نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم قرآنی خوی

2 دانشجوی‌دکتری‌ادبیات‌عرب‌دانشگاه‌آزاد قم

چکیده

چکیده
یکی از معیارهای اساسی ارزشیابی مقالات اعم از علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، اهمیت و ضرورت مقدمه‎نویسی بر آن است. در این زمینه، صاحب‎نظران عرصۀ تحقیق و پژوهش به یافته‎ها و تجربه‎های ارزشمندی دست‎یافته‎اند که رعایت و به‎کارگیری صحیح این اصول می‌تواند به بهبود کیفیت ساختاری و روش نظام‎مند مقدمه‎نویسی و در نهایت مقالات منجر‎گردد. از جملۀ این اصول در حوزۀ مقدمه‎نویسی می‌توان به ارائۀ زمینه‎ها و دیدگاه دربارۀ موضوع و اهمیت آن، مروری کوتاه بر متون علمی موجود، بیان منطق منجر به انجام پژوهش و بیان هدف مطالعه اشاره کرد‎. پایبندی به این معیارها و رعایت آن به مهارت و دقت فراوان نیاز دارد که نگارنده میزان این توجه را در شش شمارۀ آخر مجلۀ ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی که جمعاً 53 مقاله را دربرمی‌گرفت، مورد بررسی قرارداد و نتیجه آن شد که اکثر آن‌ها فاقد معیارهای یادشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modernization of the Subjects in the Field of Economics in Universities

نویسندگان [English]

  • Asgar Babazadeh Aqdam 1
  • Hossein Khani Kalqaee 2

چکیده [English]

In line with the second national conference on humanities and the second pre-conference of the economic group on explaining modernization of the subjects in the field of economics at undergraduate and graduate levels, the following points are discussed in this paper.
In order to modernize the contents and titles, the subjects in the taught in the field of economics in some top universities in the world are first investigated. These subjects are then compared with the subjects approved by the High Council of Cultural Revolution in the past thirty years and the ones implemented in recent years in some top universities in Iran. The viewpoints of the colleagues mentioned in the previous pre-conference are also compared and discussed in this paper. The result indicates that the compositions and contents of the subjects in the field of economics need to be reviewed fundamentally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: subjects
  • field of economics
  • content modernization
  • title modernization
منابع
آخوندزاده، شاهین؛ و همکاران (1386). مبانی نگارش علمی، تهران: مرز فکر.
استاپلتون، پل (1379). نگارش مقالات پژوهشی، ترجمۀ محمدباقر شمسی، کرمانشاه: طاق بستان.
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.
حافظ‎نیا، محمدرضا (1387). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
حری، عباس (1378). آیین نگارش علمی، تهران: هیئت امنای کتابخانه‎های کشور.
طرقی، مجید (1384). درسنامۀ روش تحقیق، قم: مرکز نشر هاجر.
عسگری، صادق (1389). «نقدی بر عنوان مقالات رشتۀ زبان عربی»، مجلۀ زبان عربی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 2.
علیزاده، ولی‎الله (1390). شیوۀ مقالهنویسی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
مجلۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی (1387). ش 12، پاییز و زمستان.
مجلۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی (1388). ش 13، بهار و تابستان.
مجلۀ علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی (1388). ش 14، پاییز و زمستان.
مجلۀ علمی ـ ترویجی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی (1386). ش 10، پاییز و زمستان.
مجلۀ علمی ـ ترویجی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی (1386). ش 9، بهار و تابستان.
مجلۀ علمی ـ ترویجی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی (1387). ش 11، بهار و تابستان.
میرزایی، خلیل (1390). شیوۀ عملی مقالهنویسی، تهران: جامعه‎شناسان.
نکوئیان، علی‎اکبر (1390). مقاله «چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟»، مجلۀ جراحی استخوان و مفاصل ایران، دورۀ نهم، ش 2.
هال، جرج، م (1378). چگونه یک مقالۀ علمی بنویسیم، ترجمۀ نورالدین پیر مؤذن، بی‎جا: مترجمین.