پژوهشی علوم سیاسی
رویکرد جامعه‌گرایانه به شهروندی محیط‌زیست‌گرا: نقدی بر کتاب شهروندی سبز، دموکراسی و عدالت سبز

محمد علی توانا؛ محمود علیپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30465/crtls.2024.40392.2541

چکیده
  هدف اصلی نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب «شهروندی، دموکراسی و عدالت سبز» نوشته دیوید ای لوری و دیگران است. کتاب شامل مقالاتی درباره معضلات محیط زیست، سلامت بشر و محیط زیست، سبد مصرف خانوار و آلودگی محیط زیست، عدالت سبز است. ایده اصلی مجموعه مقالات کتاب این است: توسعه پایدار بدون شهروندی، دمکراسی و عدالت سبز ممکن نیست. مفروض این مقالات ...  بیشتر