نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
بررسی مبادی تحولات نوع ادبی رمان فرانسه، از قرن دوازدهم میلادی تا ایام ما، موضوع کتابی است که مؤلف در مقدمة آن اعلام داشته که مخاطبان آن دانشجویان و محققان‌اند. اما بررسی منابع، ارجاعات کتابشناسی، چکیده‌ها، و نقل قول‌های ظاهراً غیر مستقیم که بخش عمدة کتاب را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که مؤلف رعایت نکات لازم را برای تألیف کتاب به عمل نیاورده و در مواردی هم اشتباهات عدیده‌ای را مرتکب شده است. در این مقاله سعی شده تا تمامی زوایای قابل توجه بررسی شده و به تبع آن نحوة تحقیق و ارائة آن نیز شناسانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review on Du Roman à l'Antiroman: des Origines du Roman Jusqu'au Nouveau Roman

نویسنده [English]

  • Tahmoures Sajedi

چکیده [English]

The subject of the book which is going to be reviewed is the origin of the literary genres of French novel from 12th century up to now. However, the references, bibliography, abstracts and so called indirect quotations which forms large parts of the book, indicates that the author has not taken into account the necessary factors for compiling a book. Moreover, numerous errors can be found in the book. This paper aims to reveal a detailed analysis of considerable issues and subsequently depict research methodology and presentations of the materials

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Novel in France
  • from Origin up to Now
  • Diachronic Approach
  • Checking the References
  • Bibliography
منابع
بِدیه (1336). تریستان و ایزوت، ترجمة پرویز ناتل خانلری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ساجدی، طهمورث (1387). «بررسی مسائل زبان‌های خارجی، به‌ویژه زبان و ادبیات فرانسه، در مقاطع تحصیلات تکمیلی و راهکارهای ارتقاء آن‌‌ها در دانشگاه‌های کشور»، مجموعه مقالات کنگرة ملی علوم انسانی، 22 تا 24 اسفند 1385، به اهتمام مظفر نامدار، ج 8، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سولنیه، وردن ل. (1369). ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رُنسانس، ترجمة عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: امیرکبیر.
شکور‌زاده، ابراهیم (1377). تاریخ ادبیات فرانسه، قرون وسطی و قرن شانزدهم، ج 1، تهران: سمت.
علوی، فریده (1380). «پژوهشی در سیر تحولات رمان از آغاز قرن نوزدهم تا نیمة اول قرن بیستم»، پژوهش زبانهای خارجی، ش 11.
فخرالدین اسعد گرگانی (1386). ویس و رامین، با دو گفتار از صادق هدایت و مینورسکی، با مقدمه و تصحیح و تحشیة محمد روشن، تهران: صدای معاصر.
لوکاچ، گئورگ (1373). پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمة اکبر افسری، تهران: علمی و فرهنگی.
هنرمندی، حسن (1349). آندره ژید در ادبیات فارسی، تهران: زوّار.
 
Alavi, Farideh (2009). Prospection dans le labyrinthe du Nouveau Roman, Tehran:University of Tehran Press.
Bancquart, Marie-Claire et Pierre Cahné (1992). Littérature française du XXe siècle, Paris: PUF.
Barthes, Roland (1993). Œuvres complètes. ed., établie et présentée par Eric Marty, Paris: ed. du Seuil t. 1, 1270–1273, “La réponse à Kafka.
Brunel, P., et al. (1972). Histoire de la Littérature française, Paris: Bordas.
Gide, André (1963). Prétextes, Paris: Mercure de France.
Gide, André (1970). Journal, 1889-1932, Paris: Gallimard, I.
Lagarde, André et Laurent Michard (1971). La Littérature française,t. 2, Paris: Bordas-Laffont.
Le Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Supplément (1981). Paris: Le Robert.