نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
متون آموزشی در رشته‌‌های علوم انسانی، علاوه بر جنبه‌‌های آموزشی، نقش پرورشی بسیار مهمی نیز به عهده دارد. لذا بازتحلیل مستمر این متون امری ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی انتقادی، کتاب الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی الی محمود درویش نوشتة میشال خلیل جحا را بررسی کرده است. این کتاب، ضمن کثرت و تنوع نمونه‌‌های شعری که حسن آن شمرده می‌‌شود، نقص‌‌های فراوانی دارد. بی‌تناسبی میان نام کتاب و محتوای آن، غلبة صبغة تاریخی به جای رویکرد تحلیلی بر کتاب، شتاب‌‌زدگی و یک‌سونگری در داوری، کم‌توجهی به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فراوانی متون و فقدان تحلیل کافی برای آن‌ها، نامنسجم بودن بخش‌‌های مختلف کتاب، تفکیک نشدن شعر سنتی و شعر نو، کم‌توجهی به شعر پایداری و نبود رویکردی انتقادی به شعر معاصر از جمله عیب‌‌های آن است. نتایج به‌دست‌‌آمده از این پژوهش گویای آن است که این کتاب شاکلة کتابی تحلیلی در باب شعر معاصر عربی را ندارد و بیش‌تر به منظور کتاب گزیدة متون قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Require re-analysis of Arabic literature at the University of the State Department of Education (Book Review: Contemporary Arabic Poetry from Shoghi to Darvish) (By: Mishal Khalil Jha)

نویسنده [English]

  • Ali Salimi

چکیده [English]

Texts in humanities disciplines in addition to teaching role, also has a very important role in breeding. The ongoing analysis of the texts, is essential. In this study, descriptive, and analytical, the book "Contemporary Arabic poetry of Mahmoud Darwish Ahmed Shoghi up" by Khalil Mishal Jha has been investigated. In this book, there are many poems it is considered good, but the book has many flaws. Lack of coordination between book and its contents, to overcome the historical overlay rather than analytical approach to the book, grab an Svngry ‌ rejection of arbitration little attention to the political, social, cultural, material abundance, and lack of sufficient analysis, the lack of coherence between different parts of the book, not from traditional poetry of poetry, short poem, consistent attention to the lack of critical aspects of contemporary poetry, troubleshooting book. The results obtained from this study indicate that the book is an analytical book on Arabic poetry is. And more of a selection of textbooks and educational literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Modern Arabic Poetry
  • Khalil Mishal Jha
  • criticism Arabic literature
  • Education
  • universities
منابع
جحا، میشال خلیل (1999). الشعر العربی الحدیث من احمد شوقی الی محمود درویش، بیروت: دار العودة و دار الثقافة.
جیده، عبد الحمید (1980). الاتجاهات الجدیده فی الشعر العربی المعاصر، بیروت: مؤسسه نوفل.
رزوق، رزوق فرج (1956). الیاس ابو شبکة و شعره، بیروت: دار الکتاب اللبنانی.
زراقط، عبد المجید (1991). الحداثة فی النقد الادبی المعاصر، بیروت: دار الحرف العربی.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380). شعر معاصر عرب، ویرایش دوم، تهران: سخن.
شکری، غالی (1978). شعرنا الحدیث الی این، بیروت: دارالآفاق.
العالم، محمود امین و آخرون ( 1988). فی قضایا الشعر المعاصر، تونس: المنظمه العربیه للتربیه و التعلیم.
فاضل، جهاد (1984). قضایا الشعر الحدیث، بیروت: ذار الشرق.
المقالح، عبدالعزیز (1985). ازمه القصیده العربیه، بیروت: دار الآداب.
میرزایی، فرامرز (1389). «جواهری»، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج 18.