نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به‌باور دلوز، بیانگری آن رشته‌ای است که هستی‌شناسی اسپینوزا، معرفت‌شناسی، فیزیک و نیز اخلاق را به هم متصل می‌کند؛ به‌‌عبارت‌دیگر، منطق بیانگری منطق حاکم‌بر تمام حوزه‌های مختلف فلسفۀ اسپینوزا است و ازهمین‌جهت دلوز نام مفصل‌ترین پژوهش خود درباب اسپینوزا را بیانگری در فلسفه: اسپینوزا می‌گذارد. در این مقاله کوشش می‌کنم مروری بر این کتاب داشته باشم و ضمن بررسی یکایک بخش‌ها، مفاهیم طرح‌شده در آن‌ها و روند فصل‌ها، نشان دهم دلوز چگونه حضور منطق بیان را در هریک از وجوه فلسفۀ اسپینوزا شناسایی می‌کند. به‌این‌ترتیب، مفاهیم اساسی در خوانش دلوز از اسپینوزا آشکار خواهد شد. به‌علاوه، خواهیم دید در هستی‌شناسی، درون‌ماندگاری چه نسبتی با بیانگری دارد، و چگونه دلوز با شناسایی دو سطح بیانگری، ـ‌طبیعت خلاق و طبیعت مخلوق‌ـ سه‌گانه‌های جوهر و نتایج حاصل‌از آن، و نیز نظریۀ حالات متناهی را شرح می‌دهد. در فیزیک، رجوع به بدن به‌مثابۀ بیانی از جوهر و بنابراین درجه‌ی اشتدادی از توان خواهد بود. به‌همین‌ترتیب، سه‌گانۀ بیانگریِ حالتمند شرح داده می‌شود. در معرفت‌شناسی، بسندگیِ ایدۀ حقیقی بر بیانگری آن دلالت دارد. در اخلاق، مسئله بر سر ظرفیت و توانی است که ازآنجایی به بدن و ذهن انسان متعلق است که ذهن و بدن بیانی از جوهر، و بنابراین درجه‌ای از توان، هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Book Expressionism in Philosophy: Spinoza

نویسنده [English]

  • Shirin Karimi Zanjani Asl

MA in Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to Deleuze, it is an expression of the discipline that connects Spinoza's ontology, epistemology, physics, and ethics. In other words, the logic of expression is the logic that governs all the different areas of Spinoza's philosophy, and for this reason, Deleuze named his most detailed study about Spinoza Expression in Philosophy, Spinoza. In this article, I try to have an overview of this book and while examining each section, the concepts proposed in them and the process of the chapters, how Deleuze identifies the presence of the logic of expression in each aspect of Spinoza's philosophy will also be displayed. In this way, the basic concepts in Deleuze's reading of Spinoza will be revealed. In addition, we will see how immanence is related to expression in ontology, and how Deleuze describes the trinity of essence and its results by identifying two levels of expression, creative nature and created nature, as well as the theory of finite states. With respect to physics, the body is an expression of substance, a mode that is essentially an intensive degree of power. In this way, the triad of mode expression is described. In epistemology, the sufficiency of the true idea implies its expression. In ethics, the issue is about capacity and power, which belongs to the human body and mind, since the mind and body are an expression of essence, and therefore a degree of power.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expression
  • Immanence
  • Adequacy
  • Power
  • Ethics
اسپینوزا، باروخ (1376)، اخلاق، ترجمه‌ی دکتر محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
هایدگر، مارتین (1399)، هستی و زمان، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 
Deleuze Gilles (1978), "Seminars". http://www.webdeleuze.com and http://www.univ-paris8.fr
Deleuze Gilles and Parnet, Claire (1987), Dialogues, trans. H. Tomlinson and B. Habberjam, New York: Columbia University Press.
Deleuze Gilles (1988), Spinoza: Practical Philosophy, trans. R. Hurley, San Francisco: City Light Books.
Deleuze Gilles (1992), Expressionism in Philosophy: Spinoza, trans. M. Joughin, New York: Zone Books.
Deleuze Gilles (1997), "Spinoza and the Three ‘Ethics’", In Essays Critical and Clinical, trans. D. W. Smith and M. A. Greco, 138-151, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Hardt, Michael (2002), Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Heidegger, Martin (1962), Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Smith, Daniel W. (2012), Essays on Deleuze, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Spinoza, Benedictus de. The Collected Works. Vol. 1. Ed. Edwin M. Curley. Princeton: Princeton University Press, 1985.
Spinoza, Benedictus de. The Collected Works. Vol. 2. Ed. Edwin M. Curley. Princeton: Princeton University Press, 2016.