نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه اراک

چکیده

این مقاله دو برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیسیتی اثر مک‌هیل را ازمنظر رویکرد نقد و ارزیابی کیفیت ترجمه، به‌ویژه الگوی جولیان هاوس (1996)، بررسی می‌کند. ابتدا، کتاب اصلی معرفی می‌شود. سپس، الگوی جولیان هاوس معرفی و درضمن آن الگویی برساخته برای بررسی متن اصلی و ترجمة آن ارائه می‌شود و درنهایت، بخش‌هایی از کتاب اصلی و دو برگردان فارسی آن ازمنظر مؤلفه‌های رایج در ارزیابی نقد و کیفیت ترجمه در سطوح واژگانی، نحوی، و معنایی بررسی و تحلیل می‌شود. درپایان، جمع‌بندی می‌شود که یکی از برگردان‌های فارسی کتاب درمجموع به‌سبب پاره‌ای کژفهمی‌ها ترجمه‌ای چندان موفق از کار درنیامده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Persian Translation of McHill’s Postmodernist Fiction Translated by Ali Ma'soumi Based on Criticism and Translation Quality Assessment Approach

نویسنده [English]

  • Abolfazl Horri

Assistant Professor, Translation Studies, Arak University

چکیده [English]

This paper examines two Persian translations of McHill’s book entitled “The Postmodernist Fiction” (1986) mostly from the dominant approach of “Translation Quality Assessment”, especially the one presented by J. House’s (1996) model. Firstly, the original book is introduced. Secondly, House’s model is reviewed, upon which a new, constructed model is introduced for assessing both the original and translated texts. Thirdly, the selected parts of the original book in comparison with its two Persian translations at lexical, syntactic, and semantic levels are studied and analyzed. Finally, it is concluded that one of the Persian translations of McHill’s book has not been truly successful due to some misunderstanding in the process of translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernist Fiction
  • Persian translation
  • Translation Quality Assessment
  • House’s Model
امامی، محمد (بی‌تا). «سنجش کیفیت ترجمه: توصیف زبان‌شناختی دربرابر ارزش‌گذاری اجتماعی»، مهراوه، ش پنجم و ششم و هفتم.
حری، ابوالفضل (1393). «بررسی ترجمۀ دو کتاب روایت‎شناسی و روایت‌ها و راوی‌ها از‌منظر نظریه‌های نقد ترجمه»، کتاب ماه ادبیات، ش 199.
خانجان، علیرضا (1390). «پیشنهاد الگویی برای تحلیل انتقادی ترجمه»، مطالعات زبان و ترجمه، ش 5.
خانجان، علیرضا (1394). «الگوی ارزیابی جولیان هاوس از گذشته تا به امروز»، مترجم، ش 57.
خزایی‌فرید، علی و اعظم غمخواه (1390). «مقایسۀ کمّی سبک متن اصلی و متن ترجمه‌شده (مورد‌پژوهی: سه ترجمه از پیامبر و یک ترجمه از غرب‌زدگی)»، مطالعات زبان و ترجمه، ش 3.
خزایی‌فرید، علی و الناز پاکار (1391). «معرفی الگویی جهت ارزیابی کیفیت ترجمه و توصیف دو شیوة اظهارنظر در کلاس‌های آموزش ترجمه»، پژوهش‌های زبان‌شناسی، ش 6.
خوش‌سلیقه، مسعود و آیناز سامیر (1391). «بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی دربارة رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه»، مطالعات زبان و ترجمه، ش 3.
خوش‌سلیقه، مسعود، آیناز سامیر، و خلیل قاضی‌زاده (1393). «مقایسة رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمۀ فارسی با نظریه‌های شاخص ارزیابی ترجمه»، مطالعات زبان و ترجمه، ش 16.
مک‌هیل، برایان (1392). داستان پسامدرنیستی، ترجمۀ علی معصومی، تهران: انتشارات ققنوس.
مک‌هیل، برایان (1383). «گذار مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی»، در: مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، گزینش و ترجمۀ دکتر حسین پاینده. تهران: نشر روزنگار.
 
Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language
 and meaning, London: E. Arnold.
Halliday, M. A. K. & R. Hasan (1987). Language, Context, and Text: Aspects of Language in a
  Social-Semiotic Perspective, Oxford: Oxford University Press.
House, J. (1997). Translation Quality Assessment: A Model Revisite, Tübingen: Narr.
House, J. (2001). “How do we know when a translation is good?”, In:Exploring Translation and Multi-Lingual Text Production: Beyond Content. E. Steiner & C. Yallop (Eds.), Berlin: Mouton De Gruyter.
McHale, B. (2013). “Afterword: Reconstructing Postmodernism”, Narrative, Vol. 21,
 No. 3.