نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
نگارش اثر آموزشی درباره­‌ی سخنان امیر مومنان (ع) که به حق بعد از قرآن کریم و احادیث رسول اکرم (ص) امری ضروری و ثمربخش می­‌باشد، سخنانی است  که گاه هر جمله آن رهرو را به سر منزل مقصد رهنمون می‌گردد، ولی عظمت کلمات امام همام چنان است که هرکس را یارای نوشتن درآن باره نیست، بنابراین استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمد خاقانی به سبب حسن انتخاب موضوع، بررسی و واکاوی مباحث گوناگون علم بیان وعلم بدیع در نهج البلاغه، سپس به جهت تلاش در خور ستایش درگردآوری مثال‌ها و شواهد زیبا درباره‌­ی مباحث این دو علم و آرایه برخی نظرات شخصی قابل تحسین می‌باشند و تلاششان درخور قدردانی است. از آنجایی‌که کتاب‌های آموزشی نقش بسیار مهمی دریادگیری دارند، نقد و ارزیابی مستمر آن‌ها و تلاش برای از بین بردن کاستی‌­های آن‌ها امری اجتناب ناپذیر است، از این رو نگارنده‌­ی این مقاله، کتاب ارزشمند جلوه های بلاغت درنهج البلاغه را نخست به دقت مطالعه نموده، سپس ضمن احترام به مؤلف اثر واحترام به زحمات فراوان و منزلت والای علمی ایشان علاوه بر ذکر نقاط قوت، چند نکته را به منظور بهبود و بالابردن کیفیت اثر متذکر می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical review on book ‘Rhetorical effects in Nahj-ul-Balaghah

نویسنده [English]

  • Ali piranishal

Profecer

چکیده [English]

The book on rhetoricians’ effects in Nahj-ul-Balaghah by Dr. Mohammad Khaghani is a valuable book from two points of view: First, because of author’s good authority in review and analysis of various topics in Rhetoric in valuable work of Nahj-ul- Balaghah. Second, because of author’s worthy of praise effort in collecting of this book and providing personal opinion on some issues, but with overcoming on some shortcomings of this work and with doing some modifications in edition or content, it can increase the value of this work. Therefore, this paper is trying to help to fix the flaws of this book with presenting some comments and corrections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rhetorical effects in Nahj-ul- Balaghah
  • Mohammad Khaghani Isfahani
  • Semantics
  • Eloquence
قرآن کریم.
التفتازانی، سعدالدین (2004 م)، مختصر المعانی، بیروت، لبنان: مؤسسة تاریخ العربی.
خاقانی، محمد (1390)، جلوه‌های بلاغت در نهج‌البلاغه، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
خرمشاهی، بهاءالدین و مسعود انصاری (1378)، پیام پیامبر مجموعه‌ای از نامه‌ها، وصایا، دعاها، و تفسیرها و سخنان جامع و فراگیر حضرت محمد (ص)، تهران: علمی و فرهنگی.
دشتی، محمد (1388)، نهج‌البلاغه، قم: نسیم حیات.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، فصل‌نامة پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش 21.
رهادوست، بهار (1382)، «رویکرد بین‌رشته‌ای و مطالعه‌ای»، زیباشناخت، ش 9.
فتوحی، محمود (1389)، آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی، تهران: سخن.
گرجی، مصطفی (1386)، «نقد کتاب آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی»، مجلة کتاب ماه ادبیات، ش 1.
ملکی، حسن (1385)، «مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاه»، سخن سمت، ش 17.
نیکوبخت، ناصر (1393)، «نقد کتاب آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 4، ش 1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ونتلینگ، تیم (1376)، برنامه‌ریزی برای آموزش اثربخش، ترجمة محمد چیذری، تهران: دانشگاه تربیت‌مدرس.
هاشمی، سید احمد (1940 م)، جواهر البلاغه فی المعانی والبیان والبدیع، مصر: مطبعة الاعتماد.