نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری

چکیده

هر علمی ازطریق مبانی آن شناخته میشود. یکی از مبانی علم که در شناخت آن بسیار اثرگذار است «غایت» علم است. در فلسفه نیز فلاسفه براساس تعریفی که از آن دارند غایتی برای فلسفه در نظر می‌گیرند. در این مقاله بر نظر ویتگنشتاین درمورد غایت فلسفه تمرکز شده است. محور اصلی برای وصول به این مقصد کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان، اثر دنیل هوتو، است که وی در آن «غایت فلسفه» ازنظر ویتگنشتاین را بیان میکند. هوتو بحث خود را از منطق آغاز میکند. سپس تفاسیر قدیمیتر درخصوص غایت فلسفه درنظر ویتگنشتاین را مطرح میکند و آنها را به‌چالش میکشد. وی ابتدا تفسیر نظریهای و مابعدالطبیعی وسپس تفسیر درمانی را، که بنابرآن بسیاری از ملاحظات رساله بیمعناست، نفی میکند و درپایان، تفسیری نو از غایت فلسفه درنظر ویتگنشتاین ارائه میکند که مبتنیبر توصیف، و براساس عملگرایی در زندگی روزمره است. البته به این تفسیر هوتو نیز انتقاداتی وارد است و لازم است تا برخی مؤلفههای آن بازبینی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Wittgenstein and the End of Philosophy: Neither Theory nor Therapy

نویسنده [English]

  • Atieh Zandieh

Assistant Professor of Islamic Philosophy and Wisdom, Shahid Motahari University

چکیده [English]

Identifying the end of a science is one of the criteria for knowing that science. In philosophy, philosophers seek to define science based on the end they determine for it. This article represents Wittgenstein’s view on the end of philosophy in Hutto’s words. Hutto begins his argument with the issue of ‘logic’. Afterwards, he challenges the former interpretations on this issue: First, a theoretical interpretation - smacked of metaphysics - is rejected and then, a therapeutic interpretation - upon which many Tractatus remarks are meaningless - is denied. In the end, Hutto’s new interpretation, which is based on description and activism in daily life, is presented. This article discusses that there are also criticisms on Hutto’ new interpretation and a close scrutiny on the components of this new interpretation is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • end of philosophy
  • theoretical interpretation
  • therapeutic interpretation
  • description
روحانی، سحر و یوسف نوظهور (1394)، «تراکتاتوس؛ آغاز رویکرد درمانی ویتگنشتاین به فلسفه»، پژوهشهای فلسفی، دورة 9، ش 16، بهار و تابستان.
زندیه، عطیه (1386)، دین و باور دینی در اندیشة ویتگنشتاین، تهران: نگاه معاصر.
ویتگنشتاین، لودویگ (1380)، پژوهش­های فلسفی، ترجمة فریدون فاطمی، تهران: مرکز.
Brandom, Robert (2000), “Reason, Expression and the Philosophic Enterprise”, in: What Is Philosophy?, New Haven and London: Yale University Press.
Conant, James (2000), “Elucidation and Nonsense in Frege and Early Wittgenstein”, in: The New Wittgenstein, London: Routledge.
Conant, James. (1989), “Must We Show What We Cannot Say?”, in: The Sense of Stanely Cavell, PA: Bucknell Uni. Press.
Diamond, Cora (1995), The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy and Mind, Cambridge, MA: MIT Press.
Dummet, Michael (1993), Truth and Other Engmas, London: Duckworth.
Gefwert, Christoffer (2000), Wittgenstein's on Thought, Language and Philosophy, Aldershot: Ashgate.
Hutto, Daniel D. (2003), Wittgenstein and the End of Philosophy: Neither Theory nor Therapy, Basingstoke: Palgrave.
Kripke, Saul A. (1982), Wittgenstein on Rules and Private Language, Oxford: Blackwell.
McGinn, Marie (1997), Wittgenstein and the Philosophical Investigations, London: Routledge.
Mounce, H. O. (1981), Wittgenestein's Tractatus, Oxford: Blackwell.
Pears, David (1988), The False Prison: A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy, vol. 2, New York: Clarendon Oxford.
Russell, Bertrand (1918), “The Philosophy of Logical Atomism”, in: Logic and Knowledge, Charles Robert Marsh (ed.), London: Unwin Hyman.
Williams, Bernard (1974), “Wittgenstein and Idealism”, in: Understanding Wittgenstein, Cambridge: Cambridge University Press.
Wittgenstein, Ludwig (1974), On Certainty, trans. G. E. M. Anscombe, Basil BlackWell.
Wittgenstein, Ludwig (1989), Culture and Value, trans. P. Winch, Basil: BlackWell.
Wittgenstein, Ludwig (1992a), Tractatus Logico-Philosophcus, trans. C. K. Ogden, Routledge
Wittgenstein, Ludwig (1992b), The Blue and Brown Books, trans. R. Rhees, Basil: BlackWell.
Wittgenstein, Ludwig (1998), Zettel, Von Wright and G. E. M. Anscombe (eds.), Oxford: BlackWell.