نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

2 کارشناس ارشد فلسفه

چکیده

با توجه به حجم گستردۀ ترجمۀ آثار فلسفی به زبان فارسی، در این مقاله با بررسی یکی از ترجمه‌های کلاسیک فلسفی در نظر بوده تا نخست، با ذکر برخی معیارهای کلیِ نادیده‌گرفته‌شده در این دست کارها، نقدی عمومی بر روند کلی ترجمه‌های فلسفی بیان شود و سپس بر اساس معیارهای داده‌شده در این نقد به طور خاص ترجمۀ نیچه و فلسفه ژیل دلوز از سوی خانم لیلا کوچک‌منش بررسی شود. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت متأسفانه این اثر فاقد معیارهای لازم برای ترجمۀ یک اثر کلاسیک فلسفی است. در طول مقاله نیز کوشیده‌ایم تا همین کاستی‌ها را نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Persian translation of Gilles Deleuze’s Nietzsche and Philosophy By leyla Kuchakmanesh

نویسندگان [English]

  • M.T. Tabatabaei 1
  • Shaho Rahmani 2

چکیده [English]

According to the enormous number of philosophical translations into Persian we see nowadays, it is completely required to rethink the primarily requirement, a translator should have to translate a philosophical text, specially, when it comes to the translation of classical texts. Fulfilling this task, we have considered the translation of Gilles Deleuze’s Nietzsche and Philosophy by Leyla Kuchakmanesh as an instance to see the advantages and deficiencies it has comparing to the general remarks we already had in the introduction of the paper. As an overall evaluation, it could be said that the translation lacks many of general criteria a well translated classical text of philosophy must have. Finally, it should be noticed that the Persian translation is a translation of the English translation of the original French text made by Hugh Tomlinson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words:Negation-Affirmation
  • Essence
  • appearance
  • Will to power
  • critique
  • Concrete
  • Recognition
منابع
آشوری، داریوش (1374). فرهنگ علوم انسانی، تهران: مرکز.
دلوز، ژیل (1390). نیچه و فلسفه، برگردان لیلا کوچک‌منش، تهران: رخداد نو.
نیچه، ویلهلم فردریش (1377). تبارشناسی اخلاق، برگردان داریوش آشوری، تهران: آگاه.
نیچه، ویلهلم فردریش (1379). چنین گفت زرتشت، برگردان داریوش آشوری، تهران: آگاه.
 
Deleuze, Gilles )1986(. Nietzsche and Philosophy, trans. by Hugh Tomlinson, Columbia University Press.