نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، امام صادق

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه امام صادق

3 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشداقتصاد امام صادق

چکیده

چکیده
این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن شناخت وضع موجود تدوین پایان‌نامه در دانشگاه‌های کشور در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی، چالش‌های موجود در این زمینه را مورد بررسی قرارداده و راه‌حل‌هایی ابتدایی نیز ارائه‎نماید. به منظور بررسی وضع موجود، نمونه‌ای از پایان‌نامه‌های دفاع‎شده در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، تربیت مدرس، مفید، الزهرا (س) و علوم اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرارمی‌دهد. یافته‌های این تحقیق که بر اساس روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا به‎دست‎آمده‌اند، نشان‎می‌دهد که بخش قابل‎توجّهی از پایان‌نامه‌های دفاع‎شده به موضوعات اقتصاد متعارف پرداخته و در بهترین حالت همان موضوعات را برای اقتصاد ایران کاربردی کرده‌اند. از این رو، مواردی که در آن‌ها مستقیماً به حوزه‌های مفهومی و کاربردی اقتصاد و بانکداری اسلامی توجّه شده باشد، بسیار محدود است. علاوه بر این، به‎نظرمی‌رسد چالش‌ها و علل معیّنی موجبات ضعف پژوهش را در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی فراهم آورده‌اند که نمی‌توان نسبت به آن‌ها بی‎تفاوت بود. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های مشخّصی به منظور اصلاح نظام پژوهش اقتصاد و بانکداری اسلامی در کشور ارائه‎می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Obstacles in the Way of Preparing Thesis in the Field of Islamic Economics and Banking

نویسندگان [English]

  • Hossein Meisami 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Mohammad Hasan Haqiqi 3

چکیده [English]

I
This research attempts to not only study the status quo of preparing theses at Iranian universities in the fields of Islamic banking and economy, but also explore the existing challenges in this area offer solutions to them. To this end, this study investigates a sample of theses defended at the University of Tehran, Shahid Beheshti University, Allameh Tabataba'i University, Imam Sadiq University, Tarbiat Modarres University, Mofid University, Al-Zahra University and the University of Economic Sciences. The findings of the research which have been obtained through the methods of library research and content analysis reveal that a significant number of defended theses focused on conventional economy. In the best-case scenarios, they have applied those areas on Iran’s economy. Thus, theses in which the concepts and applications of Islamic banking and economy are directly explored are few and far between. Furthermore, there appears to be a number of specific challenges and factors leading to the poor research in the area of Islamic banking and economy, which cannot be ignored. The findings of this research offer clear-cut solutions to reform the system of research in Islamic banking and economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islamic banking and economy
  • research
  • Thesis
  • Economics
  • Iran
منابع
پوریزدان‌پرست، محمدهاشم (1383). «لزوم تحول در آموزه‌های علم اقتصاد»، مجموعه مقالات دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.
دادگر، یدالله (1384). «اصلاح ابعادی از آموزش اقتصاد ایران به مثابۀ نزدیک‎شدن به اقتصاد بومی و دینی»، مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانۀ اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس.
دانشکدۀ علوم اقتصادی: http://www.ues.ac.ir/
دانشگاه الزهرا: www.alzahra.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع): http://www.isu.ac.ir/
دانشگاه تربیت مدرس: http://www.modares.ac.ir/
دانشگاه تهران: http://ut.ac.ir/
دانشگاه شهید بهشتی: http://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
دانشگاه علامه طباطبایی: http://atu.ac.ir/
دانشگاه مفید:  http://www.mofidu.ac.ir
درخشان، مسعود (1381). «بحران تفکر اقتصادی در ایران»، مجموعه مقالات اولین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.
صدر، کاظم (1382). «عملکرد آموزش اقتصاد اسلامی در رشتۀ اقتصاد در دانشگاه‌ها»، مجموعه مقالات اولین نشست تخصصی مدرسان دروس اقتصاد اسلامی، پژوهشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
صدیقی، محمد نجات‌الله (1389). ربا، بهرۀ بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام، ترجمۀحسین میسمی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
طباطبایی، علامه محمدحسین (1370). تفسیر المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
غفاری، هادی؛ علی یونسی؛ و علی آشتیانی (1389). «بررسی تطبیقی دروس رشتۀ تحصیلی اقتصاد در ایران و مالزی با تأکید بر آموزش دروس اقتصاد اسلامی»، ارائه‎شده در نهمین نشست تخصصی اساتید و مدرسان اقتصاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.
کریمی، زهرا (1383). «ارزش کاربردی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اقتصاد»، مجموعه مقالات دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.
مالجو، محمد (1381). «تغییر گفتار اقتصادی در آینۀ مجلۀ تحقیقات اقتصادی»، مجموعه مقالات اولین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.
مکارم شیرازی و دیگران (1372). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
میسمی، حسین (1389). «ارائۀ رویکرد تلفیقی در توسعۀ نظام آموزش اقتصاد اسلامی»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع).
نظرپور، محمدنقی (1382). «ضرورت تجدیدنظر در کیفیت آموزش اقتصاد اسلامی»، مجموعه مقالات اولین نشست تخصصی مدرسان درس‌های اقتصاد اسلامی، پژوهشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
Coase, Ronnald (1994). Essays on Economics and Economists, Chicago: University of Chicago Press.
Fulton, O.; and J. Enders (2002). Higher Education in Globalized World, NY, Springer.
LIoyd, I. (1976). Philosophy and the Teachers, London: Routledge.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Changes, and Economic Performance, Cambrige: Cambrige University Press.
Pulliam, J. (2002). History of Education, NewYork: Prentic Hall.