نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب تاریخ: چیستی و چرایی آن، نوشتة بِوِرلی ساوث گیت اختصاص دارد. در این مقاله نشان دادهایم که این اثر نه کتابی اجتهادی و نوآورانه، که صرفاً متن درسی تألیفی است درباب یکی از مهم‌ترین پرسش‌‌‌های فلسفة تاریخ، یعنی این پرسش که آیا تاریخ از عینیت برخوردار است یا نه؟ مؤلف بهخوبی توانسته است دیدگاه متقدمان و متأخران، یعنی متفکران باستان و متفکران بعد از عصر روشنگری، را تبیین و توصیف کند. همچنین توانسته است بهخوبی نشان بدهد که تاریخ چگونه از سایر حوزه‌‌‌های علوم انسانی اثر می‌‌‌پذیرد. سادگی و استواری بیان و نظم منطقی کتاب از نقاط قوت آن است. موضع نسبی‌گرایانه و سوبژکتیویستی نویسنده، که به نفی عینت تاریخ منجر می‌‌‌شود، امری است که همچنان در فضای فکری ایران جزء موضوعات چالشبرانگیز به‌شمار می‌‌‌آید. اما ازسویدیگر، نگارندة این مقاله کهنگی اثر و محدودبودن موضوعات بحث را از نقاط ضعف اثر می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of History: What and Why?

نویسنده [English]

  • Jalal Paykani

Associate Professor of Philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is aims to review the book entitled Review of History: What and Why? byBeverley Southgate. Our findings show that this book is not an original work which contains speculations of the author, but it is an elementary text book about one of the most important questions of the philosophy of history, i.e. Does history have any kind of objectivity? In a good manner, he gathered views of the former as well as the latter.  Also, he shows that how the history, as a disciplines affected by other fields of humanities. Its language is simple and has a logical structure. But relativistic and subjectivist approach of the author is one of the challenging aspects of this book in Iranian philosophical atmosphere. This book is old and its subject matters are very limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beverley Southgate
  • philosophy of history
  • Postmodernism
  • the objectivity of history
پیکانی، جلال (1394)، «فلسفه درمقام روشنفکری»، در: سورة اندیشه، ش 86، مهر و آبان.
خاتمی، محمود (1391)، مدخل فلسفة غربی معاصر، تهران: علم
زرینکوب، عبدالحسین (1385)، تاریخ در ترازو، تهران: امیرکبیر
طباطبایی، سیدجواد (1386)، دیباچه‌ای بر نظریة انحطاط ایران، تهران: نگاه معاصر.
کریچلی، سایمون (1387)، فلسفة قارهای، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: ماهی.
Southgate, Beverley (1996), History: What and Why?, London and New York: Routhledge.