نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفۀ غرب، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

چکیده

نقد فلسفی دلوز بر اسپینوزا، که در کتاب اسپینوزا و مسئلة بیان آمده است، اثر بسیار مهمی است، زیرا نتایجی که در آن کتاب به‌دست آمده‌اند بنیادهایی فراهم می‌آوردند برای تأملات مابعدالطبیعی بعدی دلوز درباب طبیعت قدرت، بدن، تفاوت، و شباهت. دلوز و اسپینوزا نخستین کتابی است که آرای فلسفی دلوز را بررسی می‌کند، در جاهایی که تلاش می‌کند فلسفة اسپینوزا را ارزیابی کند و استدلال‌های وی را درباب مسائلی مانند امر مطلق، فلسفة ذهن، معرفت‌شناسی، و فلسفة اخلاق و سیاست به‌چالش ‌بکشد. اگرچه نویسنده دلوز را تحسین می‌کند، با او سر مخالفت دارد و بر آن است که استدلال‌های وی نه‌تنها به ماتریالیسم حذفی و گونه‌ای سیاست هابزی می‌انجامند، بلکه مبهم‌گویی و مبهم‌کردن را رواج می‌دهند. وی، ضمن مخالفت با نظریه‌پردازان فمینیست که مفاهیم دلوز را راهی برای نجات نظریه‌های فمینیستی می‌دانند، پیش‌نهاد می‌دهد که چرخش به‌سوی مارکسیسم و نظریة انتقادی بهترین راه‌گشای فمینیسم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophical Role of Deleuze and Spinoza in Gillian Howie's Feminism, on Deleuze and Spinoza: Aura of Expressionism

نویسندگان [English]

  • Behnaz Aghili Dehkordi 1
  • Hossein Kalbasi Ashtari 2

1 1PhD Student in Western Philosophy, Faculty of Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran

2 Professorof Western Philosophy, Allameh Tabataba’i University, A Member of the Iranian Council for Reviewing Books and Texts in Human Sciences

چکیده [English]

Deleuze's philosophical commentary on Spinoza is a critically important work because its conclusions provide the foundations for Deleuze's later metaphysical speculations on the nature of power, the body, difference and singularities. Deleuze and Spinoza is the first book to examine Deleuze's philosophical assessment of Spinoza and appraise his arguments concerning the Absolute, the philosophy of mind, epistemology and moral and political philosophy. The author respects and disagrees with Deleuze the philosopher and suggests that his arguments not only lead to eliminativism and a Hobbesian politics, but also they cast a mystifying spell. Opposed to feminist philosophers who find Deleuze's theories practical for the third wave feminism, Gillian Howie proposes that a turning to Marxism and critical theory would be an answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deleuze
  • Spinoza
  • feminism
  • Materialism
  • Critical Theory
دلوز، ژیل، (1391الف)، فلسفه چیست، ترجمة زهره اکسیری و پیمان غلامی، تهران: رخداد نو.
دلوز، ژیل (1391ب)، نیچه و فلسفه، ترجمة عادل مشایخی، تهران: نشر نی.
Braidotti, Rosi (2012), Nomadic Theory: The Portable RosiBraidotti, New York: Columbia University Press.
Browne, Victoria and Daniel Whistler (2017), “Gillian Howie’s Philosophies of Embodied Practice”, in: On the Feminist Philosophy of Gillian Howie: Materialism and Mortality, Victoria Browne and Daniel Whistler (eds.), UK and USA: Bloomsbury.
Bruza, P. D., D. W. Song, and, K. F. Wong (2000), “Aboutness from a commonsense perspective”, Journal of the American Society for Information Science, vol. 51, no. 12.
Deleuze, Gilles (1994), Difference and Repetition, trans. Paul Patton, USA: Columbia University Press.
Delanda, Manuel (2002), Intensive Science and Virtual Philosophy, London, NY: Continuum.
Gatens, Moira and Genevieve Lloyd (1999), Collective Imaginings: Spinoza Past and Present, London and New York: Routledge.
Hodge, Joanna (2017), “Between Negative Dialectics and Sexual Difference: Generative Conjunctures in the Thinking of Gillian Howie”, in: On the Feminist Philosophy of Gillian Howie: Materialism and Mortality, Victoria Browne and Daniel Whistler (eds.), UK and USA: Bloomsbury.
Howie, Gillian (2002), Deleuze and Spinoza: Aura of Expressionism, Basingstoke: Palgrave.
Howie, Gillian (2008), “Becoming-Woman: A Flight into Abstraction”, Deleuze Studies, vol. 2, Scotland: Edinburgh University Press.
Howie, Gillian (2010), Between Feminism and Materialism: A Question of Method, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Howie, Gillian (2012), “Nonidentity, Negative Experience, and the Pre-Reflective Cogito”, European Journalof Philosophy, vol. 23.
Irigaray, Luce (1993), An Ethics of Sexual Difference, trans. Carolyn Burke, London: Athlone.
Jarvis, Simon (1998), Adorno: A Critical Introduction, Cambridge: Polity Press.
Jaspers, Karl (1974), Spinoza, London: Harvest.
Joy, Morny (2017), “Reflections on Living up to Death”, in: On the Feminist Philosophy of Gillian Howie: Materialism and Mortality, Victoria Browne and Daniel Whistler (eds.), UK and USA: Bloomsbury.
Patton, Paul (1998), Deleuze and the Political, London: Routledge.
Protevi, John (2001), Political Physics: Deleuze, Derrida, and the Body Politics, London: Athlone.
Whistler, Daniel (2014), “Howie’s between Feminism and Materialism and the Critical History of Religions”, Sophia, vol. 53, no. 1.
Yovel, Yirmiyahu (1991), “The Infinite Mode and Natural Laws in Spinoza”, in: God and Nature: Spinoza's Metaphysics,Yirmiyahu Yovel (ed.), Leiden: E. J. Brill.