نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در عصر حاضر، مباحث مرتبط با معنی‏‌شناسی عمق و دامنۀ بیش‌تری به خود گرفته است و اندیشمندان این رشته مباحث و نظریه‏‌های مختلفی در این زمینه عرضه کرده‏‌اند و دانش زبان‌شناسی، به‌ویژه معنی‌شناسی، به‌صورت علمی مستقل مطرح شده است. ازجملۀ این دانشمندان احمد مختار عمر است که با تألیف کتاب علم الدلالة به نظریه‌‏های معنی‌شناسی پرداخته است. اثر یادشده را سیدحسین سیدی به زبان فارسی برگردانده است. نگارنده در پژوهش حاضر درصدد است، با تکیه بر روش نقد و تحلیل، این اثر را واکاوی کند و نقاط ضعف و قوّت آن را بازشناساند. در این زمینه نخست به بررسی اجمالی متن مبدأ و سپس به نقد ترجمۀ آن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‏دهد که از اثر حاضر فقط می‌توان به‌عنوان یک کتاب کمک‌درسی برای دروس فقه اللغة، واژه‌‏شناسی، زبان‌شناسی کاربردی، و ترجمه استفاده کرد؛ اما این اثر جامعیت یک کتاب درسی را ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Translation Criticism: “Semantics”

نویسنده [English]

  • Mahin Hajizadeh

چکیده [English]

 
In the present era, related discussions to Semantics have extended so largely and much deeper, and the relevant scholars have introduced various theories and issues in this field. Linguistics knowledge, especially Semantics, has emerged as an independent science. Ahmed Mukhtar Omar is one of those scientists that introduced Semantic theories by writing the book of “Semantics”. This work has been translated into Persian by Seyyed Hossein Seyyedi. The author of this paper has tried to study this book through analysis and criticism, and to consider its strong and weak points. At first, the source text has been studied briefly and then the translation is criticized. It is concluded that this book can only be used as a subsidiary textbook for Philology, Etymology, Applied Linguistics, and Translation courses, but it cannot be regarded as a complete textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Mukhtar Omar
  • Arabic Language
  • “Semantics”
  • Translation Criticism
قرآن کریم.
باقری، مهر(1383). مقدمات زبان‌شناسی، تهران، نشر قطره، چاپ هفتم.
بورشه، ت(1377). زبان‌شناسی و ادبیات: تاریخچه چند اصطلاح، ترجمه کورش صفوی، تهران، هرمس.
بیروت،من‌مختارات،ط. أولانوری، حسن و علی محمد پشت دار(1377). آیین نگارش و ویرایش 2، تهران، دانشگاه پیام نور
حاجی زاده، مهین(1388). دستور نویسی و زبان‌شناسی عربی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول.
سعران، محمود(1997). علم اللغه(مقدمه للقاری العربی)، قاهره، دار الفکر العربی.
صفوی، کورش(1383). درآمدی بر معنی‌شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، چاپ دوم.طالقانی، محمود(1370) روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی  تهران: دانشگاه پیام نور.
ضیاء حسینی، محمد(1389). مبانی زبان‌شناسی، رهنما، چاپ دوم.
کاردان، علی محمد(1382). «نقش کتاب دانشگاهی و ویژگی­‌های آن»، سخن سمت، شماره10،تهران: سمت).عمر، احمد( 1982). علم الدلاله، مکتبه دار العروبه، الطبعه الأوالم‌سدی، عبدالسلاال لسانیات و أسسها المعرفیه، تونس، المطبعه العربیه.
نیازی، شهریار(1383). پژوهشی تاریخی – معنایی درباره الاسماء الحسنی، تهران، قدیم، چاپ اول.