نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‏شناسی‌دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
در این مقاله، نقصان معنا، نوشتة گرمس، که حمیدرضا شعیری آن را به فارسی ترجمه کرده، معرفی و نقد و بررسی شده است. این کتاب با «سخن مترجم» آغاز شده است که هم نقش مهمی در معرفی گرمس و تحولات دیدگاه‏‏های او دارد، و هم زمینه‏‏ساز فهم بهتر آن چیزی است که او در این کتاب مطرح کرده است. گرمس، در نقصان معنا، بحث‏‏ها و دیدگاه‏‏های خود را به‏ گونه‏‏ای سامان داده است، که در‏نهایت در هر بخش، «نقصان معنا» بر خواننده هویدا شود. از این نظر، این کتاب در مطالعات نشانه ‏ـ‏ معناشناختی اهمیت بسیاری دارد، زیرا مسئلة معنا همواره مورد مطالعة پژوهش‌گران رشته‏‏های گوناگون دانش بوده است و دیدگاه‏‏ها و تبیین‏‏های متفاوتی دربارة آن به‏دست داده شده که علت اصلی آن ماهیت سیال، تعیّن‏‏ناپذیر، و ثبات‏‏گریز معناست. در‏واقع، در نقصان معنا، گرمس نشانه‏‏شناسی کلاسیک را پشت سر گذاشته و با ارائة نمونه‏‏ها و متن‏‏ها و قرار دادن خواننده در شرایط و فضاهای خاص، به سویه‏‏های تشویشی، احساس‏‏مدار، و زیبایی‏‏شناختی معنا توجه نشان داده است؛ و بدین‏ترتیب و البته با زبانی شاعرانه، زمینة روی نمایاندن سویه‏‏های گریزان و پنهان معنای نشانه‏‏ها و شناخت آن‏ها را فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Greimas of Escaping Meanings

نویسنده [English]

  • Reza Amini

چکیده [English]

This article is a review of the book “de l’imperfection” of Algirdas- Julien Greimas, translated by Hamid-Reza Shairi into Persian. The book is started by the “note of the translator” which is very influential in both knowing Greimas and understanding whatever he has said in his book. Greimas has provided his ideas in the book in a way that in each case, ultimately, the imperfection of meaning become apparent and known to the reader. From this viewpoint, this book is too important in semio-semantic studies, since the problem of meaning has always been of great concern for the researchers in different fields of knowledge because of the indeterminate and instable nature of meaning. In fact, in “de l’imperfection”, Greimas has left the classical semiotics behind, and by providing examples and texts and picturing specific circumstances and situations for the reader, has paid attention to the aesthetic aspects of the meaning, and in this way, and of course by a kind of poetic language, pave the way for the appearance of the patent and instable aspects of meaning, and in this way, paves the way to know these aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Greimas
  • imperfection of meaning
  • subject
  • object
  • semio-semantics
منابع
رایت، کریسپین (1386). «عدم قطعیت ترجمه»، ترجمة رضا امینی، زیباشناخت، ش 17.
شعیری، حمیدرضا (1385). تجزیه و تحلیل نشانه ‏ـ ‏معناشناختی گفتمان، تهران: سمت.
گرمس، آلژیرداس ژولین (1389). نقصان معنا، ترجمة حمیدرضا شعیری، تهران: علم.
یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس (1391). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 
Greimas Algirdas-Julien (1987). de l’imperfection, Périgueux: Pierre Fanlac.
Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, New York: Verso.
Lyons, John (1981). Language and Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press.
Quine, W. V. O. (1960). Word and Object, Cambridge: MIT Press.
Quine, W. V. O. (1970). “On the Reasons for the Indeterminacy of Translation, Journal of Philosophy, 67.
Quine, W. V. O. (1987). “Indeterminacy of Translation Again, Journal of Philosophy, 84.
Quine, W. V. O. (1989). “Three Indeterminacies, in Barrett and Gibson (ed.), Perspectives on Quine, Oxford: Blackwell.