نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه علوم انسانی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

مسئلة رابطة علم و دین از نقاط چالش‌‌انگیز پژوهش‌‌های معاصر است که آثار متنوعی دربارة آن به زبان فارسی و دیگر زبان‌‌ها منتشر شده است. کتاب رابطة علم و دین در غرب از این دسته آثار است که توسط محمدعلی رضایی اصفهانی تألیف شده است. این کتاب برای مخاطب دانشجو نگاشته شده، ولی کتاب درسی نیست. ادبیات روان، حجم کم، و پرهیز از اصطلاحات تخصصی از امتیازات این کتاب است. ناهماهنگی میان حجم فصول و نیز عدم ارتباط منطقی میان عناوین اصلی و فرعی در بخش‌‌ها از انسجام اثر کاسته است. از مهم‌‌ترین اشکالات محتوایی این کتاب، ناهماهنگی میان عنوان و محتواست. مباحث این کتاب دربردارندة گونه‌‌های مختلف ارتباط علم و دین نیست، بلکه فقط بر تعارض علم و دین، آن هم زمینه‌‌های روانی و اجتماعی آن متمرکز شده و بیش‌تر دربارة علل مخالفت کلیسا با گالیله بحث کرده است. مؤلف در برخی موارد برای حل مسئلة تعارض، از معرفت‌‌شناسی پوپر و کانت بهره جسته است که این کار ارزش معرفتی گزاره‌‌های دینی را از جهات پرشمار دیگری تهدید می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critique of "Science and Religion in the West”

نویسنده [English]

  • Abdolah Mohammadi

Assistant Professor of Philosophy of Islamic Human Sciences, Department of Philosophy of Islamic Human Sciences in Iran

چکیده [English]

Criticism  of  "The Relation  between  Science  and  Religion in  the West" The relation  between  science  and  religion is one of the most controversial topics in contemporary ages. Several books and articles are published in Persian and other languages. "The Relation  between  Science  and  Religion in the  West", written by Mohammad Rezaey Esfahany, is one of them. This book is written for students, but it is not a textbook.Simple literature, small volume of book pages and user-friendly phrases are some of the privileges of this book. However, inconsistency of volumes of chapters and no connection between main titles and subcategories decreased the coherence of book.  The title of book does not correspond to its content. The content of this book does not show all kinds of relations between science and religion. If focuses only on the conflict between them and on social and psychological aspects of them and spoke about causes of church opposition with Galileo.The author used Popper and Kant's principles to solve this conflict, and this usage threatens the value of religious proposition from other aspects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Religion
  • West
  • Epistemology
  • Rezaey Esfahany
استیس، والتر ترنس (1390)، دین و نگرش نوین، ترجمۀ احمدرضا جلیلی، ویراستة مصطفی ملکیان، تهران: حکمت.
باربور، ایان (1384)، علم و دین، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
پترسون، مایکل و دیگران (1383)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
پوپر، کارل (1379)، شناخت عینی: برداشت تکاملی، ترجمۀ احمد آرام، تهران: اندیشه‌‌های عصر نو.
خسروپناه، عبدالحسین (1390)، کلام جدید با رویکرد اسلامی، قم: معارف.
دورانت، ویل (1373)، تاریخ تمدن، ترجمۀ ابوطالب صارمى و دیگران، ج 4 (عصر ایمان، بخش اول)، تهران: علمى و فرهنگى.
رضایی اصفهانی، محمدعلی (1389)، رابطۀ علم و دین در غرب، تهران: کانون اندیشة جوان.
سروش، عبدالکریم (1388)، علم چیست؟ فلسفه چیست؟، تهران: صراط.
کارناپ، رودلف (1389)، غلبه بر متافیزیک ازطریق تحلیل منطقی زبان، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، مندرج در پوزیتیویسم منطقی، تهران: علمی و فرهنگی.
کانت، ایمانوئل (1384)، تمهیدات، ترجمۀ غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مجلسی، محمدباقر (1404 ق)، بحار الانوار، ج 3، بیروت: دار الوفاء.
مهدوی‌نژاد، محمدحسین (1384)، دین و دانش، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
هات، جان اف (1385)، علم و دین از تعارض تا گفتوگو، ترجمۀ بتول نجفی، قم: طه.
هال، هلزی (1363)، تاریخ و فلسفۀ علم، ترجمة عبدالحسین آذرنگ، تهران: سروش.