نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

دروس آموزش تاریخ ادبیات فرانسه بخش بسیار مهمی از واحدهای کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را تشکیل می‌دهند. تاریخ ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم و تفسیر متون آن در دو درس چهارواحدی ارائه می‌‌شود. برای تدریس این دروس بیش‌تر از کتاب‌های تاریخ ادبیات مورخان ادبی فرانسوی استفاده می‌شود. این کتاب‌ها معمولاً آراسته به گزیده‌های متون ادبی‌اند که به‌منظور توضیح در کلاس و نیز مطالعات تکمیلی از آن‌ها استفاده می‌شود. کتاب تاریخ ادبیات بدون گزیدۀ متون ادبی ناقص است، چراکه این متون و پرسش‌هایی که در ارتباط با آن‌ها می‌توان مطرح کرد، در رشد تفکر تحلیلی و انتقادی مخاطبان مؤثر خواهد بود. کتاب مورد نقد ما، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم، در ظاهر، ویژگی‌های مذکور را دارد. مؤلفان این کتاب فقط به ارائۀ تاریخ ادبیات اکتفا نکرده‌اند، بلکه پس از توضیح دربارۀ زندگی‌‌نامه و معرفی آثار نویسندۀ مورد نظر و بعضاً بحث‌های مربوط به حوزۀ نقد ادبی و سبک‌شناسی، صفحاتی را به متون ادبی اختصاص داده‌ و بسیاری از فصول کتاب را با خلاصه‌ای از مطالب و تمرین‌ها به پایان رسانده‌اند. اما این کتاب، چه از نظر شکل و چه از نظر محتوا، کاستی‌‌های فراوان دارد. از این‌ رو، می‌کوشیم با بررسی ابعاد گوناگون این مشکلات به این پرسش پاسخ می‌دهیم که این اثر تا چه حد پاسخ‌گوی نیازهای دانشجویان دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات فرانسة دانشگاه‌های کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the book History of French literature: the nineteenth century

نویسنده [English]

  • Mitra Raissi Dehkordi

assistant professor, , Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

 
Abstract
Education of the history of French literature constitutes a fundamental part of the undergraduate degree programs in French language and literature in the universities of Iran.  Currently, the history of French literature and the interpretation of texts from nineteenth century are offered in the framework of two courses, each corresponding to four credit units. The books written by French literature specialists are usually used in the educational curriculum. These books characteristically contain excerpts of literary texts, used for both training purposes and further detailed studies. The introduction of outstanding authors in a historical order enables us to study their works in the continuum of a dynamic literature. A French literature book without literary texts would be imperfect, as the discussions and questions arising from these texts may contribute to the development of the critical and analytical way of thinking. In this review, we have evaluated the book entitled “History of French literature: the nineteenth century”, written by Roya Letafati and Bita Moazzami Farahani. This book, which was published in 1388 by the Samt publication institute, allegedly entails the above-mentioned characteristics.The authors not only present the history of literature, but also provide the biography and works of selected writers, as well as discussions regarding the literary criticism and methodology. In addition to literary texts, the authors have provided summaries and complementary exercises, at the end of the chapters. However, this book contains several imperfections both in form and content. In this review, we attempt to address the question how far this book will meet the demands of the students of the undergraduate degree programs in French language and literature in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: French language
  • history of literature
  • nineteenth century
  • form
  • content
برونل، پی‌‌یر و دنی ئویسمن (1382). درآمدی بر ادبیات فرانسه، ترجمۀ فاطمه عشقی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
لطافتی، رؤیا و بیتا معظمی فراهانی (1388). تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم، تهران: سمت.
مایرز، چت (1386). آموزش تفکر انتقادی، ترجمۀ خدایار ابیلی، تهران: سمت.
 
Brunel, Pierre et al. (1988). Histoire de la littérature française, tome 2 XIXe et XXe siècles, Paris: Bordas.
Castex, Pierre-Georges et al. (1974). Histoire de la littérature française, Paris: Hachette.
Décote, Georges and Joёl Bubosclard (1995). Itinéraires Littéraires du XIXe siècle, Paris: Hatier.
Échelard, Michel (1984). Histoire de la littérature en France au XIXe siècle, Collection Profil, Paris: Hatier.
Lagarde, André and Laurent Michard (1969). XIXe siècle, Les grands auteurs français du programme, Paris: Bordas.
Letafati, Roya and Bita Moazzami Farahani (2009). Histoire de la Littérature française: XIXe siècle, Téhéran: Samt.
Morel, Robert (1968). La Nouvelle Poésie française, Limoge: Ateliers Mellotée.
Nony, Daniel and Alain André (1987). Littérature française, Histoire et anthologie, Paris: Hatier