نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
متون ادبی از جمله متونی است که در حوزه آموزش زبان های خارجی از جمله زبان عربی طرفداران بسیاری دارد. پر واضح است با توجه به ماهیت و ویژگی های منحصر به فرد ادبیات، باید میان تدریس آن و سایر متون آموزشیِ زبان تفاوت قائل شد.
از جمله منابع آموزشی ادبیات معاصر عربی در دانشگاه های ایران، کتاب " مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه" تألیف دکتر صادق خورشا است. از آن جهت که مخاطب آثاری از این دست، گویشوران فارسی می باشند و زبان عربی برای آنان زبان خارجی و نه زبان مادری به شمار می آید، لذا شایسته و بایسته است تألیف و تدریس در این زمینه بر مبنای اصول زبان شناسی کاربردی صورت گیرد.
بنابراین، در پژوهش حاضر قصد داریم این کتاب را بر اساس مبانی این علم در حوزه تدریس ادبیات به زبان آموزان خارجی با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد نقد و واکاوی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and criticism of the book of ‘Modern Arabic Poetry: Schools and Anthology’ according to applied linguistics

نویسنده [English]

  • Maryam Jalaei

چکیده [English]

Literature is a set of texts that has a lot of proponents in the field of foreign language training such as Arabic; considering unique nature and characteristics of the literature, one should clearly differentiate between training of literature and other educational contexts of the language.‘Modern Arabic Poetry: Schools and Anthology’ by Dr. Sadeq Khorsha is one of the instructive resources of Arabic current literature at Iran universities. Since, Persian speakers are addressees of these kinds of books and Arabic language is a foreign, not a native, language, it is better that composing and training in this field are performed according to principles of applied linguistics. Accordingly, the present study investigate and criticize the book based on principles of the science in the field of training literature to the foreign language learners by descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Applied Linguistics
  • Training Arabic language to Iranian students
  • Training Arabic current literature
  • Modern Arabic Poetry: Schools and Anthology
أبو هشام، (2005 م)، تدریس الأدب العربی لغیر الناطقین بالعربیة، متوفر فی العنوان التالی:
أبوخضیری، عارف کرخی، (2007 م)، الشعر فی مجال تعلیم اللغة، المؤتمر الدولی "إسهامات اللغة والأدب فی البناء الحضاری للأمة الإسلامیة" ج 2، مالیزیا: الجامعة الإسلامیة العالمیة،: صص 129 ـ 139.
إسماعیلی، سجاد، (1391 ش)، تعلیم النصوص الأدبیة فی أقسام اللغة العربیة وآدابها بالجامعات الإیرانیة ومدی تحقق أهدافه، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة تربیت مدرس.
پول، جورج، (1378 ش)، بررسی زبان، مترجم: محمد نور محمدی، چاپ دوم، تهران: راهنما.
جلائی، مریم، (1391 ش)، دراسة المدخل التواصلی فی تدریس الأدب العربی المعاصر لطلاب العربیة الإیرانیین، أطروحة دکتوراه غیر منشورة، جامعة أصفهان.
جلائی، مریم، نرگس گنجی وسید محمد رضا ابن الرسول، (1391 ش)، تدریس القصة القصیرة لمتعلمی العربیة من الناطقین بغیرها فی ضوء المدخل الاتصالی، مجلة لسان مبین، جامعة قزوین الدولیة، العدد 10، صص 160-181.
حبقة، طاهر محمد، (2009 م)، تبسیط النص الأدبی للقراءة الموسَّعة بما یتناسب مع المستویات اللغویة للناطقین بغیر العربیة (دراسة تطبیقیة علی رسالة الغفران) رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معهد الخرطوم الدولی للغة العربیة.
خورشا، صادق، (1381 ش)، مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه، طهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
راضی، عبدالحکیم، (1982 ـ 1983 ق)، تدریس النصوص الأدبیة لطلاب اللغة الثانیة ... ملاحظات حول الصعوبات والحلول، المملکة العربیة السعودیة، جامعة أم القری، مجلة معهد اللغة العربیة، العدد 1، صص 231ـ 246.
رضا یزدی، مریم، (1380 ش)، استفاده از متن های ادبی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
الس، تئووان و همکاران، (1372 ش)، زبان شناسی کاربردی (یادگیری و آموزش زبان های خارجی)، ترجمه: محمود الیاسی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
ضیاء حسینی، محمد، (1385 ش)، روش تدریس زبان فارسی به فارسی آموزان خارجی، تهران: انتشارات سخن.
طعیمة، رشدی أحمد، (1982 ـ 1983 م)، قضایا وتوجیهات فی تدریس الأدب العربی، المملکة العربیة السعودیة، جامعة أم القری، مجلة معهد اللغة العربیة، العدد 1، صص 247ـ 287.
عظیمی، کاظم، (1384 ش)، نقد و بررسی کتاب مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه (مجموعه شعر معاصر عربی و مکتب های ادبی)، سخن سمت، ، شماره 15، صص 97-102.
العناتی، ولید أحمد، (2009 م)، رؤی لسانیة فی تدریس القصة القصیرة للناطقین بغیر العربیة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العدد 23 (1)، صص 73ـ 94.
الفارسی، حسین بن علی، تعلیم قواعد العربیة للناطقین بغیرها فی المستوی المتقدم من خلال النصوص الشعریة، المؤتمر الدولی الرابع للغة العربیة، دبی، 10-6/ 5 /2015، المجلد 5.
لازار، گیلیان، (1380 ش)، ادبیات و آموزش زبان، مترجم: محمد غضنفری، تهران: انتشارات سمت.
الملاح، أحمد یاسر، تحدیات تدریس الأدب العربی فی الجامعات الأمریکیة، المؤتمر الدولی الرابع للغة العربیة، دبی، 10-6/ 5 /2015، المجلد 10.
 
Collie, J and S, Slater, (1988). Literature and Language Teaching, Oxford: Oxford University Press.
Dhakal, Dubi Nanda, (2001) , Value of Literature in Language Teaching "  Journal of  NELTA. Vol l6, No.1: P.P:109-113.
Erkaya, Odilea Rocha, (2005) , "Benefits of Using Short Stories in the EFL Context.": P.P: 1-13.
Gajdusek, L, (1988), "Toward wider use of literature in ESL: Why and how" TESOL Quarterly, 22(2) , P.P: 227-257.
Ghosn, I , (2002) , "Four good reasons to use literature in primary school ELT" ELT Journal, 56, (2),: P.P: 172-179.
Hişmanoğlu,  Murat, (2005(, "Teaching English Through Literature" Journal of Language and Linguistic Studies, Vol.1, No.1:  P.P: 53-66.
Ramsaran, Susan, (1983), "Poetry in the Language classroom" ELT Journal. Volume 37/1. P.P: 36-43.
Sioufi. Mayssa, (2007), L’utilisation de «La Nouvelle» en classe de langue. Damascuse University Jounral, Vol.23, No 2, P. P: 19-43.