نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دین و کلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی چگونگی نقد متون علوم انسانی در کشور ازنگاه پاره‌ای استادان و منتقدان این حوزه بوده است. بدین‌منظور، نمونه‌ای از داوران حوزۀ علوم انسانی که درزمینۀ نقد کتاب با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» هم‌کاری داشتند به‌صورت دردست‌رس انتخاب شدند و ابزار سنجش در اختیار آنان قرار گرفت. این ابزار را محقق براساس تجربه‌های چندساله ساخته است و تنظیم کرده است. نتایج نشان داد مهم‌ترین آسیب‌های نقد کتب علوم انسانی در شورای یادشده مربوط به کارکرد ساختاری گروه‌هاست؛ آسیب‌هایی ازقبیل ناکامل‌بودن جامعیت گروه‌ها، شناسایی‌نکردن استادان توان‌مند در سطح کشور، و نقص در حلقۀ داوران. درپایان، براساس این نتایج پیش‌نهادهایی کاربردی و راه‌بردی به‌منظور ترویج نقد در حوزۀ علوم انسانی کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the Text Criticism in the Humanities (Case Study: Referees of the Literature Review and Humanities Books Council)

نویسنده [English]

  • sayyed hossein hosseini

Assistant Professor, Department of Philosophy of Religion and Theology, Humanities and Cultural Studies Institute

چکیده [English]

The purpose of this study was the pathology of text criticism in the humanities in the country from the view of some scholars and critics in this field. To this end, a sample of referees in the field of humanities who were available and had cooperation with the literature review and humanities books Council was selected to review the books and assessment tools. These tools were built and set based on the several years of experience on the part of the researcher. The results showed that the most important damages of humanities book criticism in mentioned Council are related to structural function of groups, damages such as incomplete groups, comprehensiveness; lack of identification of empowered professors in the country and defects in the refereescommunity. Finally, practical suggestions and strategies are provided based on these results in order to promote criticisms in the field of humanities in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism Methodology
  • Human Sciences
  • Text Criticism
  • The Iranian Council for Reviewing Books and Text on Human Sciences
اسلامی، سیدحسین (1383)، اخلاق نقد، قم: معارف.
بلخاری، حسن (1386)، «اصول و مبانی نقد و پژوهش هنری؛ معنا و مفهوم نقد در آثار قدما (اسلامی ــ ایرانی)»، پژوهش‌نامۀ فرهنگستان هنر، ش 5.
حسینی، سیدحسین (1388)، «نسبت آزاداندیشی و نقداندیشی»، نشریۀ علمی ـ تخصصی کرسی اندیشه، دورۀ 17، ش 2.
حسینی، سیدحسین (1389الف)، «نقد و پژوهش‌گری»، نشریۀ علمی ـ تخصصی کرسی اندیشه، ش 9.
حسینی، سیدحسین (1389ب)، «نقد نقد»، نشریۀ علمی ـ تخصصی کرسی اندیشه، ش 9.
حسینی، سیدحسین (1390الف)، شیوه‌نامۀ نقد و تحلیل آثار و کتب در تراز جهانی، به کوشش سیدحسین حسینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سیدحسین (1390ب)، «فرم نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملّی)»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سیدحسین (1390ج)، «لوح فشردۀ کارگاه پژوهشی متد نقد کتاب در حوزۀ علوم انسانی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سیدحسین (1392)، نهضت تولید علم؛ کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد اندیشی، تهران: آوای نور.
حسینی، سیدحسین (1393الف)، برنامه‌ها، اهداف و رویکردهای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسینی، سیدحسین (1393ب)، پیش‌گفتار نقدنامه‌های علمی گروه‌های تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فرامرز قراملکی، احد (1390)، ارمغان نقد، تهران: خانۀ کتاب.
فرهنگ دوجلدی سخن (1382)، به سرپرستی حسن انوری، تهران: سخن.
واربرتون، نایجل (1388)، اندیشیدن؛ فرهنگ کوچک سنجش‌گرانه‌اندیشی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.