ویرایش دوم می باشد، توسط انتشارات اسفند و امور چاپ دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و صحافی گردیده است. این کتاب در یازده فصل تنظیم شده است و به خوبی گویای این نکته است که چگونه ویژگی های محوری پژوهش های سازمانی، تحت تاثیر تغییرات ساختارها و ویژگی های سازمان های معاصر، قرار می­گیرند و این که چه نوع از پویایی­ها و ویژگی­های جدیدی در حوزه های پژوهشی، در حال ظهور هستند، را تبیین می‌نماید. با توجه به اهمیت مطالعات موردی جهت تفهیم بهتر مطالب درسی ضرورت پرداختن به این مبحث نمایان می­گردد. هدف از مقاله حاضر بررسی و نقد کتاب مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته می­باشد. روش ارزیابی و نقد این اثر، اسنادی- تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می­باشد. مهمترین بخش نقد هر کتاب، ارزیابی محتوایی آن است که ازمنظر بررسی نقاط قوت کتاب حاضر می توان به مواری از جمله، ذکر اهداف یادگیری، ارائه خلاصه و سئوالاتی برای خودآزمایی درابتدا و پایان فصول، استفاده از مدل در تجریه و تحلیل مباحث مدیریت رفتار سازمانی، ارائه مطالب مرتبط و سؤالات کاربردی در راستای بحث و همفکری در کلاس، رفع شکاف مباحث تئوری مورد بحث با اشاره به اتفاقات واقعی در محیط سازمان‌ها، استفاده از نظم منطقی در ترتیب قرارگیری موردکاوی­ها اشاره کرد و به بررسی نقاط ضعفی از جمله، عدم انطباق و پوشش سرفصلهای ارائه شده با سرفصل مصوب وزارت علوم، غفلت در استفاده از فهرست شکل­ها، نمودارها و جداول، نبود فهرست اصطلاحات و واژگان کلیدی (واژه‌نامه)، عدم استفاده از منابع فارسی و لاتین به روز و عدم ذکر برخی از ماخذ داخل متن در فهرست منابع، پرداخت. در نهایت میتوان گفت با افزودن مباحث نوین و منابع جدید و رفع نکات ویرایشی و نگارشی و ذکر مورد کاوی های از سازمان های ایرانی میتوان در غنای این کتاب ارزشمند گوشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book Topics in Advanced Organizational Behavior Management

نویسندگان [English]

  • Zahra Rajaei 1
  • Fatemeh Boskabadi 2
  • Hadis Mehmandoost 2

1 Assistant Professor of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 PhD Candidate of Public Administration, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

The book "Topics in Advanced Organizational Behavior Management" is authored by Dr. Gholamreza Malekzadeh, a respected member of the Faculty of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. This book, which is the second edition was printed and bound by Esfand Publishing House and Printing Affairs of Ferdowsi University of Mashhad. This book is arranged into eleven chapters and it is a good example of how the central features of organizational research are affected by changes in the structures and features of contemporary organizations and what kind of dynamics and features are emerging in the new research fields are also explained. Considering the importance of case studies for a better understanding of course materials, it is necessary to address this topic. The purpose of this article is to review and criticize the book on advanced organizational behavior management. The method of evaluating and criticizing this work is documentary-analytical and in accordance with the proposed model of the Council for the Review of Texts and Books of Human Sciences in the framework of the general introduction, examining the form and content of the work. The most important part of the review of any book is its content evaluation. From this point of view, examining the strengths of this book, it is possible to mention that the learning objectives provide a summary and questions for self-examination at the beginning and end of the chapters, use the model in practice, and analyze the topics of organizational behavior management. Presenting related materials and practical questions in line with discussion and consensus in the class, closing the gaps in the discussed theoretical topics by referring to the real events in the environment of organizations, and using logical order in the order of placement of the researched items are all among the positive points of the book. Pointing out the weaknesses, the non-compliance and coverage of the presented headings with the headings approved by the Ministry of Science, neglecting the use of the list of figures, diagrams, and tables, the lack of a list of terms and keywords (glossary), the non-use of up-to-date Persian and Latin sources and the lack of mentioning some of the sources inside the text in the list of sources can be enumerated. In the end, it can be said that by adding new topics and new sources, fixing editing and writing points, and mentioning the excavations of Iranian organizations, we can add value to the richness of this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Organizational Behavior Management
  • Criticizing Theory
  • Organizational Behavior
اسلامی، حسن(1383)اخلاق نقد. قم، دفتر نشر معارف.
افجه، سید علی­اکبر و حسن­زاده، زینب و فقیهی، ابوالحسن و عالم تبریز، اکبر، (1399)، «تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده­سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان"، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 95، بهار، صص 9-46.
پیران نژاد،علی (1397)مورد کاوی های مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات : دانشگاه تهران
ترک­زاده، جعفر و فریدونی، فائزه و محمدی، مهدی و شفیقی سروستانی، مریم، (1399)، «چارچوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 1، بهار، صص 143-175.
خردمند، مژگان و رادفر، سودابه، (1392)، قضایایی در رفتار سازمانی (آموزه‌های موردکاوی)، ناشر نورا، چاپ اول.
درودی، فریبرز (1385)، «سخنی در باب نگارش های انتقادی: همراه با شرحی مختصر پیرامون آرای کارل پوپر درباره نقد منابع اطلاعاتی»، فصلنامه کتاب، شماره 68 ،ص 279 -288.
درودی، فریبرز (1389)، « مقاله ـ نقد: چارچوبی برای ارائه اطلاعات سودمند و کارآمد ، کتاب ماه کلیات اطلاعات»، ارتباطات و دانش شناسی، ص 68-74.
دستغیب، عبدالعلی (1378)، در آئینه نقد. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.
ده بزرگی، غلامحسین (1384)،نکته هایی از نقد ادبی، تهران: زوار.
درودی، فریبرز (1389)، «مقاله ـ نقد: چارچوبی برای ارائه اطلاعات سودمند و کارآمد ، کتاب ماه کلیات اطلاعات»، ارتباطات و دانش شناسی، ص 68-74.
رافتی الاشتی، کبری و سیدتقوی،میرعلی و خانزاده،زینب،(1389)،مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ، تهران: مهکامه.
رحیمی، صالح و اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، (1398)، «گونه­شناسی استراتژی رفتار سازمانی»، پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 75، زمستان، صص 45-69.
رضی، احمد (1388)، «شاخصه‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، سخن سمت، سال چهاردهم، شماره 1، صص 21-30.
رمضانی­راد، فرزاد و رضایی­زاده، محمود و کیاکجوری، داود و مختاری بایع کلایی، مهران، (1399)، «اولویت­بندی عوامل مؤثر بر مدیریت رفتار سازمانی با تأکید بر اصول و ارزش­های اخلاقی در صنعت بانکداری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری»، شماره 2، صص 180-184.
زارعی متین، حسن(1378)، «شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره سوم، صص121-136.
زرین کوب، عبدالحسین (1374)، آشنایی با نقد ادبی، تهران: سخن.
سلیمان زاده نجفی، نیره­السادات و اشرفی­ریزی، حسن و یارمحمدیان، محمدحسین و شهرزادی، لیلا، (1392)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 31، پاییز و زمستان، صص 14-30.
سمیعی گیلانی، احمد، (1392)، نگارش و ویرایش، چاپ سیزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
شقاقی، مهدی، (1399)، «نقدی بر کتاب اخلاق حرفه­ای در کتابداری و اطلاع­رسانی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماهنامه علمی- پژوهشی، شماره دهم، دی، صص 223-242.
شموسی، نعمت­الله، (1381)، «استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی»، فصلنامه اطلاع­رسانی، شماره 3 و 4، بهار و تابستان.
شیرازی، علی، (1394)، رفتارسازمانی، تئوری، تحقیق و کاربرد، ناشر انتشارات ارسلان، چاپ اول.
شمیسا، سیروس(1385 )نقد ادبی. تهران، میترا.
صابری، علی(1395، آذرماه). «مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی»، مقاله ارایه شده در دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395 در سنگاپور،(ص4).بازیابی شده در وب سایت www.sid.ir
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان منش، ایمان، (1394)،« مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی»، راهبرد فرهنگ، شماره 29، بهار، صص 61-91.
صمدی، پروین، (1399)، «نقدی بر کتاب روش­ها و فنون تدریس، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10، دی، صص 265-282.
طاهری عطار، غزاله و حسنی نیک، محمد علی، (1399)، «نقدی بر کتاب حقوق اداری، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 11، بهمن، صص 305-318.
عبداللهی، حسین، (1399)، «نقد و تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس در دانشگاه­ها، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10، دی، صص 309-326.
علوی، بابک، (1397)، رفتار سازمانی تحلیلی (20 روایت از تجارب سازمان های ایرانی)، ناشر لوح فکر، چاپ اول.
قاسمی، حمید، (1399)، «نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10، دی، صص 363-383.
مقیمی، سید محمد، (1386)، «روش موردکاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی، روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)»، شماره 50، ، صص 67- 99.
منصورنژاد، محمد (1384)،پیش درآمدی بر چیستی نقد(تاملی بر تعریف، اقسام، قواعد، عوامل، و ... نقد و انتقاد). تهران: جوان پویا.
مقیمی، سید محمد، (1386)، «روش موردکاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی»، روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، شماره 50، صص 67-99.
همدانی، مصطفی، (1393)، «نقد کتاب ارتباط­شناسی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، شماره 33، تابستان، صص 89-115.
یارمحمدیان، محمدحسین و آقارحیمی، زهرا و حیاتی آبباریک، هادی و محمدی بخش، رقیه، (1389)، «روش مطالعه ی موردی و کاربردهای آن در تحقیقات حوزه ی مدیریت و برنامه ریزی سلامت»، ویژه‌نامه، مدیریت اطلاعات سلامت ، زمستان 89 ، صص 725-735.
 
Bonney, K. M. (2015). “Case Study Teaching Method Improves Student Performance and Perceptions of Learning Gains ”. Journal of Microbiology & Biology Education, 16(1), 21–28.
Borkowski, Nancy, Deckard, Gloria Jeanne, (2014), Case Studies in Organizational Behavior and Theory for Health Care, Ascend Learning Company.
Dul, Jan & Hak, Tony, (2008), Case Study Methodology in Business Research, Published by Elsevier, First edition.
Hajja Ristianti, Dina & Putra Jaya, Guntur & Fathurrochman, Irwan, (2020), “Organizational behavior management through group counseling discussions as a radicalism preventive effort”, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol 8, pp 23-31.
Khoury, Grace C. & Khoury, Maria C. (2014), Cases on Management and Organizational Behavior in an Arab Context, Published in the United States of America by Business Science Reference (an imprint of IGI Global),
L.F.S. Minniti, J.S.M. Melo, R.D. Oliveira, J.A.A. Salles, (2017), “The Use of Case Studies as a Teaching Method in Brazil”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 237, pp. 373-377.
Lucas, P., Fleming, J., & Bhosale, J. (2018). The Utility of Case Study as a Methodology for Work-Integrated Learning Research.
Manimala, Mathew J & V. Vijaya & Ajit Chakravarti, (2019), Cases in Organizational Behaviour: Perspectives from the New-Gen Workplace, SAGE Publications, First Edition.
Pathiranage, Yasas L. & Jayatilake, Lakmini V. K. & Abeysekera, Ruwan, (2020), Case Study Research Design for Exploration of Organizational Culture Towards Corporate Performance, Review of International Comparative Management, Volume 21, Issue 3, May, pp. 631-372.
Ridder, Hans-Gerd, (2017), “The theory contribution of case study research designs”, Business Research, 10, pp. 281–305.
Seijts, Gerard H. (2005), Cases in Organizational Behavior (The Ivey Casebook Series), SAGE Publications, First Edition.